หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/0612
ด่วนที่สุด
6 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/0592
ปกติ
5 ก.พ. 2556 สพม.28 ผอ.ร.ร.ยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ศธ 04258/570
ปกติ
5 ก.พ. 2556 สพม.28(อำนวยการ) ผอ.ทุกโรงเรียนในสั งกัด ประกาศเตือน \"หมากฝรั่ง....ไฟช๊อต\" ระบาดหนักหน้าโรงเรียนอันตรายถึงตายได้
ศธ 04258/571
ด่วนที่สุด
5 ก.พ. 2556 สพม.28(อำนวยการ) ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน
ศธ 04258/569
ปกติ
5 ก.พ. 2556 สพม.28(อำนวยการ) ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด นักเรียนรับประทานเมล็ดสบู่ดำ
ศธ 04258/0589
ด่วนมาก
5 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง การเตรียมการเพื่อให้เกิดความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
พิเศษ/2556
ด่วนที่สุด
5 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ด้วย สพฐ.จะจัดทำแนวปฏิบัติการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ (1 มกราคม 2555 ) เพื่อความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงให้ สมพ.28 แจ้งปัญหา ข้อสงสัย ที่เกี่ยวข้องไปยังสพฐ. ภายในวันที่ 5 กพ.55 ผ่านทางอีเมล์ จนท.รับผิดชอบ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมจากที่ทาง สพม.28ได้แจ้งไปแล้ว ขอได้แจ้งผ่านทางระบบ e-office เพื่อรวบรวมส่งไป สพฐ. อีกครั้งหนึ่ง
ศธ 04258/0565
ปกติ
4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร
ศธ 04258/0566
ปกติ
4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร
ศธ 04258/0575
ปกติ
4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/0518
ด่วนที่สุด
4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/0517
ปกติ
4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/0478
ปกติ
4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/0477
ปกติ
4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/6427
ปกติ
4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/0556
ปกติ
4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2556
ศธ 04258/0533
ปกติ
4 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม
ศธ 04258/0548
ปกติ
1 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2556 (ระดับจังหวัด)
ศธ 04258/428
ปกติ
1 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การประชุมสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ (Read Aloud Thailand)
ศธ 04258/0510
ปกติ
1 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/0509
ปกติ
1 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขัน My Little Farm ปี 4
พิเศษ/2556
ปกติ
1 ก.พ. 2556 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุุตรและค่ารักษาพยาบาล
ศธ 04258/507
ปกติ
1 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การจัดประชุมรับแบบรูปรายการ ชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างและการคุมงานก่อสร้าง
3220/2556
ปกติ
1 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
3219/2556
ปกติ
31 ม.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ สพม 28 โรงเรียนในสังกัด สพม 28 ทุกโรง บัญชีแนบท้ายคำสั่งและคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ ONET ม.3 ปรับใหม่
ศธ 04258/0424
ปกติ
28 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 10 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556 (โรงเรียนดีศรีตำบล)
ศธ 04258/0423
ปกติ
28 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 32 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556 (โรงเรียนในฝัน)
ศธ 04258/0422
ปกติ
28 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ 2556 รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน
ศธ 04258/348
ปกติ
31 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งผลสรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5 ของ สมศ ปีการศึกษา ปี 2554
ศธ 04258/490
ปกติ
31 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ\"เรียนรู้อาเซียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน ผ่านวรรณกรรมลาว\"
ศธ 04258/489
ปกติ
31 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2556
ศธ 04258/476
ด่วนที่สุด
31 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แนวดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ 04258/0474
ด่วนมาก
30 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2555
ศธ04258/0463
ปกติ
30 ม.ค. 2556 สพม.28 ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
-
ปกติ
30 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและครูในสังกัด
ศธ04258/0460
ด่วนมาก
30 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
ศธ 04258/0456
ปกติ
30 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือแกไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ศธ 04258/0411
ปกติ
30 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อการประเมินผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
ศธ 04258/0445
ปกติ
29 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนมกราคม 2556
ศธ 04258/0444
ปกติ
29 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนมกราคม 2556
ศธ04258/0431
ปกติ
29 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดภาพเขียนเรียงความและคำขวัญ
ศธ 04258/0428
ปกติ
29 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับแบบพิมพ์ ปพ.1
ศธ04258/0441
ปกติ
29 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
3194/2556
ด่วนที่สุด
29 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ โรงเรียนพอกพิทยาคมฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สังกัด สพฐ.
ที่ศธ 04258/0418,0419,0420,0421
ปกติ
28 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา,เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อดังแนบ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ศธ04258/0405
ปกติ
28 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผู้สังเกตการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศธ 04258/0414
ด่วนมาก
28 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ศธ 04258/375
ปกติ
22 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 16 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี 2555(รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน)
ศธ 04258/376
ปกติ
22 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556
พิเศษ 1/2256
ปกติ
24 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 2/2555 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน \" สพฐ.เกมส์\" ครั้งที่ 2/2555 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com