หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/205
ด่วนที่สุด
15 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์,บุ่งค้าวิทยาคม,ละทายวิทยา การจัดสรรงบประมาณปี 2556 ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน)
ศธ 04258/0199
ปกติ
14 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ 04258/0192
ด่วนที่สุด
14 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2555
ศธ 04258/0121
ปกติ
11 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปี 2548-2549
ศธ04258/0171
ด่วนที่สุด
11 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) ขอให้ท่านได้จัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นตัวแทนโรงเรียนละ ๑ คน โดยกำหนดจัดประชุมโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ชั้น ๑) จังหวัด ศรีสะเกษ และโรงเรียนในจังหวัดยโสธร วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร โดยสามารถดาว์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ e-office
ศธ04258/0170
ด่วนที่สุด
11 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ประนสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒)ขอให้ท่านได้จัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เป็นตัวแทนสหวิทยาเขตละ ๒ คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ชั้น ๑) จังหวัดศรีสะเกษ โดยสามารถ ดาว์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ e-office
ศธ04258/0162
ปกติ
11 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย
พิเศษ/2556
ด่วนที่สุด
10 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ.๓ (๕๓,๐๘๐ บาท) มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) เพิ่มเติม เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเสนอขอพระราชทานได้ตามหลักเกณฑ์บัญชี ๔๑ แก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยส่งถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เอกสสาร ลบ x ศธ 04258/0144 ด่วนที่สุด 10 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตัวอย่างคำสั่งแก้ไขเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04258/144 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
3120/2556
ปกติ
10 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสพม.28 ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/0152
ปกติ
10 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ,โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม และโรงเรียนปรางค์กู่ กำหนดการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ กลุ่มจังหวัดที่ 11
ศธ 04258/0144
ด่วนที่สุด
10 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ.๓ (๕๓,๐๘๐ บาท) มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) เพิ่มเติม เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเสนอขอพระราชทานได้ตามหลักเกณฑ์บัญชี ๔๑ แก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา จึงขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยส่งถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
ศธ 04258/0144
ด่วนที่สุด
10 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งให้ลูกจ้างประจำเปลี่ยนสายงานและปรับระดับตำแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ กระทรวงการคลังกำหนดและคำสั่งแก้ไขคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยขอให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ในส่วนที่เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรา ๕๓) โดยให้ดาว์โหลดบัญชีรายละเอียดแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ผ่านระบบ e-office เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ นำส่งคำสั่งฯ จำนวน ๑ ชุด ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายละเอียดการเบิกจ่ายต่อไป หากพบความคลาดเคลื่อนประการใด ขอได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ทราบโดยด่วน
ศธ 04258/0127
ปกติ
9 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2555 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/0128
ปกติ
9 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2555 (เพิ่มเติม)
3113/2556
ปกติ
9 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนทุนมูลนิธิบิ๊กซี พิธีมอบทุนเพื่อการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปีการศึกษา 2555 (ขอให้โรงเรียนนำนักเรียนเข้ารับทุนตามวัน เวลา และสถานที่ตามกำหนดการดังแนบ)
3112/2556
ปกติ
9 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/0119
ปกติ
9 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.(ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์,ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง,ศรีสะเกษวิทยาลัย,ไกรภักดีวิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม,รอง ผอ.โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/0090
ปกติ
8 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แก้ไขคำสั่ง (มีวิทยฐานะชำนาญการ)
ศธ04258/0113
ด่วนที่สุด
8 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกษา เขต 28 ขอให้สำรวจทรัพย์สิน(อาคาร สิ่งก่อสร้าง)และที่ดินของรัฐที่ได้ใช้ประโยชน์
ศธ 04258/6529
ปกติ
8 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รายงานผลการสอบ Pre-O-NET ระดับชั้น ม.3 ,ม.6
ศธ 04258/0097
ด่วนที่สุด
8 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ โรงเรียนขุขันธ์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม และโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
ศธ 04258/0101
ปกติ
8 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (เฉพาะจังหวัดยโสธร) โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ศธ 04258/0093
ด่วนที่สุด
8 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ กลุ่มจังหวัดที่ 10
ศธ 04258/0094
ด่วนที่สุด
8 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม การประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ กลุ่มจังหวัดที่ 10
ศธ04258/0087
ด่วนที่สุด
7 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความร่วมมือจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
04258/59
ปกติ
7 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(32 โรงเรียน) จัดสรรโอนงบประมาณปี 2556 ตามแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่สามาตรฐาน กิจกรรมหลักโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
04258/61
ปกติ
7 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนตามความเป็นจริง
ศธ 04258/0058
ด่วนที่สุด
7 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกุลประเทืองวิทยาคม โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล และโรงเรียนบัวเจริญวิทยา แจ้งรายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ศธ 04258/0070
ปกติ
7 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ (ผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้น 1.5 ขั้นทั้งปี)
ศธ 04258/0043
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28 อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายสุวรรณ ศรีใส) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2556
ศธ 04258/0042
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/0041
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28 อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2556
ศธ 04258/0040
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/0038
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/0037
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/0036
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2556
ศธ 04258/0047
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง\"เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม\"
ศธ 04258/0032
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญส่งชมรม To Be Number One เข้าประกวดประจำปี 2556
ศธ04258/0023
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2556
ศธ 04258/0012
ด่วนมาก
4 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ \"หนึ่งแสนครูดี\" ประจำปี 2555
ศธ 04258/0011
ด่วนที่สุด
4 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555
ศธ 04258/0025
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/0015
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา
ศธ 04258/0017
ด่วนที่สุด
4 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555
ศธ 04258/0018
ปกติ
3 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีในหัวข้อ \"นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน\"
ศธ 04258/0003
ปกติ
2 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อและเข้าค่ายนักประดิษฐ์
ศธ 04258/5984
ปกติ
2 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูล) สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3072/2556
ปกติ
2 ม.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ สพม 28 โรงเรียนในสังกัด สพม 28 ทุกโรง lสรุปรายชื่อครูสมัครเข้ารับการอบรมครูภาษาอังกฤษ วันที่ 13 มกราคม 2556
ศธ 04258/6552
ปกติ
28 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตกำแพง การนิเทศติดตามโรงเรียนในสหวิทยาเขตกำแพง
ศธ04258/6556
ด่วนที่สุด
28 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อนักเรียนทุนดังแนบ) การมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ (จังหวัดศรีสะเกษ)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com