หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ที่ ศธ 04258/ว3078
ด่วนที่สุด
14 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมผ่านระบบทางไกล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)
ที่ ศธ 04258/ว3076
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/3045
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018
ศธ 04258/3045
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018
ศธ 04258/3045
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018
ศธ 04258/3072
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
ศธ 04258/3071
ด่วนที่สุด
14 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ไม่โล ฟุตซอล 2018 Road to Barcelona
ศธ. 04258/3026
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอขอรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
ศธ 04258/3058
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ลูกจ้างประจำขอช่วยราชการ
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๓๐๖๑
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุจริตเครือข่าย ๑๐% ศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ,ยางชุมน้อยพิทยาคม,น้ำเกลี้ยงวิทยา,ปรางค์กู่,ห้วยทับทันวิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ตระกูลประเทืองวิทยาคม,บุ่งค้าวิทยาคม การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เลขที่ 14/2561
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก หนังสือรับรองการจัดตั้งสถานศึกษา (รร.ทุ่งไชยพิทยา ฯ)
ศธ04258/3064
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๒
ศธ 04258.3063
ปกติ
14 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ศธ 04258/3044
ปกติ
13 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ
ศธ 04258/3043
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ
ศธ 04258/3042
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ
ศธ 04258/3041
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/3039
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และประธานสหวิทยาเขต ขอเชิญร่วมให้ข้อมูลประกอบการประเมิน
ศธ 04258/3046
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่การจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น
ศธ 04258/3033
ปกติ
13 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์เชิญผู้เข้าร่วมงาน สวทช. – วิทย์สรรจร 2561
ศธ04258/3030
ปกติ
13 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ละทายวิทยา,บัวเจริญวิทยา การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มฯ
ศธ04258/3031
ปกติ
13 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,ยโสธรพิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,มหาชนะชัยวิทยาคม,โพนงามพิทยาคม,ค้อวังวิทยาคม,ทรายมูลวิทยา,เลิงนกทา,กุดชุมวิทยาคม,ดงมะไฟพิทยาคม ส่งคำสั่งแก้ไขเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ04258/3012
ปกติ
13 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ให้ข้าราชการครูไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการชั่วคราว
ศธ 04258/3025
ปกติ
13 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ศธ04258/2776
ปกติ
13 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/3022
ปกติ
13 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
ที่ ศธ 04258/ว3006
ปกติ
12 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ Preliminary TMC เพื่อประเมินศักยภาพ
ศธ 04258/3002
ปกติ
12 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ที่ ศธ 04258/ว3008
ปกติ
12 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูล
ศธ 04258/2971
ปกติ
12 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขยายเวลารับสมัคร โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/3003
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิิริเกศ ศรีสะเกษวิทยาลัย ขุขันธ์ กันทรารมณ์ กำแพง ศรีรัตนวิทยา และปรางค์กู่ ขอความร่วมมือสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานระดับภาค ครั้งที่ 16/2561
ที่ ศธ 04258/ว2993
ปกติ
12 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตกำแพง การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตกำแพง
ศธ04258/2975
ปกติ
12 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ) การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2561 (บัญชีจัดสรร 35 โรงเรียน )
ศธ04258/2969
ปกติ
12 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ) แจ้งจัดสรรงบประมาณ สำหรับโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล (บัญชีจัดสรร 37 โรงเรียน)
ที่ ศธ 04258/2987
ปกติ
12 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยกระบวนการวิจัย
ศธ 04258/2937
ปกติ
12 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2933
ปกติ
12 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
19099/2561
ปกติ
12 มิ.ย. 2561 สพม. 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2561 (สำหรับจัดตั้งศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2)
ศธ 04258/2977
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานสหวิทยาเขต ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา
ศธ 04258/ว2978
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ศธ 04258/ว1976
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
ศธ 04258/2928
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงและจัดนิทรรษการ
ศธ 04258/2929
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
ที่ ศธ 04258/ว2973
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร การตอบแบบสำรวจข้อมูลทรัพยากรดนตรีศึกษา (ออนไลน์)
ที่ ศธ 04258/ว2972
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ การตอบแบบสำรวจข้อมูลทรัพยากรดนตรีศึกษา (ออนไลน์)
ศธ 04258/2946
ด่วนมาก
11 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานสหวิทยาเขต ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์สำนักงาน
ศธ 04258/2945
ด่วนที่สุด
11 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร
ศธ 04258/2941
ด่วนที่สุด
11 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ และประธานสหวิทยาเขต แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การตั้งศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร
ศธ 04258/2941
ด่วนที่สุด
11 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การตั้งศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร
ศธ 04258/2901
ปกติ
11 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com