หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/4596
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ ส่งเสริมการหมวกนิรภัย ในสถานศึกษา
พิเศษ/2555
ปกติ
3 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายการกำหนดแผนการรับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/4177
ปกติ
3 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน เชิญคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมครูสอนโครงงาน 8 กลุ่มสาระประชุมเตรียมการเพื่อจัดอบรมพัฒนาบุคลากร
ศธ 04258/4471
ปกติ
3 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พิเศษ/2555
ปกติ
3 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/4555
ปกติ
2 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขออนุญาตรื้อถอนบ้านพักครู
พิเศษ/2555
ปกติ
1 ก.ย. 2555 สพม.28(การเงิน) ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ศธ04258/4568
ด่วนที่สุด
31 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม และผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับภาคสงฆ์10 ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/4529
ปกติ
30 ส.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2555
ศธ 04258/4528
ปกติ
30 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก) แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ ประจำเดือนิงหาคม 2555
ศธ 04258/4047
ปกติ
29 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
2507/2555
ด่วนที่สุด
29 ส.ค. 2555 งานบำเหน็จความชอบฯ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สวายพิทยาคม คูซอดประชาสรรค์ ลงทะเบียนขอรับรหัสผ่าน (เลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.55)
ศธ04258/4524
ด่วนที่สุด
29 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 และผู้อำนวยการโรงเรียนนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง แจ้งคำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ 04258/4523
ด่วนที่สุด
29 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่มีบุคลากรในสถานศึกษาตำแหน่งลูกจ้างประจำ ได้ส่งบุคลากรที่ผู้รับผิดชอบการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ในสถานศึกษา จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยขอได้นำเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องฯ มาในวันประชุมดังกล่าวด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ในการนี้ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด จากโรงเรียนต้นสังกัด
พิเศษ/2555
ปกติ
29 ส.ค. 2555 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง (ในจังหวัดศรีสะเกษ) โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษา ปี ๒๕๕๕
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
29 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง อัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
พิเศษ/2555
ปกติ
29 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2555 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก 5 โรงเรียน การดำเนินการเบิกเกินส่งคืนงบเงินอุดหนุน
ศธ 04258/4491
ปกติ
28 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดและ โรงเรียนราชประชาฯ28 ,29 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ \"การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ด้านภัยพิบัติ
ศธ 04258/4482
ปกติ
28 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม สัมมนาเรื่องการสนับสนุนทุนวิจัยปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2557
ศธ04258/4466
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร และผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
ศธ 04258/4467
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน รายงานการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย อย่างบูรณาการในงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด
พิเศษ/2555
ปกติ
28 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/4479
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด วางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
4469/2555
ปกติ
27 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การตอบปัญหาธรรมะฉลองปีพุทธชยันตี
ศธ 04258/4048
ปกติ
27 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดส่งข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ศธ 04258/4420
ปกติ
27 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนบัวเจริญวิทยา แจังจัดสรรงบประมาณฯ
ศธ 04258/4458
ปกติ
27 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการจัดสรรงบประมาณปี 2555 งบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง)
ศธ04258/4316
ด่วนที่สุด
27 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียนนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง แจ้งเพิ่มเติมกิจกรรมนักบินน้อยและหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/4379
ปกติ
24 ส.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ส่งครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาเข้ารับการอบรม
ศธ 04258/4427
ปกติ
24 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2555 (2)
ศธ 04258/4427
ปกติ
24 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2555 (1)
ศธ04258/4431
ปกติ
24 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลฯ
ศธ 04258/4398
ปกติ
24 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันนวลีลาเพิ่มคุณค่าเยาวชน ปี 2555
ศธ 04258/4322
ด่วนที่สุด
23 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดตามบัญชีจัดสรร 10 โรงเรียน อนุมัติการจัดสรรงบประมาณปี 2555 ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
ศธ 04258/4321
ด่วนที่สุด
23 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรีงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อนุมัติการจัดสรรงบประมาณปี 2555 รายการอุุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ
ศธ 04258/4320
ด่วนที่สุด
23 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนคูซอดฯ,ศกว.2,ประสานมิตรฯ,เขื่อนช้างฯ,คลีกลิ้งฯ การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่่ง่เสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำ
ศธ 042858/4332
ปกติ
23 ส.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไปร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ
ศธ 04258/4047
ปกติ
22 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศธ 04258/4058
ปกติ
22 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เริ่มต้น/ต้นแบบ ทุกโรงเรียน แต่งตั้งผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเริ่มต้น/ต้นแบบและสถานศึกษารับการประเมินฯ
ศธ 04258/4306
ปกติ
22 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมสัมมนาทักษะการโต้วาทีภาษาอังกฤษ
ที่ศธ04258/4304
ปกติ
22 ส.ค. 2555 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
พิเศษ/2555
ปกติ
22 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/4258
ปกติ
22 ส.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ขุขันธ์ และสมเด็จพระญาณสังวร การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศธ.ศธ) รุ่นที่ 2 และการพัฒนานักบริหารการศึกษากับหน่วยการศึกษาในต่างประเทศ
ศธ04258/4271
ปกติ
22 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2556
ศธ 04258/4302
ด่วนที่สุด
22 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการพ้น จากราชการเนื่องจากมีอายุครบสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเพื่อทราบและขอได้แจ้งข้าราชการที่มีรายชื่อได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากคลาดเคลื่อนประการใด แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๘ โดยด่วน อนึ่ง ในรายที่ ๓๙ นางสาวมะลิ มุขขันธ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้รายงานขอแก้ไขเป็น นางสาวมะลิ มุขขันธ์ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาดำเนินการแล้ว
ศธ 04258/4284
ปกติ
22 ส.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอยุบรวมและเปลี่ยนแปลงการอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ศธ04258/4267
ปกติ
22 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน
ศธ 04258/4175
ปกติ
22 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและระเบียบกรมควบคุมโรค
2468/2555
ปกติ
21 ส.ค. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนรับการนิเทศฯทบทวนประกันคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด ทบทวนประกันคุรภาพภานในโดยต้นสังกัด
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com