หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/0037
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/0036
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2556
ศธ 04258/0047
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง\"เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม\"
ศธ 04258/0032
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญส่งชมรม To Be Number One เข้าประกวดประจำปี 2556
ศธ04258/0023
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2556
ศธ 04258/0012
ด่วนมาก
4 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ \"หนึ่งแสนครูดี\" ประจำปี 2555
ศธ 04258/0011
ด่วนที่สุด
4 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555
ศธ 04258/0025
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/0015
ปกติ
4 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา
ศธ 04258/0017
ด่วนที่สุด
4 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555
ศธ 04258/0018
ปกติ
3 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีในหัวข้อ \"นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน\"
ศธ 04258/0003
ปกติ
2 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อและเข้าค่ายนักประดิษฐ์
ศธ 04258/5984
ปกติ
2 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูล) สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3072/2556
ปกติ
2 ม.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ สพม 28 โรงเรียนในสังกัด สพม 28 ทุกโรง lสรุปรายชื่อครูสมัครเข้ารับการอบรมครูภาษาอังกฤษ วันที่ 13 มกราคม 2556
ศธ 04258/6552
ปกติ
28 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตกำแพง การนิเทศติดตามโรงเรียนในสหวิทยาเขตกำแพง
ศธ04258/6556
ด่วนที่สุด
28 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อนักเรียนทุนดังแนบ) การมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ (จังหวัดศรีสะเกษ)
3069/2555
ปกติ
28 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 ของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
3065/2555
ปกติ
28 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556
ศธ04258/6535
ปกติ
28 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
ศธ04258/6536
ด่วนมาก
28 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและอยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร
ศธ 04258/6543
ปกติ
27 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือน ธันวาคม 2555
ศธ 04258/6542
ปกติ
27 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าจ้างพนักงานราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2555
ศธ 04258/6540
ปกติ
27 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือน ธันวาคม 2555
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
27 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา รายงานจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
ศธ 04258/6516
ด่วนที่สุด
27 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 60 โรงเรียน การส่งหลักฐานประกอบค่าใช้จ่ายดำเนินการพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ม.3,ม.6
ศธ 04258/6528
ปกติ
27 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เชิญประชุมเรื่องการับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา (บัญชี ก) ของนักเรียนพิการเรียนร่วม
พิเศษ
ปกติ
26 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บัญชีรายละเอียดการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายผู้บริหารสถานศึกษา,สายงานการสอนในสถานศึกษา)และตำแหน่งว่างเพื่อนำไปบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ 16 มกราคม 2556
ศธ 04258/6527
ปกติ
26 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2555
ศธ 04258/6520
ปกติ
26 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกุดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21
ศธ 04258/6517
ปกติ
26 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2555
ศธ 04258/6515
ปกติ
26 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณฯ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (70 %) ภาคเรียนที่ 2/2555
3051/2555
ปกติ
26 ธ.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) โรงเรียนทุกโรงเรียน ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินค่าจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
04258/6508
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ศธ 04258/6511
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การจัดสรรงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2556
ศธ 04258/6502
ด่วนมาก
25 ธ.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา , โนนเพ็กวิทยาคม ,ไกรภักดีวิทยาคม , ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า , บึงมะลูวิทยา , ทุ่งสิมวิทยาคม , บึงบูรพ์ , เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ , กุดชุมวิทยาคม , ทรายมูลวิทยา ,ค้อวังวิทยาคม , ผักไหมวิทยานุกูล ขอคตวามอนุเคราะห์นำส่งเงินค่าเสื้องานแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน \" โปงลางเกมส์ \"
ศธ 04258/6510
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด 32 โรงเรียน จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/6507
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการช้างเผือกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 4
ที่ ศธ 04258/6494
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียนในสังกัด แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556
ศธ 04258/6500
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2555 (70%)
ศธ 04258/5984
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูล) สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศธ 04258/6476
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ต่อ)
ศธ 04258/6476
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ศธ 04258/6475
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556
6493
ปกติ
25 ธ.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุก โรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างรับเงินที่ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีให้ได้
ศธ 04258/6478
ด่วนที่สุด
25 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่ง ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และคำสั่งปรับ/เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ดาว์โหลดบัญชีรายละเอียดแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ผ่านระบบ e-office เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ นำส่งคำสั่งฯ จำนวน ๑ ชุด ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
ศธ 04258/6409
ด่วนที่สุด
18 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/6480,6481
ปกติ
24 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักงานสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/6464
ปกติ
21 ธ.ค. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การนำส่งแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58 (1)
ศธ 04258/6460
ปกติ
21 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ส่งชมรมเข้าร่วมประกวดโครงการ To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556
ศธ 04258/6453
ด่วนที่สุด
21 ธ.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com