หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1815
ด่วนที่สุด
1 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา
ศธ 04258/1769
ปกติ
1 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ประกาศผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1798
ปกติ
1 มิ.ย. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครครูศิลปะเข้าร่วมการอบรมครูสอนศิลปะเด็ก ประจำปี 2554
ศธ 04258/1800
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีจัดสรร 17 โรงเรียน) จัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนเรียนรู้
ศธ 04258/1770
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา,โรงเรียนกันทรารมณ์และโรงเรียนขุขันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2554
เพิ่มเติม
ปกติ
31 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด คู่มือแผนเพิ่มประสิทธิภาพปี 2554 ปลูกต้นไม้-พูดทางบวกปรับ
ศธ04258/1762
ปกติ
30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
ศธ04258/1749
ปกติ
30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดทำวัตถุมงคลหลวงพ่อเงิน รุ่น \"มหามงคล\"
ศธ04258/1723
ปกติ
30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนร่วมบริจาคสาธารณประโยชน์เพื่อจัดโครงการครบรอบ 2 ปี การจัดตั้งสมาคมสมาพันธ์เครือยข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย
ศธ04258/1721
ปกติ
30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค - ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษ
ศธ04258/1722
ปกติ
30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ
ศธ04258/1724
ปกติ
30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดทำหนังสือ\"คุณพระเศวตอดุลเดชพาหนฯช้างคู่พระบารมี\"
ศธ04258/1700
ปกติ
30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน
ศธ04258/1701
ปกติ
30 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอ 5 ธัวาคม 2554
ศธ 04258/1760
ปกติ
29 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการการดำเนินการเพื่อกำกับดูแลครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเต็มตามหลักสูตร
ศธ 04258/1746
ปกติ
29 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอเชิญร่วมประกวดสื่อต้นแบบ
ศธ 04258/1764
ปกติ
29 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษและโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/1765
ปกติ
29 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1761
ปกติ
27 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ศธ 04258/1757
ด่วนที่สุด
27 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม การเปลี่ยนแปลงกำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์ \"โลกใสในจอสวย Climate Chage Camp\"
ศธ04258/1713
ปกติ
27 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดวาดภาพและเขียนเรื่องสั้นของกระทรวงวัฒนธรรมและการร่วมกิจกรรมอบรมเยาวชนของโครงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเยาวชน
ศธ04258/1747
ปกติ
27 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม(นานมี) ประจำปีการศึกษา 2554
ศธ04258/1748
ปกติ
27 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน (KFC Seven Shoot)
ศธ 04258/1755
ปกติ
27 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (17 แห่ง) การเตรียมความพร้อมในการเบิก-จ่ายเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ศธ 04258/1687
ปกติ
26 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554
ศธ 04258/1727
ปกติ
26 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคมและโรงเรียนพอกพิทยาคมฯ การพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
562/2554
ปกติ
26 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/1739
ปกติ
26 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมการประกวดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และการเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
ศธ 04258/1698
ปกติ
25 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ขอเชิญเป็นวิทยากร
ศธ 04258/1695
ด่วนที่สุด
25 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม,สิงห์สามัคคีวิทยา,โพนงามวิทยาคาร,ห้องแซงวิทยาคม,ละทายวิทยา,ศรีตระกูลวิทยา,พอกพิทยาคมฯ,สวงษ์วิทยาคม,กระแชงวิทยา,ปรางค์กู่ การเตรียมรับการนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนดีประจำอำเภอ (ในฝัน) รุ่นที่ 3
ศธ 04258/1694
ด่วนที่สุด
25 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,เลิงนกทา,ค้อวังวิทยาคม,น้ำเกลี้ยงวิทยา,สัมป่อยพิทยาคม,กำแพง,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,สอนแก้วว่องไววิทยา,กันทรารมณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนดีประจำอำเภอ (ในฝัน)รุ่นที่ 3
ศธ04258/1691
ด่วนมาก
25 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำรวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานภาพจิตรกรรม
ศธ04258/1690
ด่วนมาก
25 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบกองทุนวันศรีครินครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ศธ04258/1702
ปกติ
25 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกรงเรียนในสังกัด ขอเชิญบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
ศธ04258/1689
ปกติ
25 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาลงสู่สถานศึกษา
ศธ04258/1632
ปกติ
25 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพนธ์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ04258/1630
ปกติ
25 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ศธ04258/1688
ด่วนที่สุด
24 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,ภูมิซรอลวิทยา,โนนกระสังวิทยาคม,บึงมะลูวิทยา,ทรายมูลวิทยา โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนปี2554
ศธ 04258/1682
ปกติ
24 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๔
04258/1674
ปกติ
24 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/1675
ด่วนที่สุด
23 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การคัดเลือกครูดี ครูแก่ง Master Teacher ให้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ตามความสมัครใจ ประจำปีงบประมาณ 2554
ที่ ศธ 04258/1665
ปกติ
23 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณประจำปี พ.ศ.2554 งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์)
04258/1658
ด่วนที่สุด
23 พ.ค 2554 สพม.28 ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน ขอให้โรงเรียนติดต่อรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
544/2554
ปกติ
23 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกปพ.1
ศธ 04258/1646
ปกติ
23 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดสรรงบประมาณปี 2554 รายการค่าเช่าบ้าน
ศธ 04258/1636
ด่วนที่สุด
23 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา,สตรีสิริเกศ,เฉลิมพระเกียรติฯ ศก.,กันทรารมณ์ การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (english program/mini english program) ระดับภูมิภาค
ศธ 04258/ 1656
ปกติ
23 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจ้างครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ
ศธ04258/1634
ด่วน
23 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การประกวดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยการเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตระดับจังหวัดประจำปี 2554
ศธ 04258/1644
ด่วนที่สุด
23 พ.ค 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
168/2554
ปกติ
22 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ชำนาญการพิเศษเพิ่มลำดับที่76-80
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com