หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
2467/2555
ด่วนที่สุด
21 ส.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด การรับUsernameและPassword สำหรับการเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.2555
พิเศษ/2555
ปกติ
21 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/4262
ด่วนที่สุด
21 ส.ค. 2555 สพม.28 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จำนวน 51 โรง การพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ04258/4260
ด่วนที่สุด
21 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านฯ
ศธ 04258/4251
ปกติ
20 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมและพัมนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 5
ศธ 04258/4165
ปกติ
20 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/4179
ปกติ
20 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ศธ 04258/4168
ด่วนมาก
20 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การดำเนินงานโครงการตาสับปะรดน้อยเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04258/4170
ด่วนมาก
20 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมโครงการตาสับปะรดน้อยเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
2457/2555
ปกติ
19 ส.ค. 2555 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน ประชุมขยายผลการสอนโครงงานขั้นก้าวหน้า
2455/2555
ด่วนที่สุด
17 ส.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คู่มือการลงทะเบียนเพื่อรับUsernameและPassword สำหรับเลื่อนเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์(1 ต.ค.2555)
ศธ 04258/4163
ด่วนที่สุด
17 ส.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเปลี่ยนปลงการอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา
ศธ 04258/4135
ปกติ
17 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/4164
ปกติ
17 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญส่งทีมเข่าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย\"วีโก้ คัพ 2012\" ประจำปี 2555
ศธ 04258/4157
ปกติ
17 ส.ค. 2555 กลุ่มบริหารงาบุคคล โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การลงทะเบียนรับ UsernameและPassword สำหรับการเลื่อนเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (1 ต.ค.2555)
ศธ 04258/4143
ปกติ
16 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555
ศธ 04258/4120
ปกติ
16 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แจ้งเปลี่ยนแปลงกิจกรรมกีฬา
ศธ 04258/4056
ปกติ
16 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชุมปฏิบัติการขยายผลหลักสูตรอาเซียนศึกษาสู่สถานศึกษาทั่วไป
ศธ 04258/4117
ปกติ
16 ส.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน 6 โรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ 04258/4129
ปกติ
16 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/4125
ปกติ
16 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนหน่วยเบิก 5 โรงเรียน จัดสรรงบประมาณปี 2555 ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน
LT04258/4062
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียนนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง แจ้งเปลี่ยนแปลงบางกิจกรรมและการสมัครเข้าแข่งขันใหม่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เลื่อนระดับ/เปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ หากมีปัญหาในการดำเนินการสามารถสอบถามกลุ่มบริหารงานบุคคล 045613372
ศธ 04258/4104
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด( ๕ โรงเรียน งบเงินอุดหนุน (30 %)
ศธ 04258/4075
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์,บุ่งค้าวิทยาคม,ละทายวิทยา การจัดสรรงบประมาณค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน
ศธ04258/4061
ด่วนที่สุด
15 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,พอกพิทยา รัชมังคลาภิเษก แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2555
ศธ 04258/4050
ปกติ
15 ส.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/4055
ปกติ
14 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานการประกวดหนังสั้น\"ไอซ์!เสพไฮโซ...?\"
ศธ04258/4023
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน การรายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน และการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 2555
ศธ04258/4018
ปกติ
14 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติในสถานศึกษา
ศธ04258/4011
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จำนวน 10 โรงเรียน) การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค?กร(ระยะที่ 2)
ศธ 04258/4015
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพลศึกษา และสุขศึกษา
ศธ 04258/4014
ด่วนที่สุด
14 ส.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (ตามรายชื่อดังแนบ) การจัดอบรมผู้นำเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาพครูฯ จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/4012
ด่วนที่สุด
12 ส.ค. 2555 สพม.28(พัสดุ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม,กระแชงวิทยา,ภูมิซรอลวิทยา,บึงมะลูวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2555
ศธ04258/4010
ด่วนที่สุด
10 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Arts Education ระดับอาเซียน ณ.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศธ04258/4009
ด่วนที่สุด
10 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างหลักสูตรโครงการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศธ04258/4008
ด่วนที่สุด
10 ส.ค. 2555 สพม.28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ,โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษารองรับรูปแบบการเรียนรู้ทักษะงานอาชีพและคุณภาพชีวิต
ศธ04258/4007
ด่วนที่สุด
10 ส.ค. 2555 สพม.28 โรงเรียนในสังกัดทั้ง 18 โรงเรียน แจ้งครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 ม.3(inspiring Science)
ศธ 04258/4004
ปกติ
10 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซินฯ
พิเศษ/2555
ปกติ
10 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3737
ปกติ
9 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล จึงขอให้ท่านซึ่งเป็นกรรมการคนที่ ๒ ได้ประเมินบุคคลตามแบบประเมินบุคคลและลงนามในแบบสรุปผล การประเมินบุคคล (คนที่ ๒) โดยให้จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งฯ รายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย(๒) หากคลาดเคลื่อนประการใด ขอให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบโดยด่วน
ศธ 04258/3996
ปกติ
9 ส.ค. 2555 สพม.28 ผกลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โรงเรียนค้อวังวิทยาคม โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม และโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค
ศธ 04258/3979
ปกติ
8 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำแบบทดสอบ Pre-O-NET ปีการศึกษา 2555
ศธ04258/3985
ปกติ
8 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำแบบทดสอบ Pre-O-NET ปีการศึกษา 2555 และข้อสอบ LAS
ศธ 04258//3974
ปกติ
8 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ \"ทุนสร้างคน สร้า15 /2556 (มูลนิธิดำดรงธรรม)บัณฑิต\" รุ่นที่
ศธ 04258/3955
ปกติ
8 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2555
ศธ 04258/3954
ปกติ
8 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/3952
ปกติ
8 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/3951
ปกติ
8 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/3950
ปกติ
8 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2555
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com