หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3814
ด่วนที่สุด
23 ก.ย. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พิเศษ
ปกติ
23 ก.ย. 2554 สพม.28(บริหารงานบุคคล) โรงเรียนในสังกัด บัญชีปรับเที่ยบลูกจ้างประจำ
พิเศษ
ปกติ
23 ก.ย. 2554 สพม.28 โรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
พิเศษ
ด่วนที่สุด
23 ก.ย. 2554 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลการนับตัวตน ณ วันที่ 1 ก.ย.2554
04258/3801
ด่วนที่สุด
22 ก.ย. 2554 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียนในสังกัด แบบสำรวจข้อมูลการติดตามกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/3800
ด่วนที่สุด
22 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1-3 ทุกโรง โครงการประชุมสัมนาโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1-3
1105/2554
ปกติ
22 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
1104/2554
ปกติ
22 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าประกวดแข่งขันการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาฯ
ศธ 04258/3783
ปกติ
22 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาฯเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศธ04258/3781
ปกติ
22 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ,โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม,โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม แจ้งกำหนดการออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ
พิเศษ/2554
ด่วนที่สุด
21 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอแจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อและใช้ฐานเงินเลื่อนขั้น 1 ต.ค.54ในอันดับ คศ.2(จะได้ส่งคำสั่งเลื่อน+แก้ไขเงินเดือนให้ทราบโดยด่วน)
ศธ04258/3777
ปกติ
21 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจความต้องการครูชาวต่างชาติ
1099/2554
ปกติ
21 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกปพ.1
พิเศษ
ด่วนที่สุด
20 ก.ย. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบข้อมูลครูธุุรการ
3742/2554
ด่วนที่สุด
19 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/3725
ปกติ
19 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอแจ้งจองโต๊ะเพิ่มเติม
ศธ 04258/3724
ด่วนที่สุด
19 ก.ย. 2554 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน 8 โรงเรียน โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มระดับกลาง วิชาชีววิทยา
ศธ 04258/3737
ด่วนที่สุด
19 ก.ย. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับงบประมาณกรณีโรงเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย/วาตภัย
ศธ04258/3713
ปกติ
19 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการและแจ้งข่าวเพื่อการบริหารงานบุคคล
ศธ04258/3716
ปกติ
19 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/3705
ปกติ
17 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง แจ้งงดใช้สถานที่
ศธ 04258/3706
ปกติ
17 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/3704
ปกติ
17 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งเปลี่ยนแปลง เวลาและสถานที่ประชุมประจำเดือน กันยายน 2554
1087/2554
ปกติ
16 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพม.36
1086/2554
ปกติ
16 ก.ย. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง แผนผังห้องแข่งขันทักษะวิชาการ 5 กลุ่มสาระหลัก ระดับจังหวัด
1084/2554
ปกติ
16 ก.ย. 2554 ผอ. สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด
1083/2554
ปกติ
15 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ศธ 04258/3671
ด่วนที่สุด
15 ก.ย. 2554 สพม.28 ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน( 16 โรงเรียน) ขอเชิญประชุมและจัดส่งแบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งบแลกเป้าพื้นฐาน)
ศธ 04258/3672
ด่วนที่สุด
15 ก.ย. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมและจัดส่งแบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งบแลกเป้าพื้นฐาน)
ศธ 04258/3671
ด่วนที่สุด
15 ก.ย. 2554 สพม.28 ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกศูนย์ ขอเชิญประชุมและจัดส่งแบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (งบแลกเป้าพื้นฐาน)
ศธ04258/3659
ปกติ
15 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สั่งจองเสื้อที่ระลึก สพฐ.เกมส์2554
3661/2554
ด่วนที่สุด
15 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2554
ศธ 04258/3495
ปกติ
15 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานและหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2
ศธ 04258/3644
ปกติ
14 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ศธ 04258/3643
ปกติ
14 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2554
ศธ04258/3636
ด่วนที่สุด
14 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา,ภูมิซรอลวิทยา,โพนงามพิทยาคาร นักเรียนทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้านสานฝันการศึกษา
ศธ 04258/3634
ปกติ
14 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกฌรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกครูภาษาอังกฤษเข้าร่วมการสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2554 ของโรงเรียนสถานภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา(เอ.ยู.เอ.)
ศธ 04258/3631
ปกติ
14 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
1066/2554
ปกติ
13 ก.ย. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง แจ้งสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับจังหวัด 5 กลุ่มสาระหลัก
ศธ04258/3628
ปกติ
13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเผยแพร่ฐานข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี เล่มที่ 9 เล่มที่ 10 และเล่มที่ 11
ศธ04258/3629
ปกติ
13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมรำลึกและสงบนิ่ง 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล
ศธ04258/3630
ปกติ
13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศเชิญชวนผู้สนใจรับทุน Antoni de Montserrat 2012
ศธ04258/3611
ปกติ
13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนสั่งซื้อโปโลสีส้มประดับตราสัญลักษณ์ 7 รอบ 84 พรรษา
ศธ04258/3612
ปกติ
13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อประดับตราสัญญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
ศธ 04258/3620
ด่วนมาก
13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ 2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
1059/2554
ปกติ
13 ก.ย. 2554 ผอ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย เข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัดศรีสะเกษสังกัด สพม 28
ศธ 04258/3608
ปกติ
13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ศธ04258/3614
ด่วนที่สุด
13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศธ04258/3599
ด่วนที่สุด
13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลตามกลยุทธ์ที่ 4 แบบติดตามทางอิเลคทรอนิกส์ เรื่องการพัฒนาครู
ศธ04258/3609
ปกติ
13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การนำภาพถ่ายของผู้บริหารระดับสูงไปใช้ในโอกาสต่างๆ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com