หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/3972
ด่วนมาก
7 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรระเบียบแถว
ศธ 04258/3960
ปกติ
7 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ศธ 04258/3949
ปกติ
7 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง มาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์ และมาตรการปราบปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ศธ 04258/3948
ปกติ
7 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รายการ \"MILO ENERGY CEREAL FUTSAL 2012\"
ศธ04258/3943
ด่วนมาก
7 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฯ
ศธ 04258/3956
ด่วนที่สุด
7 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย/คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ \"การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปี 2555\"
-
ปกติ
7 ส.ค. 2555 สพม.28 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิตั้งตั้งแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในตำแหน่ง ครู
ศธ04258/3941
ด่วนมาก
7 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษประจำปี2555
ศธ 04258/3926
ปกติ
7 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสั งกัด การจัดสรรงบประมาณฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555( 30 % )
ศธ 04258/3939
ด่วนที่สุด
7 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์,โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม,โรงเรียนศรีรัตนวิทยา,โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เชิญประชุมเตรียมการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค
ศธ 04258/3921
ด่วนที่สุด
6 ส.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฎิบัติ
-
ปกติ
6 ส.ค. 2555 สพม.28 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในตำแหน่ง ครู
ศธ 04258/3894
ด่วน
6 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งผลการจัดกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุด(Best Practices) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนและการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ศธ04258/3871
ด่วนที่สุด
1 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,โรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนละทายวิทยา,โรงเรียนศรีรัตนวิทยา,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญรับใบประกาศเกียรติคุณฯ
ศธ 04258/3864
ด่วนที่สุด
1 ส.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์/เขื่อนช้างวิทยาคาร/ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า/ประสานมิตร/คลีกลิ้งพัฒนาทร การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียนดี ศรีตำบล
ศธ04258/3866
ด่วน
1 ส.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการประกวดคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555
ศธ04258/3865
ด่วน
1 ส.ค. 2555 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต การดำเนินการประกวดคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับสหวิทยาเขต ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/3754
ปกติ
1 ส.ค. 2555 สพม.๒๘ โรงเรียน สังกัด สพม.๒๘ ทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
พิเศษ/2555
ปกติ
31 ก.ค. 2555 สพม.28(การเงิน) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล
ศธ 04258/3850
ด่วนที่สุด
31 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาแนะแนว
พิเศษ/2555
ปกติ
31 ก.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3844
ปกติ
31 ก.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ,โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม, โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์, โรงเรียนศรีรัตนวิทยา, โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม, โรงเรียนละทายวิทยา, โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันจัดงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค
ศธ 04258/3843
ปกติ
31 ก.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเสริมสมอง ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/3842
ปกติ
31 ก.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง
ที่ ศธ 04258/3815
ปกติ
31 ก.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งป,ุกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ
ศธ 04258/3818
ปกติ
31 ก.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก) แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
ศธ 04258/3819
ปกติ
31 ก.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด เดือนกรกฎาคม 2555
ศธ04258/3835
ด่วนที่สุด
31 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ ศธ. ร่วมใจถวายราชสักการะ 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ศธ04258/3836
ด่วนที่สุด
31 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ
ศธ04258/3830
ปกติ
30 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7
ศธ 04258/3822
ปกติ
30 ก.ค. 2555 สพม.28(นิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศจัดตั้งศูนย์สระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
ศธ 04258/3811
ปกติ
30 ก.ค. 2555 สพม.28 (นิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์สาระการเรียนรู้ 31 ศูนย์ ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น /ตอนปลาย จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร
พิเศษ/2555
ปกติ
30 ก.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3808
ปกติ
30 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือส่งครูแนะแนวเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ศธ04258/3774
ปกติ
30 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ04258/3789
ด่วนที่สุด
30 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
-
ปกติ
30 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภาฯ
ศธ 04258/3802
ปกติ
27 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ สำหรับลูกจ้างประจำ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
ศธ 04258/3798
ปกติ
27 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/3788
ปกติ
27 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ04258/3792
ด่วนที่สุด
27 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล,โรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนปรางค์กู่,โรงเรียนกำแพง การคัดเลือกครูฯ
3790/2555
ด่วนที่สุด
27 ก.ค. 2555 ผอ.สพม.28 ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ศธ 04258/3784
ด่วนมาก
27 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม และผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การเข้าร่วมประกวดคัดเลือกโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน รอบแบ่งกลุ่ม 3 จังหวัด ศรีสะเกษ,ร้อยเอ็ดและยโสธร ปีการศึกษา 2555
ศธ04258/3782
ปกติ
27 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ศธ04258/3782
ปกติ
27 ก.ค. 2555 สพม.28(นิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรม \"งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น\" ครั้งที่ 14
ศธ04258/3778
ด่วนที่สุด
27 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สัมป่อยพิทยาคม จตุรภูมิพิทยาคาร การตรวจเยื่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (ในฝัน) รุ่นที่ 3
ศธ04258/3777
ด่วนที่สุด
27 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 และยโสธร เขต 1-2 การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (ในฝัน) รุ่นที่ 3
ศธ 04258/3757
ปกติ
26 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
พิเศษ/2555
ปกติ
26 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ04258/3756
ด่วนมาก
26 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) โครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com