หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
168/2554
ปกติ
20 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนสังกัด ชำนาญการพิเศษ4
168/2554
ปกติ
20 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ชำนาญการพิเศษ3
168/2554
ปกติ
20 พ.ค 2554 สพม. ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ2
168/2554
ปกติ
20 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน คำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/1639
ปกติ
20 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
530/2554
ปกติ
20 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ \"ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media\"
ศธ 04258/1616
ปกติ
20 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการคืนครูให้นักเรียน : ค่าตอบแทนจ้างครุประจำการโรงเรียนพักนอน
ศธ 04258/1614
ปกติ
20 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการคืนครูให้นักเรียน : ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
พิเศษ/2554
ปกติ
19 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญสถานศึกษาร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/1602
ปกติ
19 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(17 โรงเรียน) แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2554 งบดำเนินงาน
ศธ 04258/1601
ปกติ
19 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(26โรงเรียน) จัดทำบัญชีรายชื่อพี่เลี้ยงเด็กพิการ ที่จัดจ้างเมื่อปีงบประมาณ 2553(ด้วยงบSP2)
ศธ 04258/1576
ปกติ
19 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 โรงเรียน แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
523/2554
ปกติ
19 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกปพ.1
123/2554
ปกติ
18 พ.ค 2554 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง คำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ.520755/0363
ปกติ
18 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน/ทุกสังกัด ประชาสัมพันธ์สวัสดิการสมัครสมาชิก ช.พ.ค และช.พ.ส กรณีพิเศษ
ศธ 04258/ว1550
ปกติ
18 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
ศธ 04258/1553
ปกติ
18 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 36 โรงเรียน(โรงเรียนดีระดับอำเภอ) การจัดสรรงบประมาณ สำหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการสำหรับโครงการโรงเรียนดีประจำอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ศธ 04258/1560
ปกติ
18 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จัดสรรงบประมาณปี 2554 เป็นค่าตอบแทนจ้างครูปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน
ศธ 04258/1485
ปกติ
18 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม (GPA) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถึง รร.ยโสธรพิทยาคม)
ศธ 04258/1559
ปกติ
18 พ.ค 2554 สพม.28 (กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในส้งกัด การดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
ศธ 04258/1531
ปกติ
18 พ.ค 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกครูดี ครูเก่ง Master Tacher ให้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ตามความสมัครใจ ประจำปีงบประมาณ 2554
ศธ 04258/1552
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลระบบติดตามเรียนฟรีฯ(e-MES)ประจำปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/1535
ปกติ
18 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ศธ 04258/1536
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2554
511/2554
ปกติ
18 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกปพ.1
04258/1468
ปกติ
13 พ.ค 2554 สพม 28 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด การส่งขอมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ( GPA) นักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่นปี 2553 และการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปีของนักเรียนทุกระดับ ปีการศึกษา 2553
-
ปกติ
13 พ.ค 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนทุกระดับ สิ้นปี 2553
-
ปกติ
13 พ.ค 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูล GPA นักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2553 และการส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปี 2553
ศธ 04258/1503
ปกติ
11 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการส่งเสริมเด็กดี มีคุณธรรม เข้าศึกษาม.นเรศวร
505/2554
ปกติ
11 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกปพ.1
ศธ 04258/1423
ปกติ
11 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา,เฉลิมพระเกียรติฯ,ศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กำแพง,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา การประชุมปฏิบัติการพัฒนาสาระมาตรฐานโดยใช้เครือข่ายสัมคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนโลกศึกษา(Global Education)
ศธ04258/1513
ด่วนที่สุด
11 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การประชาสัมพันธ์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/1511
ปกติ
11 พ.ค 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ยโสธร) ขอความอนุเคราะสรรหาและแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพครู
พิเศษ
ด่วนที่สุด
11 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งการโอนเงินคืน กรณี หักธนาคารออมสิน เดือนเมษายน 2554
500/2554
ปกติ
11 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบป้ายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี ขนาด 2x4.5 เมตร
ศธ 04258/1500
ปกติ
10 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอบคุณ
ศธ 04258/1499
ปกติ
10 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
ศธ 04258/1496
ปกติ
10 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับงบประมาณสนับสนุน
496/2554
ปกติ
10 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
495/2554
ปกติ
10 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
-
ปกติ
10 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด แบบใบลาอุปสมบท
ศธ04258/1473
ปกติ
10 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ
ศธ 04258/1466
ปกติ
10 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคมฯ และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม เชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดความรู้ \"เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง\" ครั้งที่ 3
ศธ04258/1472
ปกติ
10 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนสมัครรับทุนส่งเสริมประกอบอากอบอาชีพ
ศธ 04258/1470
ปกติ
10 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการหลอมรวมข้อมุล GPA
ศธ 04258/1469
ปกติ
10 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/1468
ปกติ
10 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/1467
ปกติ
10 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/1430
ปกติ
9 พ.ค 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ตามโครงการยกระดับครูทั้งระบบ
ศธ 04258/1442
ปกติ
9 พ.ค 2554 สพม.ห เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การอมรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครางการยกระดับครูทั้งระบบ (เพิ่มเติม)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com