หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/3726
ด่วนที่สุด
26 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ04258/3698
ด่วนที่สุด
25 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ04258/3697
ปกติ
25 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กุดชุมวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน
ที่ ศธ 04258/3736
ด่วนที่สุด
25 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม โครงการอบรมพัฒนาการผลิตงานสื่อคุณธรรม
ศธ 04258/3715
ด่วนที่สุด
25 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ,ศรีรัตนวิทยา ,เบ็ญจลักษ์พิทยา ,ค้อวังวิทยาคม และโพนทันเจริญวิทย์ การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
ศธ 04258/3713
ปกติ
25 ก.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อนุญาตนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปใช้ประโยชน์ราชการ
ศธ04118/1802
ด่วนมาก
24 ก.ค. 2555 สพป.ยโสธรเขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 เดิม) การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ
ศธ 04258/3650
ปกติ
24 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555
พิเศษ
ปกติ
23 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลการพิจารณาการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ
ปกติ
23 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินด้านที่ 3 ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3645
ปกติ
23 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3689
ปกติ
23 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/3646
ปกติ
23 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3671,3682
ด่วนที่สุด
23 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูทั้งระบบและแจ้งเปลี่ยนสถานที่การอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ(เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาแนะแนว)
พิเศษ/2555
ปกติ
23 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ04258/3667
ปกติ
23 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด เร่งรัดมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนในสถานศึกษา
ศธ04258/3668
ด่วนมาก
23 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยุวกาชาดดีเด่นพระราชทานปี2555
ที่ ศธ 04258/3673
ปกติ
23 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา \"ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิมแชมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14\" พ.ศ.2555
ที่ ศธ 04258/3672
ปกติ
23 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา\"ครรอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 6\" พ.ศ.2555
ที่ ศธ 04258/3667
ด่วนที่สุด
22 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ประธานสหวิทยาเขตกันทรารมณ์ ,สหวิทยาเขตรัตนวงษา ,สหวิทยาเขตขุขันธ์ และสหวิทยาเขตพระวิหาร ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ \"สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕\"
ศธ 04258/3650
ปกติ
21 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/3649
ด่วนที่สุด
21 ก.ค. 2555 สพม.28 โรงเรียน 15 โรง การประชุมจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมการนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555
ศธ04258/3620
ปกติ
20 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ04258/3624
ปกติ
20 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 16 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินประจำวงดการจ้างครูหรือการจ้ายค่าตอบแทนวิทยากรชางต่างประเทศของโรงเรียน
ศธ04258/3648
ด่วนที่สุด
20 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 22 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดรายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
พิเศษ/2555
ปกติ
20 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
พิเศษ/2555
ปกติ
20 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดการ์ตูน Animation หัวข้อ นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน
ศธ 04258/3639
ด่วนที่สุด
19 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา บรรณารักษ์ และแนะแนว
04258/3613
ปกติ
19 ก.ค. 2555 ผอ. สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง การจัดทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2555
ที่ ศธ 04258/3627
ปกติ
18 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
18 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) โรงเรียนในฝัน 36 โรงเรียน งบประมาณของโรงเรียนในฝัน
ศธ04258/3616
ด่วนมาก
18 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม,เบญจประชาสรรค์,ขุขันธ์,ศรีรัตนวิทยา,น้ำเกลี้ยงวิทยา,สมเด็จพระญาณสังวรณ์,ศิลาทองพิทยาสรรค์,สอนแก้วว่องไววิทยา,ค้อวังวิทยาคม,กำแมดขันติธรรมวิทยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์ โอนเงินทุนเฉลิมราชกุมารีฯ
ศธ04258/3607
ด่วนมาก
18 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ปรางค์กู่ โอนเงินทุนการสึกษาเฉลิมราชกุมารีฯ
ศธ 04258/3603
ปกติ
18 ก.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 5
พิเศษ/2555
ปกติ
18 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ04258/3584
ปกติ
17 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่4
ศธ 04258/3583
ปกติ
17 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมระดับชาติ
2314/2555
ปกติ
17 ก.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 (เดิม) การรับใบประกาศกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2547-2548
ศธ 04258/3585
ปกติ
17 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2555
พิเศษ/2555
ปกติ
17 ก.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3568
ปกติ
17 ก.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
ศธ 04258/3579
ปกติ
17 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จัดสรรงบประมาณปี 2555 เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นฐาน
ที่ ศธ 04258/3578
ปกติ
17 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชน (โครงการปล่อยของ ๑)
ศธ 04258/3572
ปกติ
16 ก.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2555
ศธ 04258/3546
ปกติ
16 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าาร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15
ศธ 04258/3546
ปกติ
16 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าาร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15
ศธ 04258/3001
ปกติ
16 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258 3545
ปกติ
16 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการ \"ยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรม\"
ศธ.04258/3521
ปกติ
13 ก.ค. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง การส่งข้อมูลต้นปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/3533
ปกติ
13 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com