หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3610
ปกติ
13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศธ 04258/3589
ปกติ
13 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (24 โรงเรียน) แจ้งรายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่เป็นตัวแทนใน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ระดับเขตพื้นที่
ศธ 04258/3532
ปกติ
12 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2
ศธ04258/3490
ปกติ
12 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 ยโสธร เขต 1-2 ขอรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ(ในฝัน) รุ่นที่ 3
ศธ04258/3585
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(42 โรงเรียน) ประชุมส่งงานการแลกเปลี่ยนถอดประสบการณ์โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ตามจุดเน้น สพฐ.
ศธ 04258/3586
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา,โรงเรียนพอกพิทยาคม,โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียง
ศธ 04258/3588
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ประชุมกรอกข้อมูลกลยุทธ์ สพฐ.
ศธ 04258/3587
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ประชุมกรอกข้อมูลกลยุทธ์ สพฐ.
ศธ 04258/3564
ปกติ
9 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพผู้ขอย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ04258/3519
ปกติ
9 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน 25 โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 5 กลุ่มสาระหลัก(สังคมศึกษาฯ) ระดับเขตพื้นที่
ศธ 04258/3528
ปกติ
8 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาการจัดการศึกษามัธยมศึกษามืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558
ศก51008/ว4020
ปกติ
8 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียง) ขอเชิญครูแนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประชุมฯ
ศธ04258/3518
ปกติ
8 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,โรงเรียนกันทรลักษิวิทยา,โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,โรงเรียนประสานมิตรวิทยา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
ศธ04258/3517
ปกติ
8 ก.ย. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
ศธ04258/3516
ปกติ
8 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
ศธ04258/3515
ปกติ
8 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
ศธ 04258/3509
ปกติ
8 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 17
ศธ 04258/3508
ปกติ
7 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน 11 โรงเรียน ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554
ศธ04258/3493
ปกติ
6 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง(จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งเปลี่ยนแปลงการแข่งขันกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่
ศธ04258/3471
ปกติ
6 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมครูภาษาไทย
ศธ04258/3486
ปกติ
6 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจการจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (กลุ่มเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔)
1029/2554
ปกติ
6 ก.ย. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง แจ้งรหัสโรงเรียนสำหรับสอบ NT ม.3
1028/2554
ปกติ
6 ก.ย. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ม. 3 ปีการศึกษา 2554
1027/2554
ปกติ
6 ก.ย. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียน บัญชีลงเวลากรรมการดำเนินการสอบ NT
1026/2554
ปกติ
6 ก.ย. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง บัญชีรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ NT ตามห้องสอบ
พิเศษ/2554
ปกติ
5 ก.ย. 2554 สพม.28 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก หัวยทับทันวิทยาคม วรคุณอุปถัมภ์ มัธยมบักดองวิทยา ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารประกอบการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโดยด่วน
ศธ 04258/3462
ด่วนที่สุด
5 ก.ย. 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ / วิชาเอก
ศธ04258/3459
ปกติ
5 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.)
ศธ 04258/3444
ปกติ
2 ก.ย. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/3441
ด่วนที่สุด
2 ก.ย. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2555
ศธ04258/3448
ปกติ
2 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต การขับเคลื่อนนโยนายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/3432
ปกติ
2 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน(จังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกตัวแทนนักเรียน 5 กลุ่มสาระ ระดับเขตพื้นที่
ศธ 04258/3405
ด่วนที่สุด
2 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,โรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนเลิงนกทา เชิญคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ครูกลุ่มระดับกลาง)
ศธ04258/3396
ปกติ
2 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ศรีสะเกษ) การร่วมสนับสนุนเงินบริจาคสมทบทุนการศึกษาของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
ศธ 04258/3450
ปกติ
2 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา,โรงเรียนกำแพง การประกวดโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ระดับภาคสงฆ์ 10
ศธ04258/3392
ด่วนที่สุด
1 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ติดตามการดำเนินงานกรอกข้อมูล DATA CENTER 2010 TERM 2
ศธ 04258/3385
ปกติ
1 ก.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/3374
ปกติ
1 ก.ย. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้งานอาชีพฯ
1006/2554
ปกติ
31 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3360
ปกติ
31 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ
ศธ 04258/3341
ด่วนที่สุด
30 ส.ค. 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมนาการจัดการศึกษามัธยมศึกษามือาชีพสู่ประชาคมอาเซียน
ศธ 04258/3334
ปกติ
30 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
ศธ 04258/3337
ปกติ
30 ส.ค. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๔ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาฯรายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศธ 04258/3317
ปกติ
29 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน 8 โรงเรียน การประชุมปรึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04258/ 3301
ปกติ
29 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 และ 29 การสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/3302
ปกติ
29 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำข้อมูล GPA ต้นปีการศึกษา ๒๕๕๔
3263/2554
ปกติ
29 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2545-2547
ศธ 04258/ 3305
ปกติ
29 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ NT ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศธ 04258/ 3304
ปกติ
29 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ NT ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศธ 04258/2336
ด่วนที่สุด
28 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com