หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5928
ปกติ
20 พ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบ
ศธ 04258/5927
ปกติ
20 พ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
ศธ 04258/5947
ปกติ
20 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดฯ
ศธ 04258/5941
ปกติ
20 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือก IESO ครั้งที่ 7 และ IJSO ครั้งที่ 10
ศธ 04258/5939
ด่วนที่สุด
20 พ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อแนบท้าย) ขอเอกสารหลักฐาน
ศธ04258/5926
ด่วน
20 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1. คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 2. มหาชนะชัยวิทยาคม 3. ค้อวังวิทยาคม 4. สมเด็จพระญาณสังวร 5. ตระกูลประเทืองวิทยาคม 6. กู่จานวิทยาคม 7. ศรีฐานกระจายศึกษา 8. โพนทันเจริญวิทย์ การเก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน
ศธ 04258/5904
ปกติ
20 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ขุขันธ์,ปรางค์กู่,คูซอดประชาสรรค์,ยางชุมน้อยพิทยาคม,คลีกลิ้งพัฒนาทร,เบญจลักษ์พิทยา,พยุห์วิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อสอบ Pre-O-NET เข้าสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศธ 04258/5906
ปกติ
20 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 60 โรงเรียน การจัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ04258/5874
ปกติ
20 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปี 2556
2863/2555
ด่วนที่สุด
19 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาอบรมของศูนยืภาษาซีมีโอ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ04258/5910
ปกติ
19 พ.ย. 2555 สพม.28 iร.ร.มัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน การตรวจทานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์จุดเน้น ปี ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๑ โดยเขตพื้นที่ฯ
2859/2555
ด่วนที่สุด
19 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวัดผลและประเมินผลให้กับศึกษานิเทศก์และครู
ศธ 04258/5917
ด่วนมาก
19 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา รายงานการจ้างจริง ปีงบประมาณ 2556 โครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ04258/5915
ปกติ
19 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์อบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีหัวข้อ \"นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน\"
ศธ04258/5905
ด่วนที่สุด
19 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง/ยโสธรพิทยาคม/ขุขันธ์/เฉลิมพระเกียรติฯ/กันทลัษ์วิทยา/ค้อวังวิทยาคม/ละทายวิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสื่อวีดิทัศน์การสอนต้นแบบ(เพิ่มเติม)
2854/2555
ปกติ
19 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ04258/5897
ปกติ
19 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการ Young Professional Retailer
ศธ04258/5900
ด่วนที่สุด
19 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ที่สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 เดิม) การจัดสรรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ฯ
ศธ 04258/5896
ปกติ
16 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/5901
ปกติ
16 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งให้ข้าราชการครูรับเงินที่ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีให้ได้
ศธ 04258/5878
ปกติ
16 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2556
ศธ 04258/5884
ด่วนที่สุด
16 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.อุบลฯ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/5876
ปกติ
16 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การขออนุมัติเงินชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
2846/2555
ปกติ
15 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) โรงเรียนในสังกัดสพม28 lส่งข้อสอบการงานอาชีพเพิ่มเติม
ศธ 04258/5868
ปกติ
15 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ , โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณฯ
ที่ ศธ 04258/5847,5848
ปกติ
15 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
04258/5852
ปกติ
14 พ.ย. 2555 ผอ สพม 28 (งานวัดผล ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง การจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปี ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2555
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
14 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียน 36 โรงเรียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง นำเรียนเอกสาร
ศธ 04258/5806
ปกติ
13 พ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือนตุลาคม 2555
ศธ 04258/5835
ด่วนที่สุด
13 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ,โรงเรียนปรางค์กู่ และโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการล้างหนี้เงินยืมราชการในการแข่งขันกีฬานักเรียนรการศึกษาขั้นพื้นฐาน \"สพฐ.เกมส์ 2555\"
ศธ 04258/5829
ด่วนที่สุด
13 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มแผนฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อ 36 โรงเรียน แจ้งโอนเงินงบประมาณจ้างบุคลากรวิทย์-คณิต(1-31ตุลาคม 2555)
ศธ 04258/5823
ปกติ
13 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การประชุมสัมมนาศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
ศธ 04258/5807
ปกติ
12 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ 04258/5695
ปกติ
12 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตอบแบบสอบถาม Online
ศธ 04258/5798
ปกติ
12 พ.ย. 2555 สพม.28 อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2555
พิเศษ
ปกติ
10 พ.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนในสังกัดสพม 28 ผลการสอบNT ม.2 รายบุคคล ทุกโรงเรียน
ที่ศธ 04258/5794
ด่วนที่สุด
9 พ.ย. 2555 สพม.28(การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การส่งใช้เงินยืมราชการ
ศธ 04258/5713
ปกติ
9 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังักัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/5726
ปกติ
9 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2829/2555
ปกติ
8 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งแบบกรอกข้อมูลครูภาษาอังกฤษ
2828/2555
ปกติ
8 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งแบบใบสำคัญรับเงินงานวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2827/2555
ปกติ
8 พ.ย. 2555 ผอ. สพม 28 ผู้บริหารโรงเรียน ส่งเอกสารประกอบการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศธ 04258/5746
ด่วนที่สุด
8 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศาการเตรียมความพร้อมเข้าศุ่ประชาคมอาเซียน
ศธ 04258/5746
ด่วนที่สุด
8 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรีงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศธ 04258/5746
ด่วนที่สุด
8 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศธ 04258/5746
ด่วนที่สุด
8 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอความร่วมมือนำนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
04258/5745
ด่วนที่สุด
8 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
LT 04258/5725
ด่วนที่สุด
7 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่ 2
ศธ 04258/5724
ปกติ
7 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตหลักเมือง,สหวิทยาเขตกำแพง การจัดทำข้อมูลเพื่อวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ O-NET ปี 2555 และปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/5695
ปกติ
6 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม Online
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com