หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/3298
ด่วนที่สุด
5 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เร่งรัดการบริหารงบประมาณปี 2555
ศธ 04258/3293
ด่วนที่สุด
4 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
2241/2555
ปกติ
4 ก.ค. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง การจัดทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/3269
ปกติ
4 ก.ค. 2555 สพม.28 อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ (นายสุวรรณ ศรีใส) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2555
ศธ 04258/3268
ปกติ
4 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
2238/2555
ด่วน
4 ก.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนคำเขื่อนแกวชนูปถัมภ์ บุ่งค้าวิทยาคม ทุ่งไชยพิทยาฯ และห้วยทับทันวิทยาคม แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/3267
ปกติ
4 ก.ค. 2555 สพม.28 อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2555
ศธ 04258/3266
ปกติ
4 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/3264
ปกติ
4 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/3263
ปกติ
4 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/3262
ปกติ
4 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2555
ศธ 04258/3270
ปกติ
4 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการ(โรงเรียนในฝัน 38 โรงเรียน) รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ศธ 04258/3276
ปกติ
4 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศธ04258/3261
ปกติ
4 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ส้มป่อยพิทยาคม,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา ประชุมพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ศธ 4258/3271
ปกติ
4 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเข้าร่วมประชุม การส่งเสริมการอ่านเพื่อการพัมนา
ศธ 04258/3274
ด่วนที่สุด
4 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เชิญประชุม
ศธ04258/3257
ด่วนที่สุด
4 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์,ยางชุมน้อยพิทยาคม,น้ำเกลี้ยงวิทยา,สอนแก้วว่องไววิทยา,กำแมดขันติธรรมวิทมยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
ศธ 04258/3253
ด่วนที่สุด
3 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีจัดสรร 22 โรงเรียน) การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ด่วนที่สุดที่ศธ04258/3250
ด่วนที่สุด
3 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม,โรงเรียนศรีรัตนวิทยา,โรงเรียนละทายวิทยา,โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิเศษ/2555
ปกติ
3 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3235
ด่วนที่สุด
2 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียน ดังแนบ เชิญประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ
ศธ 04258/3224
ด่วนที่สุด
2 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีจัดสรร 25 โรงเรียน) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจ้างครูหรือการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรชาวต่างประเทศ
2220/2555
ด่วนที่สุด
2 ก.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก แก้ไขคำสั่ง นายวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์
ศธ 04258/3218
ปกติ
2 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา,สตรีสิริเกศ, ศรีสะเกษวิทยาลัย, ขุขันธ์, กันทรลักษ์วิทยา,กำแพง,เฉลิมพระเกียรติฯ รายงานการเขียนโครงร่างองค์กร โรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04258/3205
ปกติ
2 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน
ศธ 04258/3207
ปกติ
2 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการโรงเรียนต้นแบบ ปันรักให้โลก ประจำปี 2555
ศธ 04258/3206
ปกติ
2 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำหนดโครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2555
ศธ 04258/3205
ปกติ
2 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2556-2557
ศธ 04258/3198
ปกติ
2 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/3210
ด่วนที่สุด
2 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัดและระดับภาค ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555
ศธ 04258/3197
ปกติ
2 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) เลขานุการสหวิทยาเขต (ทุกสหวิทยาเขต)ในสังกัด ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/3196
ปกติ
2 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ประธานสหวิทยาเขต (ทุกสหวิทยาเขต) ในสังกัด ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/3195
ปกติ
2 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) เลขานุการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดศรีสะเกษ - จังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/3194
ปกติ
2 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดศรีสะเกษ-ยโสธร ขอเชิญประชุม
ศธ04258/3157
ด่วน
29 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ 04258/3149
ปกติ
29 มิ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง ((ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก) แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2555 และเงินเพิ่มค่าครองชีพ พนักงานราชการ เดือนเมษายน-ธันวาคม 2554 (ตกเบิก)
ศธ 04258/3148
ปกติ
29 มิ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสงกัดทุกแห่ง แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2555
ศธ 04258/3041
ปกติ
29 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
พิเศษ/2555
ปกติ
29 มิ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
พิเศษ/2555
ปกติ
28 มิ.ย. 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ศธ04258/3142
ด่วนที่สุด
28 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,กันทรลักษ์วิทยา ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานโครงงานสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์
พิเศษ/2555
ปกติ
28 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ๓๖ โรงเรียน (World Class) แบบฟอร์มคำขอต้ังงบประมาณ
พิเศษ/2555
ปกติ
28 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของบันทึกข้อตกลงฯ
พิเศษ/2555
ปกติ
28 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
2197/2555
ปกติ
28 มิ.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนทุกโรง หัวข้อการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
2195/2555
ปกติ
28 มิ.ย. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ( Impromtu )
ศธ04258/3106
ด่วนที่สุด
27 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ศธ04258/3105
ด่วนที่สุด
27 มิ.ย. 2555 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/3097
ปกติ
27 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
พิเศษ/2555
ปกติ
27 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เพิ่มเติมข้อมูลทุนการศึกษา 40 ปีมข. และทุนมูลนิธิโตโยต้าฯ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com