หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1082
ด่วนมาก
8 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา/ยโสธรพิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1733/2555
ด่วนที่สุด
8 มี.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1026
ปกติ
8 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกโควตาฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
1731/2555
ปกติ
7 มี.ค. 2555 สพม 28 โรงเรียนในสังกัดสพม.28 เอกสารประกอบการสอบ NT สำหรับกรรมการกลาง
1730/2555
ปกติ
7 มี.ค. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม 28(จังหวัดยโสธร) การประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล GPA
ศธ 04258/1044
ด่วนที่สุด
6 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน(GPA)
ศธ 04258/1038
ด่วนที่สุด
6 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งเอกสารประกอบการขอรับเงินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ศธ 04258/1043
ด่วนที่สุด
6 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบ NT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554(คำสั่งปรับใหม่)
ปกติ
6 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดการดำเนินการสอบ NT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
1725/2555
ปกติ
6 มี.ค. 2555 สพม 28 โรงเรียนในสังกัดสพม 28 ส่งตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT เพื่อให้นักเรียนฝึกระบายก่อนสอบ
ศธ 04258/1048
ปกติ
6 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด งานมหกรรมการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ ๒๖
ศธ 04258/1037
ปกติ
5 มี.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2555
ศธ 04258/1036
ปกติ
5 มี.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
พิเศษ
ปกติ
5 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ศธ 04258/1009
ด่วนที่สุด
2 มี.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามรายชื่อ ๑๘ โรงเรียน) การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๕ (พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ)
1712/2555
ปกติ
2 มี.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ศธ04258/1007
ด่วนที่สุด
2 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 36 โรงเรียน รายงานข้อมูลการจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ศธ 04258/759
ปกติ
2 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ศธ04258/989
ปกติ
2 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา
ศธ04258/990
ปกติ
2 มี.ค. 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ทุนการศึกษาเสริมสมอง
ศธ 04258/1003
ด่วนที่สุด
1 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ/กำแพง/ขุขัน ธ์/กันทรลักษ์วิทยา/ยโสธรพิทยาคม/เลิงนกทา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์ ERIC : ERIC Annual Trining
ศธ04258/1001
ด่วนที่สุด
1 มี.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา/สตรีสิริเกศ/กันทรารมณ์/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวดำเนินการและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2555
1704/2555
ด่วนมาก
1 มี.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด แก้ไขคำสั่ง
ศธ04258/786
ปกติ
1 มี.ค. 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยโรเงรียนทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้้นฐานนักเรียนยากจน
1702/2555
ปกติ
1 มี.ค. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผอโรงเรียนปรางค์กู่ อนุญาตให้นักเรียนเข้าสอบ ONET ม 3
ศธ 04258/967
ปกติ
1 มี.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1700/2555
ปกติ
29 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.สุโขทัย เขต 1
1699/2555
ปกติ
29 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ป.5 รร.ภปร.ราชวิทยาลัย
1698/2555
ปกติ
29 ก.พ. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผอโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา อนุญาตให้นักเรียนเข้าสอบ O-NET ม3
1697/2555
ปกติ
29 ก.พ. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผอโรงเรียนคำเขื่อนแก้วฯ อนุญาตให้นักเรียนเข้าสอบO-NET ม 3
ศธ 04258/933
ปกติ
29 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์/สตรีสิริเกศ/ศรีสะเกษวิทยาลัย/ยโสธรพิทยาคม/คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน
ศธ 04258/958
ด่วนที่สุด
29 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หากคาดเคลื่อนแจ้งภายใน 10 มีนาคม 2555
1693/2555
ปกติ
29 ก.พ. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผอโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม อนุญาตให้นักเรียนเข้าสิบ ONEt ม 3
1691/2555
ปกติ
28 ก.พ. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุญาตให้นักเรียนเข้สอบ ONET ม 3
1687/2555
ปกติ
28 ก.พ. 2555 สพม 28 ผอโรงเรียนในสังกัด สพม 28 ปรับบัญชีแนบท้ายคำสั่งกรรมการlสอบ ONET ม. 3
1685/2555
ปกติ
27 ก.พ. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
1684/2555
ปกติ
27 ก.พ. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบพนักงานราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ศธ 04258/491
ปกติ
27 ก.พ. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/889
ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2555 สพม.28(กลุ่มบริหารงานเงินฯ) ผอ.ร.ร.ทุ่งไชยพิทยารัชมัคลาภิเษก การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ศธ 04258/890
ปกติ
24 ก.พ. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา โครงการอบรมครูมัธยมเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น
ศธ 04258/888
ปกติ
24 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2554
1676/2555
ปกติ
24 ก.พ. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง การสมัครคัดเลือกครูสอนดีเป็นต้นแบบการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย
ศธ 04258/870
ปกติ
24 ก.พ. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การทำโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC)
ศธ 04258/861
ปกติ
24 ก.พ. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/840
ปกติ
24 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนแห่งชาติฯ
ศธ04258/841
ปกติ
24 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การมอบรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2555
ศธ 04258/764
ปกติ
24 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ NT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
1670/2555
ปกติ
24 ก.พ. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก รบ.1-ต สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ศธ 04258/545
ปกติ
23 ก.พ. 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ การขับเคลื่อนงานเพศศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/845
ปกติ
23 ก.พ. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com