หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5664
ปกติ
2 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนนักกีฬา สพฐ.เกมส์ 2555 ทุกโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 \"สพฐ.เกมส์ 2555\"
ศธ 04258/5646
ปกติ
2 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขออาคารแฟลตกรมสามัญศึกษาคืน
ศธ04258/5608
ด่วนที่สุด
2 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียศรีสะเกษวิทยาลัย2(ห้วยคล้า) ,คูซอดประชาสรรค์,นำคำวิทยา,บัวน้อยวิทยา,ส้มป่อยพิทยาคม,บึงบูรพ์,สวายพิทยาคม,ตูมพิทยานุสรณ์,กันทรลัษ์วิทยา,เฉลิมพระเกียรติฯ,บัวเจริญวิทยา,ศรีรัตนวิทยา,บุ่งค้าวิทยาคม,สะเดาใหญ่ประชาสรรค์, การส่งสัญญาจ้างบุคลากรปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำสัญญา และส่งสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการที่ได้รับจัดสรร เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง กรณีมีลูกจ้างชั่วคราวรายเดิมไม่ต่อสัญญา หรือลาออก ขอได้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ทราบโดยด่วน
ศธ04258/5619
ปกติ
2 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดำแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ 04258/5618
ปกติ
2 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การแต่งตั้งคณะกรรมการและปฏิทินการนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
ศธ 04258/5617
ปกติ
2 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตรัตนวงษา,สหวิทยาเขตพระวิหาร การจัดทำแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ04258/5631
ด่วน
1 พ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สรุปจำนวนทีมตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ04258/5620
ด่วนที่สุด
1 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงที่เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน \"สพฐ.เกมส์2555\" รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2790/2555
ปกติ
1 พ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แบบบัญชีแนบท้ายคำสั่งคุมสอบ O-NET ปี 2555
ศธ 04258/5622
ปกติ
1 พ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนป่าติ้ววิทยา,โรงเรียนกำแพง การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2556 รายการผูกพันเดิม(ค่าก่อสร้าง)
ศธ 04258/5606
ด่วนที่สุด
1 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา , มัธยมบักดองวิทยา ,บุงมะลูวิทยา ,กระแชงวิทยา และโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม))
ศธ 04258/5606
ด่วนที่สุด
1 พ.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา , มัธยมบักดองวิทยา , บึงมะลูวิทยา , กระแชงวิทยา และโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ศธ04258/5593
ปกติ
31 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง(จังหวัดศรีสะเกษ) ฉันทามติของผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน
ศธ 04258/5589
ด่วนที่สุด
31 ต.ค. 2555 สพม.28 การเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสัง สพม.28 โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสมาชิก กสจ.
ศธ04258/5598
ด่วนที่สุด
31 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ทุนการศึกามูลนิธิเปรมฯ
ศธ04258/5597
ด่วนที่สุด
31 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา ทุนการศึกษามูลนิธิเปรมฯ
ศธ 04258/5474
ปกติ
30 ต.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง(ยกเว้นโรงเรียนหน่วยเบิก) แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการพนักงานราชการ เดือนตุลาคม 2555
ศธ 04258/5576
ปกติ
30 ต.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนตุลาคม 2555 (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
ศธ 04258/5546
ปกติ
30 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/5570
ปกติ
30 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม และ เลิงนกทา จัดสรรงบประมาณปี 2556 โครงการคืนครูให้นักเรียน คร้ังที่ 1
ศธ 04258/5545
ปกติ
29 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ยโสธรพิทยาคม,สตรีสิริเกศ,ศรีสะเกษวิทยาลัย,กุดชุมวิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติฯ,ค้อวังวิทยาคม,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ขุขันธ์,กำแพง,กันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการถ่ายทำสื่อ VDO การสอนครูต้นแบบ
ศธ 04258/5547
ปกติ
29 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 17 โรงเรียน ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนายกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติ
2774/2555
ปกติ
29 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการสอบ NT ม.2 ปี 2554
ศธ 04258/5552
ปกติ
29 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,กันทรารมณ์,ยโสธรพิทยาคม และ เลิงนกทา การจัดสรรงบประมาณปี 2556 รายการค่าเช่าบ้าน
ศธ04258/5550
ด่วนที่สุด
29 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทลักษ์วิทยา ขอเรียนเชิญท่านและผู้รับผิดชอบโครงการ to be number one เข้าร่วมสัมมนาฯ
ศธ04258/5534
ด่วนที่สุด
26 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ศรีรัตนวิทยา,โนนเพ็กวิทยาคม,วรคุณอุปถัมภ์,กุดชุมวิทยาคม,สอนแก้วว่องไววิทยา,ค้อวังวิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่19
ศธ 04258.5528
ปกติ
26 ต.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด การเตรียมความพร้อมการสอบ O-net ปีการศึกษา 2555 ม.3,ม.6
ศธ 04258/5516
ปกติ
26 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในม.อุบลราชธานี (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
ศธ04258/5526
ด่วน
25 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การจัดค่ายอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ04258/5526
ด่วน
25 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ การจัดค่ายอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ 04258/5514
ปกติ
25 ต.ค. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28 ทุกโรง ประชุมปฏิบัติการชี้แจงและลงข้อมูลจุดเน้นฯ
พิเศษ/2555
ปกติ
25 ต.ค. 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พิเศษ/2555
ปกติ
25 ต.ค. 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล
5512/2555
ปกติ
25 ต.ค. 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
2760/2555
ปกติ
25 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
2759/2555
ปกติ
25 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/5519
ปกติ
25 ต.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) การดำเนินโครงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง
ศธ04258/5505
ปกติ
25 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
ศธ 04258/5504
ปกติ
25 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ 16 โรงเรียน แจ้งรายช่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ กล่มสาระคณิตศาสตร์หลักสูตรเพิ่มพูน
ศธ04258/5502
ด่วนมาก
24 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมในสังกัด ผลการคัดเลือกตัวแทนสถานศึกษาและบุคลากรเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( Obec Awards ) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
พิเศษ
ด่วนที่สุด
24 ต.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บัญชีรายละเอียดขอเงินเพิ่ม กรณีเงินไม่พอเลื่อนขั้น 1.5 ขั้น ตลอดทั้งปี
พิเศษ/2555
ปกติ
24 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/5454
ปกติ
24 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์ ปี กศ.2556
ศธ 04258/5456
ปกติ
24 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ปี กศ.2556
ศธ 04258/5457
ปกติ
24 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ครั้งที่ 2
ศธ 04258/5458
ปกติ
24 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข ปี กศ.2556
ศธ 04258/5459
ปกติ
24 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรโครงการปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ปี กศ.2556
ศธ 04258/5460
ปกติ
24 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ศธ 04258/5462
ปกติ
24 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/5451
ด่วนมาก
22 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตัวแทนสพฐ.เกมส์2555) การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน\"สพฐ.เกมส์ 2555\"ครั้งที่2
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com