หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ที่ ศธ 04258/3101
ด่วนที่สุด
27 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงและโรงเรียนป่วติ้ววิทยา รายงานผลการจัดจ้างการก่อสร้างอาคารเรียน
ที่ ศธ 04258/3099
ปกติ
27 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือในการจัดทำโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
ศธ04258/3096
ด่วนที่สุด
27 มิ.ย. 2555 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ศธ 04258/3083
ปกติ
27 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3082
ปกติ
26 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ศธ04258/3071
ด่วนที่สุด
25 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การติดตามเร่งรัดการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ศธ 04258/3061
ปกติ
25 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศธ 04258/3060
ปกติ
25 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษากองทุน 40 ปีมข.
ศธ 04258/3069
ปกติ
25 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) โครงการรักพ่อทำตามคำสอนพ่อ
ศธ04258/3063
ด่วนที่สุด
25 มิ.ย. 2555 สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกครูฯผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ 2555
LT 04258/3047
ด่วนที่สุด
25 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/3049
ปกติ
25 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด( 22 โรงเรียน) แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ศธ 04258/3027
ปกติ
25 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดฝึกบรมเชิงปฏิบัติการ“เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานพัสดุและการเงิน ของสถานศึกษา”
ศธ04258/3046
ด่วนที่สุด
25 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พิเศษ/2555
ปกติ
25 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ04258/3039
ปกติ
25 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา และผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร
ศธ04258/3039
ปกติ
25 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญครูเข้าอบรมการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนและการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ศธ04258/3037
ปกติ
25 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ศธ 04258/3034
ด่วนที่สุด
22 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ศธ 04258/3032
ปกติ
22 มิ.ย. 2555 สพม.28 ร.ร.กันทรารมณ์/ร.ร.ปรางค์กู่/ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
2168/2555
ด่วนที่สุด
22 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกล้ียงวิทยา และผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนะวิทยา โครงการสัมมนาเทคนิควิทยากรลูกเสวือชาวบ้าน ศูนยว์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ภาค 2
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
22 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(9 โรงเรียนดังแนบ) ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลความต้องการครู ปีการศึกษา 2555 โดยด่วน (ครั้งที่ 2)
ศธ 04258/3030,3031
ปกติ
22 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามรายชื่อดังแนบ) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (รับข้อสังเกต)
ศธ 04258/3024
ปกติ
22 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555
2164/2555
ปกติ
21 มิ.ย. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมจัดทำสื่อการสอน
2163/2555
ปกติ
21 มิ.ย. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การดำเนินการถ่ายทำสื่อการสอนต้นแบบ
ศธ04258/3017
ด่วนที่สุด
21 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สำรวจข้อมูลครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้สถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนสาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อบริหารจัดการในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยขอความร่วมมือให้โรงเรียนรายงาน ข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลฯ พร้อมนำส่งซีดี (CD) ข้อมูลไฟล์ Excel ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จะได้รวบรวมข้อมูล นำส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกำหนดเวลา เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
ศธ04258/3014
ปกติ
21 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามบัญชีรายชื่อ 12 โรงเรียน) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการพัฒนาศักยภาพครูภาพภาษาไทยสู่การประเมินผลนักเรียนนนานชาติ (PISA)
04258/3010
ปกติ
21 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555
2159/2555
ปกติ
21 มิ.ย. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง การดาวน์โหลดโปรแกรม Student v.2
ศธ 04258/2993
ด่วนที่สุด
20 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน(ในสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ\"คุรุสดุดี\"ประจำปี 2555
พิเศษ/2555
ปกติ
20 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/2989
ด่วนที่สุด
20 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โรงเรียนศรีรัตนวิทยา และโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ การจัดงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค
ศธ 04258/2983
ปกติ
20 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานตามเป้าหมาย MOU แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ศธ04258/2972
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/2952
ปกติ
19 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 (เอกสารแนบ2)
ศธ 04258/2952
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 (เอกสารแนบ1)
ศธ 04258/2952
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555
พิเศษ/2555
ปกติ
19 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) โรงเรียนที่ของบจ้างครูต่างประเทศ 28 โรงเรียน แบบฟอร์มใบสมัคร (เฉพาะโรงเรียนที่ต้องการ)
ศธ 04258/2975
ปกติ
19 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนในฝัน 36 โรงเรียน) การจัดสรรโอนเงินงบประมาณตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2555(โรงเรียนในฝัน)
ศธ 04258/2974
ด่วนที่สุด
19 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามรายชื่อที่ขอรับงบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ 28 โรงเรียน การขอรับงบประมาณสนับสนุนการจ้างครูหรือการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรชาวต่างประเทศ
ศธ 04258/2968
ปกติ
19 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/2960
ปกติ
19 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
ศธ 04258/2965
ปกติ
19 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2555
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
18 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามรายชื่อที่ขอรับงบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ 28 โรงเรียน ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการขอรับงบประมาณจ้างครูชาวต่างประเทศ
ศธ 04258/2944
ปกติ
18 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมหัวข้อ\"การเรียนการสอนมาตรวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์/อาชีวศึกษา
ศธ 04258/2943
ด่วนที่สุด
18 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ \"ครูดีในดวงใจ\" ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556
พิเศษ
ปกติ
18 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (แบบตัวอย่าง)การขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
ศธ 04258/2951
ปกติ
18 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ยกเลิกคูปองการศึกษา ปี 2554
ศธ 04258/2938
ด่วนที่สุด
18 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ขอเชิญประชุมโครงการ \"ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555\"
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com