หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5442
ด่วนที่สุด
19 ต.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ ตรวจสอบความถูกต้อง ตามบัญชีกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โดยให้ยืนยันข้อมูล ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามบัญชีรายละเอียดแจ้งรับรองข้อมูลอัตรากำลังพนักงานราชการ ตามสิ่งส่งมาด้วย
ศธ 04258/5441
ปกติ
19 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา,สวงษ์วิทยาคม,เขื่อนช้างวิทยาคาร,หนองคูวิทยา,โนนกระสังวิทยาคม,โนนเพ็กวิทยาคม,น้ำคำวิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัย 2,วรคุณอุปถัมภ์,ลิ้นฟ้าพิทยาคม,ไผ่งามพิทยาคม,ทุ่งสิมวิทยาคม,จตุรภูมิพิทยาคาร ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคูณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศธ 04258/5270
ปกติ
18 ต.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/5431
ปกติ
18 ต.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2555
ศธ 04258/5432
ด่วนที่สุด
18 ต.ค. 2555 สพม.28 กลุ่มส่งเสริม ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ขอตัวบุคลากรร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับภาค กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (พ.ศ.2556) \"มหาสารคามเกมส์ \" จังหวัดมหาสารคาม
ศธ 04258/5408
ด่วนที่สุด
17 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิ่ทยาสรรค์ ขอความร่วมมือรายงานผลการสร้างเครือข่ายพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย
ศธ 04258/5407
ด่วนที่สุด
17 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปภัมถ์ ขอความร่วมมือรายงานผลการสร้างเครือข่ายพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย
ศธ 04258/5414
ด่วนที่สุด
17 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนหน่วยเบิก 5 โรงเรียน จัดสรรงบประมาณปี 2556 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนั้กงานราชการ (ตามกรอบ)
ศธ 04258/5413
ด่วนมาก
17 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/5394
ปกติ
16 ต.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/5406
ด่วนที่สุด
16 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา,โรงเรียนศรีตระกูล และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ผลการดำเนินการเปิดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบฯ ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/5393
ปกติ
16 ต.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะชำนาญการ
ศธ04258/5392
ปกติ
16 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ขุขันธ์,ส้มป่อยพิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา ขอความร่วมมือให้ข้อมูลประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
ศธ 04258/5391
ด่วนที่สุด
15 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ ๓
พิเศษ/2555
ปกติ
15 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แบบฟอร์มประกอบหนังสือ ศธ 04258/5390
ศธ 04258/5390
ปกติ
15 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การขอรับสนับสนุนงบประมาณกรณีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย/วาตภัย
2722/2555
ด่วนที่สุด
15 ต.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย การส่งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของครูผู้ช่วยและ คศ.1
2721/2555
ด่วนที่สุด
15 ต.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556
ศธ 04258/5367
ด่วนที่สุด
12 ต.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขัน \" TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPION 2013\"
ศธ 04258/5332
ด่วนที่สุด
12 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ จัดสรรงบประมาณปี 2555 โครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์
ศธ 04258/5352
ปกติ
12 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและห้องเรียน EP ปีการศึกษา 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย4)
ศธ 04258/5352
ปกติ
12 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและห้องเรียน EP ปีการศึกษา 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย3)
ศธ 04258/5352
ปกติ
12 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและห้องเรียน EP ปีการศึกษา 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย2)
ศธ 04258/5352
ปกติ
12 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและห้องเรียน EP ปีการศึกษา 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย1)
ศธ 04258/5352
ปกติ
12 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและห้องเรียน EP ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/5354
ปกติ
12 ต.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุญาตให้รื้อถอนอาคารห้องนำ้ห้องส้วมนักเรียนและหอถังประปา คศล. แบบ 9/9
ที่ ศธ 04258/5353
ปกติ
12 ต.ค. 2555 สพม.28 (กานเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุญาตให้รื้อถอนอาคารบ้านพักครู
ศธ 04258/5338
ปกติ
11 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน โครงการ\"ถิรไทยแชมป์ โรงเรียนประหยัดไฟ\"
ศธ 04258/5336
ด่วนที่สุด
11 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดที่เปิดห้องเรียนพิเศษ 6 โรงเรียน การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ
ศธ04258/5263
ด่วนที่สุด
10 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียนนอกสังกัดที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ประกาศผลการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ 04258/5284
ปกติ
9 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน กำหนดการตรวจเยี่ยม
ศธ 04258/5260
ด่วนที่สุด
9 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ Pro-O-NET /LAS ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ04258/5274
ปกติ
9 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน \"สพฐ.เกมส์2555\"
ศธ 04258/5286(เพ่ิ่มเติม)
ปกติ
9 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม,ศรีแก้วประชาสรรค์,ละทายวิทยา โครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน(เพิ่มเติม)
ศธ 04258/5286
ด่วนที่สุด
9 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม,ศรีแก้วประชาสรรค์,ละทายวิทยา จัดสรรงบประมาณปี 2555 โครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
ศธ 04258/5132
ปกติ
8 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ04258/5262
ปกติ
8 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา\"ประวัติรุ่งเรือง\"
2690/2555
ด่วนที่สุด
8 ต.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด บัญชีถือจ่ายเงินเพิ่ม (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 137 ราย)
ศธ 04258/5147
ปกติ
8 ต.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/5252
ปกติ
8 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ไม่ต้องส่งรายละเอียดการของบประมาณไปยัง สพฐ.
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
5 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือโรงเรียนจัดส่งแผนอพยพเหตุภัยต่าง ๆ ก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เนื่อง สพฐ.จะมาติดตามงานในวันที่ 25 ต.ค.นี้
ศธ04258/5227
ปกติ
5 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2556
ศธ 04258/5224
ปกติ
5 ต.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกฏโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/5210,5148
ด่วนที่สุด
4 ต.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด หนังสือนำส่งแจ้งผลการเลื่อนค่าจ้าง+ค่าตอบแทน
ศธ 04258/5211
ปกติ
4 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนร่วม
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
4 ต.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลพนักงานราชการตามเอกสารรายงานการเลื่อนค่าตอบแทน เอกสารหมายเลข 1และ2 สามารถส่งข้อมูลทาง FAX 045613379 แจ้งทางโทรศัพท์ ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล 045613372 หรือ 083-7965875 ขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
4 ต.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอแจ้งผลการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (๑ตุลาคม ๒๕๕๕)เพื่อตรวจสอบ หากถูกต้อง ขอให้ดำเนินการออกคำสั่งฯและจัดทำสัญญาจ้างตามค่าตอบแทนที่ได้ใหม่ โดยจัดส่งภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 หรือหากคลาดเคลื่อนประการใด ขอได้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล 045613372 หรือ 083-7965875 โดยด่วน
2680/2555
ด่วนที่สุด
3 ต.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตค 55)
2679/2555
ด่วนที่สุด
3 ต.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด หน้าคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2555)
ศธ04258/5196
ปกติ
3 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 เพื่อประเมินศักยภาพด้านการเรียนคณิตศาสตร์ และคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ (ต่อ)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com