หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/5196
ปกติ
3 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่3 เพื่อประเมินศักยภาพด้านการเรียนคณิตศาสตร์ และคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ
ศธ04258/5192
ด่วนที่สุด
3 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งความประสงค์รับการสนับสนุนครูสอนภาษาจีน
ศธ 04258/5171
ปกติ
3 ต.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายสุวรรณ ศรีใส) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2555
ศธ 04258/5170
ปกติ
3 ต.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/5169
ปกติ
3 ต.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2555
ศธ 04258/5168
ปกติ
3 ต.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการร่วมประชุม
ศธ 04258/5166
ปกติ
3 ต.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/5165
ปกติ
3 ต.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด้็จพระญาณสังวร ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/5164
ปกติ
3 ต.ค. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม 2555
ศธ04258/5185
ด่วนที่สุด
3 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards)
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
2 ต.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการรู้จักเศรษฐกิจไทย (ความสัมพันธ์ไทย - ออสเตรเลีย) ม.ธรรมศาสตร์ สังกัด สพม.28
ศธ 04258/5183
ด่วนที่สุด
2 ต.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2665/2555
ปกติ
1 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์สมัครอบรมพัฒนาความรู้ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ศธ 04258/5146
ด่วนที่สุด
1 ต.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ04258/5144
ปกติ
1 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอเชิญสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจัดตั้งชมรมอิ่มบุญภายใต้โครงการอิ่มบุญในอุปถัมภ์ของสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ศธ04258/5138
ปกติ
1 ต.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลการประกวดคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/5105
ปกติ
1 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ \"การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ\"
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
1 ต.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งไฟล์ตรวจสอบวิทยฐานะ เป็น excel 97
คำสั่งที่ 629/2555
ปกติ
1 ต.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ออกจากราชการกรณีเกษียณอายุและออกจากราชการตามมตราการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
2658/2555
ปกติ
1 ต.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2555 ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ.)
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
30 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ด้วย สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก รายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามแบบรายงานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน นั้น (ได้รับแจ้งทางอีเมล์ จาก สพฐ. ยังมิได้แจ้งหนังสือมาเพื่อดำเนินการ) เนื่องจากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโอน/ย้าย ไปสังกัดอื่น ลาออก หรือถึงแก่กรรม ทำให้ข้อมูลที่รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคลาดเคลื่อนจากเดิม จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ยืนยันข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามตำแหน่งและวิทยฐานะ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๔ (เฉพาะที่ผู้ทีอำนาจสั่งลงนามภายใน ต.ค.๔๓-ธ.ค.๕๔ เท่านั้น) อีกครั้งหนึ่ง จึงขอให้ โรงเรียนแจ้งกรณีที่ตรวจสอบแล้วรายชื่อข้าราชการ หากคลาดเคลื่อน ไม่พบรายชื่อ หรือผิดพลาดประการใด ให้แจ้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.๒๘ ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ โทร ๐๔๕-๖๑๓๓๗๒ หรือ ๐๘๓-๗๙๖๕๘๗๕ โดยด่วนนะคะ
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
30 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด (ที่มีลูกจ้างประจำ) เลื่อนค่าลูกจ้างประจำ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) ขอแจ้งรายละเอียดที่ได้ตรวจสอบผลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ สหวิทยาเขตฯได้ส่งผลฯ ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้ดำเนินการออกคำสั่งฯ ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ หากคลาดเคลื่อน ขอได้แจ้ง สพม.28 โดยด่วน ในการนี้จะได้ส่งหนังสือราชการแจ้งภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ต่อไป ขอได้ส่งคำสั่งภายในวันที่ ๕ตุลาคม ๒๕๕๕ จะได้ตรวจสอบและแจ้งเบิกจ่ายเงินเดือนโดยด่วนต่อไป
ศธ04258/5112
ด่วนที่สุด
28 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 และผู้อำนวยการโรงเรียนนอกสังกัดที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน แจ้งคำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักบินน้อย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ04258/5104
ปกติ
28 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5 (ต่อ)
ศธ04258/5104
ปกติ
28 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5
ศธ 04258/5103
ปกติ
28 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามรายชื่อ 17 โรงเรียน การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 ค่าวัสดุการศึกษา(โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน)
ศธ 04258/5074
ปกติ
28 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก) แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างพนักงานราาชการ เดือนกันยายน 2555
ศธ 04258/5072
ปกติ
28 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกกัด ประจำเดือนกันยายน 2555
ศธ.04258/5100
ปกติ
28 ก.ย. 2555 ผอสพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ( จังหวัดศรีสะเกษ ) เลื่อนกำหนดวันประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล GPA
ศธ๐๔๒๕๘/๕๐๙๓
ด่วนที่สุด
28 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม,โรงเรียนขุขันธ์,โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร,โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การอบรมโครงการ \"ขบวนการก่อการดี เยาวชนคนดีศรีสะเกษ\"
ศธ04258/5086
ด่วนที่สุด
28 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 และผู้อำนวยการโรงเรียนนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ04258/5064
ด่วนที่สุด
26 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกฯ
ศธ 04258/5065
ด่วนที่สุด
26 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/5054
ปกติ
26 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน 12โรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ม.ต้น รุ่นที่ 4
ศธ 04258/5053
ปกติ
26 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน 10 โรงเรียน(ตามบัญชีแนบ) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ม.ต้น รุ่นที่ 5
ศธ 04258/5037
ด่วนที่สุด
26 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด กำหนดการตรวจราชการ
ศธ 04258/5063
ปกติ
26 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ (ต่อ)
ศธ 04258/5063
ปกติ
26 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ
ศธ04258/5055
ด่วนที่สุด
25 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล ทั้ง 11 โรงเรียน การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ครูแกนนำ โรงเรียนดี ศรีตำบล
ศธ04258/5031
ด่วนที่สุด
24 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการประกวดคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555
พิเศษ
ด่วนที่สุด
21 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556
ศธ 04258/5021
ด่วนที่สุด
21 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,สอนแก้วว่องฯ,กันทรลักษ์วิทยา,ไกรภักดีวิทยาคมและสตรีสิริเกศ จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้ฯ
ที่ศธ 04258/4560
ปกติ
20 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง กหารแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา \"แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 12\" พ.ศ.2555
ที่ ศธ 04258/4959
ปกติ
20 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา \"ไซเบอร์ดิก ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 24 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี\" พ. ศ.2555
ศธ 04258/4960
ปกติ
20 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา \"ไวเบอร์ดิก ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 24 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี \"พ.ศ. 2555
ศธ04258/4959
ด่วนที่สุด
20 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน(ในจังหวัดศรีสะเกษ) การอบรมโครงการ \"ขบวนการก่อการดี เยาวชนคนดีศรีสะเกษ\"
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
20 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนกีฬา ทุกชนิดกีฬา ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา \"สพฐ.เกมส์2555\" รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ ทุกทีม สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา \"สพฐเกมส์2555\" ทุกชนิดกีฬา
ศธ 04258/4947
ปกติ
19 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม
ศธ 04258/4944
ปกติ
19 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรฯ
พิเศษ/2555
ปกติ
18 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com