หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4699
ปกติ
7 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร 15 โรงเรียน) แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมทางไกล (ETV) หลักสูตร 2
ศธ 04258/4715
ปกติ
7 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การอบรมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศธ 04258/4707
ปกติ
7 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางแนะแนวเข้าร่วมสัมมนา
ที่ศธ ๐๔๒๕๘/๔๕๙๒
ปกติ
6 ก.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเขตพื้นที่ทุกโรงเรียน ทบทวนแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ
ศธ 04258/4690
ปกติ
6 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน \"สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕\"
ศธ04258/4665
ด่วนที่สุด
6 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ขุขันธ์,นครศรีลำดวนวิทยา,คำเขื่อนแก้วชนูชนูปถัมถ์,มหาชนะชัยวิทยา,และยโสธรพิทยาสรรค์ การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2555 ไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลา
ศธ 04258/4686
ปกติ
6 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,โรงเรียนป่าติ้ววิทยาและโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถวลูกเสือ
ศธ 04258/4657
ปกติ
5 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความประสงค์ในการเข้ารับการอบรมวุฒิบัตรครูการศึกษาพิเศษ
ศธ 04258/4642
ปกติ
5 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน 7โรงเรียนในสังกัด (รายชื่อโรงเรียนดังแนบ) เชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก กสจ.
4593/2555
ด่วนมาก
5 ก.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนรับการนิเทศกำกับ ติดตาม ตรวจสอบฯ คณะที่ ๓ ปรับเปลี่ยนปฏิทินการนิเทศ กำกับติดตามฯ
ที่ ศธ 04258/4670
ปกติ
5 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4669
ปกติ
5 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/
ด่วนที่สุด
5 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ได้แนบไฟล์ในหนังสือที่อ้างถึงเพื่อดำเนินการก่อนหน้าแล้ว สามารถดาว์โหลด และดำเนินการได้ หากขัดข้องประการใด ขอได้แจ้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 045613372 หรือ 0837965875
ศธ 04258/4681
ด่วนมาก
5 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
5 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ไฟล์ที่แนบคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนด (เพิ่มเติม) ขอได้ช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ศธ 04258/4666
ปกติ
5 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืนฐานสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (30%)
ศธ 04258/4640
ด่วนมาก
5 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์พิจารณาช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษา
ศธ 04258/4471
ปกติ
5 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2548/2555
ปกติ
5 ก.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมาตรฐานสากลและ โรงเรียนEIS การประชุมสัมมนาฯพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล
ศธ ๐๔๒๕๘.๖๙/ว๐๕๕๑
ด่วนที่สุด
5 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการค่ายพุทธบุตรวังน้ำทิพย์
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
5 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอแก้ไขไฟล์(เฉพาะMS word)ที่แนบคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนด ต้อง เนื่องจากเป็นการแก้ไขคำสั่ง ๑เมษายน ๒๕๕๕ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ อรวรรณ สายกระซิบ
ศธ 04258/4638
ปกติ
5 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การดำเนินงานโครงการตาสับปะรดน้อยเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04258/4635
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ไฟล์ที่แนบคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนด
ศธ 04258/4635
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนด
ศธ 04258/4634
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซํกซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ
พิเศษ/2555
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
2540/2555
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ EOL System English
ศธ 04258/4471
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/4616
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ค้อวังวิทยา,คำเขื่อนแก้วฯ,ทุ่งสิมวิทยาคม,บึงบูรพ์,ปรางค์กู่,มหาชนะชัยวิทยาคม,ละลมวิทยา,เลิงนกทา,ศรีรัตนวิทยา,สตรีสิริเกศ,สมเด็จพระญาณสังวร,ส้มป่อยพิทยาคม,สวงษ์วิทยาคม,สอนแก้วว่องไววิทยา,ห้วยทับทันวิทยาคม เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศธ 04258/4615
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร เชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรประจำกลุ่มและคณะทำงาน
ศธ 04258/4581
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2
ศธ 04258/4627
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2555
ศธ 04258/4622
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/4621
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอความอนุคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/4608
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C)
ศธ 04258/4607
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเล่นฟุตบอล และการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 5 คน รายการ\"HONDA RED CHAMPION ๒\" ประเภททีมชายระดับนักเรียน
ศธ 04258/4620
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/4619
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2555
ศธ04258/4574
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์,ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า,ประสานมิตรวิทยา,เขื่อนช้างวิทยาคาร,คลีกคลิ้งลิ้งพัฒนาทร แจ้งอนุมัติเงินงวดงบประมาณปี 2555
ศธ04258/4573
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามที่ได้รับจัดสรร 10 โรงเรียน) แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2555
ศธ04258/4571
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2555
ศธ04258/4572
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2555
ศธ 04258/4618
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด(ตามรายชื่อ ๑๘ โรงเรียน) สำรวจข้อมูลวุฒิการศึกษาของพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนปกติที่จัดการเรียนร่วม
ศธ 04258/4606
ด่วนที่สุด
4 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ศธ04258/4596
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ ส่งเสริมการหมวกนิรภัย ในสถานศึกษา
ศธ04258/4596
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ ส่งเสริมการหมวกนิรภัย ในสถานศึกษา
ศธ04258/4596
ปกติ
4 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ ส่งเสริมการหมวกนิรภัย ในสถานศึกษา
พิเศษ/2555
ปกติ
3 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายการกำหนดแผนการรับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/4177
ปกติ
3 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน เชิญคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมครูสอนโครงงาน 8 กลุ่มสาระประชุมเตรียมการเพื่อจัดอบรมพัฒนาบุคลากร
ศธ 04258/4471
ปกติ
3 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com