หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2823
ปกติ
13 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมประกวดภาพวาด โครงการโอวัลติน gift for mom ปีที่ 10
ศธ 04258/2824
ปกติ
13 มิ.ย. 2555 สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่สากล (High Performing School)
พิเศษ/2555
ปกติ
12 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/2815
ด่วนที่สุด
12 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/2764
ด่วนที่สุด
8 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะอำเภอภูสิงห์,ปรางค์ และขุขันธ์) การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ \"คุรุสดุดี\" ประจำปี พ.ศ. 2555
ศธ 04258/2775
ปกติ
8 มิ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
ศธ 04258/2779
ปกติ
8 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2555
ศธ 04258/2780
ปกติ
8 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์จัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถครั้งที่ 9 พ.ศ.2555
ศธ 04258/2774
ด่วนมาก
8 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ Youth Initiative Thailand
ศธ 04258/2760
ปกติ
8 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม
ศธ 04258/2758
ปกติ
7 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา โครงการติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555
ศธ 04258/2757
ด่วนที่สุด
7 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผูัอำนวยการโรงเรียนในสังกัด(26 โรงเรียน) การจัดสรรงบประมาณปี 2555 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูท้้ังระบบ
LT 04258/2755
ด่วนที่สุด
7 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ \"พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้าานฉัน\"
ศธ 04258/2746
ด่วนมาก
6 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติระดับพื้นที่
พิเศษ/2555
ปกติ
6 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/2734
ปกติ
6 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประกวดสื่อวีดีทัศน์ หัวข้อ \"เราจะครองแผ่นดินโดยะรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม\"
ศธ 04258/2733
ปกติ
6 มิ.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญส่งโครงงาน/ผลงานเข้าประกวดโครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศธ 04258/2732
ด่วนที่สุด
6 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน 12 โรงเรียนตามรายชื่อ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ 04258/2737
ปกติ
6 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 20 โรงเรียน การอบรมโครงการ \"การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน\"
ศธ 04258/2484
ปกติ
6 มิ.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2555
ศธ 04258/2725
ปกติ
5 มิ.ย. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,เบญจลักษ์พิทยาและศรีรัตนวิทยา แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/2728
ปกติ
5 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอให้ถือปฏิบัติในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบ
ศธ 04258/2727
ปกติ
5 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ประชาสัมพันธ์หนังสือ\"วารสารกรมบัญชีกลาง\"
04258/26825
ปกติ
5 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การเสนอแผนงานโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบอุกภัย และการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
ศธ 04258/2696
ด่วนที่สุด
5 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 15 โรงเรียน ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อรอรับการประเมินภายนอก รอบ 3
พิเศษ/2555
ปกติ
3 มิ.ย. 2555 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาลและการศึกษาบุตร
ศธ 04258/2672
ด่วนมาก
1 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ข้าราการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2555
ศธ 04258/2671
ด่วนมาก
1 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนเคราห์เขียนบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
ศธ04258/2684
ด่วนมาก
1 มิ.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การอบรมโครงการ \"การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน\"
ศธ04258/2680
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(จังหวัดศรีสะเกษ) วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2555
ศธ 04258/2675
ปกติ
31 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์รถตู้เพื่อเข้าร่วมประชุมอบรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2012
ศธ 04258/2670
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศษดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555
ศธ 04258/2503
ปกติ
31 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 22 โรงเรียน ข้อมูลคะแนนขีดจำกัดล่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ศธ 04258/2518
ปกติ
31 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2555
ศธ04258/2762
ปกติ
30 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สำเนาเอกสารบันทึกการตรวจเยี่ยมและนิเทศการพัฒนาการจัดการศึกษา
ศธ04258/2555
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม\" เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
ศธ 04258/2525
ปกติ
30 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะอำเมืองศรีสะเกษ พยุห์ กันทรารมณ์ โนนคูณ น้ำเกลี้ยง วังหิน และยางชุมน้อย) การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555
ศธ 04258/2512
ปกติ
30 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การสำรวจข้อมูลพิการ
ศธ 04258/2515
ปกติ
30 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาการผลิตงานสื่อคุณธรรม สุดยอดผู้นำ \"ผลิตสื่อความดี\" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
พิเศษ/2555
ปกติ
30 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงเรียน สำเนาหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04006/ว 905 (ประกอบหนังสือ สพม.28 ที่ ศธ 04258/2304
ศธ 04258/2530/2555
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขอเชิญประชุมอบรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) 2012
ศธ 04258/2529
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) 2012
ศธ 04258/2528
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เชิญเข้าร่วมประชุมอบรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2012
ศธ 04258/2524
ด่วนมาก
30 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอเชิญบุคคลากรนำเสนอนวัตกรรมจากงานวิจัย
ศธ 04258/2517
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
04258/2523
ปกติ
30 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามรายชื่อ36โรงเรียน) แจ้งโอนเงินงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ศธ04258/2511
ด่วนที่สุด
29 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(จังหวัดยโสธร) การรับสมัครและเลือกตั้งแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(เพิ่มเติม)
ศธ04258/2512
ด่วนที่สุด
29 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(จังหวัดศรีสะเกษ) การรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(เพิ่มเติม)
ศธ 04258/2505
ด่วนมาก
29 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ \"พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน\"
ศธ 04258/2510
ด่วนที่สุด
29 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดยโสธร) การรับสัครและเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com