หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2509
ด่วนที่สุด
29 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ) การรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ 04258/2499
ปกติ
29 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(15 โรงเรียน) การติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม กำกับและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ
ศธ 04258/2494
ปกติ
29 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การย้ายข้าราชการครู ตามนโยบายโครงการย้ายครูคืนถิ่น
ศธ 04258/2472
ปกติ
28 พ.ค 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
ศธ 04258/2474
ปกติ
28 พ.ค 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก) แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเดือนพฤษภาคม 2555
ศธ04258/2488
ปกติ
28 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาประจำปี2555
ศธ 04258/2468
ปกติ
28 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่าและหมอกควันในทุกระดับชั้น
ศธ 04258/2467
ปกติ
28 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน 8 โรงเรียน(โรงเรียนยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา,สตรีสิริเกศ,ศรีสะเกษวิทยาลัย,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,กำแพง) การนิเทศติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากล ในกลุ่มจังหวัดที่ 13
ศธ 04258/2438
ปกติ
28 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/2438
ปกติ
28 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/2475
ปกติ
28 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ติดตามรายงานผลการดำเนินงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษาฯ
ศธ 04258/2459
ปกติ
28 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/2464
ด่วนที่สุด
28 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับ เงินเพิ่มการชีพชั่วคราวฯ เพื่อให้เป็นไปประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน พนักงานราชการ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยขอให้ดาว์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทางระบบ e-office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ หากคลาดเคลื่อน เช่น ไม่ปรากฏรายชื่อ , รายชื่อไม่เป็นไปตามคำสั่งจ้าง , ลาออกหรือเลิกจ้างระหว่างปี งบประมาณ ฯลฯ หากดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วขอได้ให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ภายในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการออกคำสั่งฯ และเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวฯ ต่อไป
ศธ 04258/2458
ด่วนที่สุด
25 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
2026/2555
ด่วนที่สุด
25 พ.ค 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2555 (กรณีเกษียนอายุ 1 ต.ค.55)
ศธ 04258/2458
ด่วนที่สุด
24 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสคร์ และอวกาศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
2024/2555
ด่วนที่สุด
24 พ.ค 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า-ละทายวิทยา-ลมศักดิ์ฯ-ศรีแก้วฯ-กลค.-กระแชงวิทยา-ละลมวิทยาส แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2555
ศธ 04258/2436
ปกติ
24 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ศธ 04258/3437
ปกติ
24 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
2021/2555
ปกติ
24 พ.ค 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด การขอรับเครื่องราชอิริยาภรณ์ ประจำปี 2552
ศธ 04258/2426
ด่วนที่สุด
24 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานสัมมนาวิชาการ เปิดบ้านนวัตกรรม : Educational Innovation Symposium 2012
ศธ 04258/2419
ปกติ
23 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2555
ศธ 04258/2291
ปกติ
23 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปรายงานผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ศธ 04258/2408
ปกติ
23 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555
พิเศษ/2555
ปกติ
23 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/2404
ปกติ
22 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การประชุมพัฒนาความเข้มแข็งนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counselor-YC) ขยายโอกาสทางการศึกษา
ศธ 04258/2401
ปกติ
22 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2555
ศธ04258/2394
ปกติ
22 พ.ค 2555 ผอ.สพม.28 ผอ.โรงเรียนทุกโรเงรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ศะ04258/2384
ปกติ
21 พ.ค 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือนเมษายน 2555
ศธ04258/2383
ปกติ
21 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การรายงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในช้วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - 30 กันยายน 2555
ศธ04258/2354
ปกติ
21 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่งานวันแม่แห่งชาติปี2555
ศธ04258/2355
ปกติ
21 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ4ภูมิภาค
ศธ04258/2353
ปกติ
21 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดปีงบประมาณ2555
ศธ 04258/2368
ปกติ
21 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร/เลิงนกทา/ยโสธรพิทยาคม/มหาชนะชัยวิทยาคม/ทรายมูลวิทยา/คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์/ค้อวังวิทยาคม/กุดชุมวิทยาคม เชิญเข้าร่วมประชุมในโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน เพื่อพัฒนา
ศธ 04258/2351
ด่วนที่สุด
21 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจจำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อ ม.ปลาย
ศธ 04258/2327
ปกติ
18 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
ศธ.04258/๒๓๔๗
ปกติ
18 พ.ค 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ ( จังหวัดยโสธร ) การดาวน์โหลดโปรแกรม Student 51 เพื่อจัดทำฐานข้อมูล GPA นักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปีการศึกษา
ศธ 04258/2339
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โครงการประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์
ศธ04258/2335
ปกติ
18 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการตามโครงงานคุณธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/2332
ปกติ
18 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 25 โรงเรียน การขอเบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/2330
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการประชุมปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ศธ 04258/2329
ด่วนที่สุด
18 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
04258/2311,2313,2312,2314,2315
ปกติ
18 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และ ผอ.โรงเรียนสตรีสิริเกศ, ผอ.โรงเรียนยโสธรพิทยาคม, ผอ.โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์, ผอ.โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม การอบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2555
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
17 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด32โรงเรียน โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2555
พิเศษ/2555
ปกติ
17 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ ปี55
พิเศษ/2555
ปกติ
17 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/2293
ปกติ
17 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/2306
ด่วนที่สุด
17 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด การดาวน์โหลดโปรแกรม Studen 51 เพื่อจัดทำฐานข้อมูล GPA นักเรียนชั้น ม.6 ที่จบไม่พร้อมรุ่น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปีการศึกษา ทุกระดับชั้น
ศธ04258/2308
ปกติ
17 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจวุฒิทางลูกเสือ
ศธ04258/2301
ปกติ
17 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2555
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com