รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5446 26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5398 26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5489 26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/4499 26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ขออนุมัติให้ข้าราชการไปประชุม
ศธ 04258/5463 26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม และ ยโสธรพิทยาคม การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/5470 26 ก.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (ม.ขอนแก่น)
ศธ 04258/5396 26 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/5446 25 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5402 25 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2560
ศธ 04258/5404 25 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ “ประกวดค้นหาแนวคิด” วิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและโครงการลดจำนวนขยะ (Love World Less Waste)
ศธ 04258/5387 25 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมศักดิ์วิทยาคม,กระแชงวิทยาและยางชุมน้อยพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในสังกัดไปราชการโดยไม่ผูกพันงบประมาณ
ศธ 04258/5380 25 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ขอเชิญส่งครู – นักเรียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทัศนศิลป์
ศธ04258/53 25 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือเข้าร่วมประชุม ตามโครงการไกล่เกลี่ยอย่างสร้างสรรค์ สานมานสัมพันธ์ในสถานศึกษา
ศธ04258/5348 25 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ราายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560
ศธ 04258/5395 25 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ( เพิ่มเติม) อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5326 25 ก.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา "สพฐ เอ-พี. ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน"
ศธ 04258/5369 25 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
ศธ 04258/5367 25 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ระบบการประชาสัมพันธ์ผลงานการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ หรือ G-News
ศธ 04258/5363 25 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา
ศธ 04258/5377 25 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา อนุมัติไปราชการ
ศธ 04258/5366 25 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ศธ 04258/5362 25 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศธ 04258/5361 25 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/5320 25 ก.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา , ยโสธรพิทยาคม , สอนแก้วว่องไววิทยา , ศิลาทองพิทยาสรรค์ , สิงห์สามัคคีวิทยา , ดงมะไฟพิทยาคม , ยโสธรพิทยาสรรค์ และโรงเรียนทรายมูลวิทยา ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ประจำปี 2560
ศธ04258/5354 25 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต การติดตามเชิงประจักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
ศธ 04258/5358 25 ก.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผอ.ร.ร. ยโสธรพิทยาคม กันทรลักษ์วิทยา ขุขันธ์ สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ปรางค์กู่ มัธยมบักดองวิทยา บึงบูรพ์ ศรีรัตนวิทยา นครศรีลำดวนวิทยา และพยุห์วิทยา การติดตามผลการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ศธ04258/พิเศษ 25 ก.ค. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรง การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ 04258/5356 25 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
ศธ 04258/5352 24 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผอ.รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย, รร.สตรีสิริเกศ, รร.ศิลาทองพิทยาสรรค์, รร.กันทรลักษ์วิทยา, รร.สวงษ์วิทยาคม, รร.จตุรภูมิพิทยาคาร, รร.กระแชงวิทยา, รร.บึงมะลูวิทยา, รร.ยางชุมน้อยพิทยาคม, รร.สิงห์สามัคคีวิทยา, รร.ศรีตระกูลวิทยา, รร.กันทรารมณ์, รร.ยโสธรพิทยาสรรค์ และรร.ขุขันธ์ การติดตามเชิงประจักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560
ศธ 04258/5355 24 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม อนุมัติไปราชการ
ศธ04258/5200 24 ก.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ การชำระหนี้ค่าไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โรงเรียนตามบัญชีแนบ)
15898/2560 24 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560
ศธ 04258/5347 24 ก.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนกันทรารมณ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้นักเรียนเอเอฟเอสเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ศธ 04258/5345 24 ก.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
ศธ04258/5332 24 ก.ค. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผอ.โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม การพัฒนาครูภาษาอังกฤษหลักสูตรแกนนำ Boot Camp รุ่น 9
ศธ 04258/5317 24 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ International Robotic Olympiad 2017
ศธ 04258/4870 24 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา,สวงษ์วิทยาคม,น้ำเกลี้ยงวิทยา,กำแพง,ศรีรัตนวิทยา,สิริเกศน้อมเกล้า,โนนเพ็กวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยาคม,ส้มป่อยวิทยาคม,บึงมะลูวิทยา,น้ำเกลี้ยงวิทยา,นครศรีลำดวนวิทยา,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ลิ้นฟ้าพิทยาคม,ค้อวังวิทยาคม,ดงมะไฟพิทยาคม,ตระกูลประเทืองวิทยาคม และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4998 24 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4683 24 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5303 24 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4892 24 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4865 24 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4886 24 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5024 24 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4885 24 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4867 24 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5004 24 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู้จานวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/5319 24 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา การคัดเลือกเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐
04258/5222 22 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผอ.รร.ทุก รร.ในสังกัด ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองหลักสูตร จำนวน 1,460 หลักสูตร (แก้ไขเพิ่มเติม)
ศธ 04258/5227 22 ก.ค. 2560 ผอ.สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผอ.โรงเรียนกันทรารมณ์ การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษหลักสูตร Boot Camp ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 9
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com