หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2236
ปกติ
15 พ.ค 2555 สพม.28 อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ. สพม.28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤษภาคม 2555
ศธ 04258/2234
ปกติ
15 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/2233
ปกติ
15 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
1956/2555
ปกติ
14 พ.ค 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนค้อวังวิทยาคม กำแพง คลีกลิ้งพัฒนาทร โพนทันเจริญวิทย์ และศิลาทองพิทยาสสรค์ ส่งเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2555 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/2225
ปกติ
14 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย) เชิญประชุมสัมมนา รวมใจคุณครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปี 2555
ศธ 04258/2232
ปกติ
14 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2555
04258/2105
ปกติ
14 พ.ค 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด การเร่งรัดส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฎหมาย
ศธ 04258/2217
ปกติ
11 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2206
ปกติ
11 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การดำเนินงานตามเป้าหมาย MOU แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
พิเศษ/2555
ปกติ
8 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพม.23
ศธ 04258/2177
ปกติ
8 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน 38 โรงเรียน การกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์และการเข้าประชุมสัมมนาเลขานุการศูนย์ฯ โรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/2169
ปกติ
4 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ทุกโรงเรียน แจ้งปรับเงื่อนไขการโอนเงินทุนการศึกษา
พิเศษ/2555
ปกติ
4 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.ชัยนาท,สพป.ปทุมธานี เขต1
ศธ 04258/2143
ด่วนที่สุด
4 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2555
ศธ04258/2153
ปกติ
4 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ศธ 04258/2141
ปกติ
3 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อสิ่งที่ส่งมาด้วย) โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ประจำปี 2555 (ระยะที่ 2)
ศธ04258/2125
ปกติ
3 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาการศึกษาและมิตรภาพจีน-ไทย
ศธ04118/1011
ด่วน
3 พ.ค 2555 สพท.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) โครงการ1อำเภอ1ทุนรุ่นที่ 3 รอบที่ 2
ที่ ศธ 04258/2108
ปกติ
3 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในการเข้า แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศธ 04258/2107
ปกติ
2 พ.ค 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม อนุญาตให้รื้อถอนอาคารบ้านพักภารโรง
1937/2555
ด่วนที่สุด
2 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน การติดตามความก้วหน้าการขับเคลื่อนโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ที่ ศธ 04258/2072
ปกติ
2 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2555
ศธ 04258/2103
ปกติ
2 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อดังแนบ 9 โรงเรียน) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2058
ปกติ
2 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมวิชาการ
ศธ 04258/2085
ปกติ
2 พ.ค 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มที่ 1 กลุ่มทั่วไปแ และกลุ่มที่ 2 กลุ่มประสบการณ์
พิเศษ/2555
ปกติ
2 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการรับนักเรียนรายวัน
ศธ 04258/2087
ปกติ
2 พ.ค 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมซูโดอีเฟดรีน
ศธ04258/2065
ปกติ
1 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โครงการทำความสะอาด ปัดกวาดบ้านเรือน สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน ถนนสาธารณะ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราชการ 2555
พิเศษ/2555
ปกติ
1 พ.ค 2555 สพม.28 ผู้อำนวนการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่ารัำษาพยาบาล
ศธ04258/2055
ด่วนที่สุด
30 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน เตรียมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555
ศธ 04258/2051
ปกติ
30 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่บ้านพักประสบอัคคีภัย
ศธ04258/2050
ปกติ
30 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ศธ 04258/2043
ปกติ
30 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะอำเภอไพรบึง,ขุขันธ์,ปรางค์กู่ และภูสิงห์) การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555
ศธ 04258/2042
ปกติ
30 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะอำเภอไพรบึง,ขุขันธ์,ปรางค์กู่และภูสิงห์) การสรรหาครูภาษาไทย เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย่อ สธ ประจำปี พ.ศ. 2555
ศธ 04258/2022
ปกติ
28 เม.ย. 2555 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต การประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/2044
ปกติ
27 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พทธศักราช 2555
ศธ 04258/2045
ด่วนที่สุด
27 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/2035
ปกติ
27 เม.ย. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด เดือนเมษายน 2555
ศธ 04258/2037
ปกติ
27 เม.ย. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก) แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนเมษายน 2555
ศธ 04258/2039
ปกติ
27 เม.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง กำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
ศธ 04258/1993
ด่วนที่สุด
25 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1910/2555
ปกติ
25 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.ชุมพร เขต 2
ศธ 04258/1923
ปกติ
25 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
ศธ04258/1976
ปกติ
25 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาและผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา ขอคืนเงินค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ
ศธ 04258/1924
ด่วนที่สุด
25 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือสรรหาบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2555
04258/1953
ปกติ
25 เม.ย. 2555 สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ศธ 04258/1969
ปกติ
24 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1968
ปกติ
24 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
1903/2555
ปกติ
24 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพม.36
ศธ04258/1947
ด่วนที่สุด
23 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน เตรียใความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2555
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com