หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2022
ปกติ
28 เม.ย. 2555 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต การประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/2044
ปกติ
27 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พทธศักราช 2555
ศธ 04258/2045
ด่วนที่สุด
27 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/2035
ปกติ
27 เม.ย. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด เดือนเมษายน 2555
ศธ 04258/2037
ปกติ
27 เม.ย. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก) แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนเมษายน 2555
ศธ 04258/2039
ปกติ
27 เม.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง กำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
ศธ 04258/1993
ด่วนที่สุด
25 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1910/2555
ปกติ
25 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.ชุมพร เขต 2
ศธ 04258/1923
ปกติ
25 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
ศธ04258/1976
ปกติ
25 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาและผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา ขอคืนเงินค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ
ศธ 04258/1924
ด่วนที่สุด
25 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือสรรหาบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2555
04258/1953
ปกติ
25 เม.ย. 2555 สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ศธ 04258/1969
ปกติ
24 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1968
ปกติ
24 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
1903/2555
ปกติ
24 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพม.36
ศธ04258/1947
ด่วนที่สุด
23 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน เตรียใความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2555
ศธ 04258/1950
ปกติ
23 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้อหาอาเซียนศึกษา
ศธ 04258/1952
ปกติ
23 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2555
ศธ 04258/1949
ปกติ
23 เม.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แจ้งคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2555
1898/2555
ปกติ
20 เม.ย. 2555 สพม 28 โรงเรียนในสังกัด สพม28 ทุกโรง กำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน ( ปรับกำหนดเวลา )
ศธ04258/1909
ปกติ
20 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2555
ศธ04258/1907
ด่วนที่สุด
20 เม.ย. 2555 สพม.28 โรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียน การลงทะเบียนใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ศธ 04258/1876
ด่วนที่สุด
20 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การใช้งานระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ระยะที่ 2
ศธ 04258/1906
ปกติ
20 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม เชิญประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์ การทำจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา
1893/2555
ปกติ
19 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/1870
ปกติ
19 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ศรีสะเกษวิทยาลัย,กันทรลักษ์วิทยา ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รร.เตรียมอุดมศึกษา
ศธ 04258/1863
ด่วนที่สุด
19 เม.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุุกโรงเรียน การขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2555 และการขอทำข้อเสนอของบประมาณปี 2556
ศธ04118/856
ปกติ
19 เม.ย. 2555 สพป.ยส.2 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ที่สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 เดิม) กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปี 2555
ศธ04258/1848
ด่วนที่สุด
18 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่,ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ศธ 04258/1852
ปกติ
18 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม/เลิงนกทา/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ/ศรีสะเกษวิทยาลัย/สตรีสิริเกศ/กำแพง/ขุขันธ์/กันทรลักษ์วิทยา เลื่อนการประชุมสัมมนาเพื่อถอดประสบการณ์การจัดการความรู้การสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04258/1801
ปกติ
18 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดยโสธร) พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2555
ศธ 04258/1807
ด่วนที่สุด
18 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2554 การขอเบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/1826
ปกติ
17 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2555
ศธ 04258/1836
ปกติ
12 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ04258/1880
ด่วนที่สุด
12 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3
ศธ 04258/1806
ปกติ
12 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารการศึกษาในทุกระดับเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย
ศธ 04258/1805
ปกติ
12 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขัน \"มินิวิทยสัประยุทธ์\" ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7
ศธ04258/1803
ปกติ
12 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ศธ 04258/1828
ด่วนที่สุด
12 เม.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจ้างครูภาษาต่างประเทศ
ศธ 04258/1822
ปกติ
12 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555
ศธ 04258/1799
ปกติ
11 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การนำเสนอผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ศธ 04258/1800
ปกติ
11 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญครูดนตรีและนาฏศิลป์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ 04258/1785
ปกติ
10 เม.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์
ศธ 04258/1786
ปกติ
10 เม.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผุู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ
ศธ04258/1744
ปกติ
10 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการ \"นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์\"
ศธ 04258/1761
ด่วนที่สุด
6 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน 37 โรง ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการเงินและบัญชี
ศธ 04258/1751
ด่วนที่สุด
6 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเลื่อนประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำ เดือน เมษายน 2555
1868/2555
ปกติ
5 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.ระนอง
1867/2555
ปกติ
5 เม.ย. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง การจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน ( ปรับกำหนดเวลา )
04258/7575
ปกติ
5 เม.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอยกเลิกการรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555 ทางอิเลคทรอนิกส์(e-MES)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com