หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/ 3202
ปกติ
22 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 (38 โรงเรียน) การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันร่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3
ศธ04258/3189
ปกติ
22 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ
ศธ04258/3191
ปกติ
22 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
ศธ04258/3193
ปกติ
22 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ศธ 04258/3221
ปกติ
22 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแต่งตั้งกรรมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(NT) ประจำปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/3220
ปกติ
22 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งศูนย์สอบและสนามและกรรมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ประจำปีการศึกษา 2554
ศธ04258/3219
ปกติ
22 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกุด การส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
ศธ04258/3200
ปกติ
22 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย2ห้วยคล้า,กระแชงวิทยา,สิงห์สามัคคีวิทยา,ห้องแซงวิทยาคม โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ศธ 04258/3212
ปกติ
19 ส.ค. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณปี 2554 เพื่อปรับอัตราค่าจ้างตามวุฒิปริญญาตรีและเพิ่มอัตราค่าจ้างร้อยละ 5 ครูธุรการ
ที่ศธ 04258/3197
ด่วนที่สุด
19 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
957/2554
ด่วนมาก
19 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการอิ่มบุญฯ ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการอิ่มบุญฯ ได้รวบรวมแบบประเมินผล รายงานการจัดโครงการอิ่มบุญฯ และผลงาน(ภาพวาด) กิจกรรมเยาวชนเพื่อเผยแพร่กิจกรรมแสดงผลงานให้ฝ่ายเลขานุการโครงการอิ่มบุญฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอูทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยด่วน
ศธ 04258/3157
ปกติ
19 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อและศูนย์อบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มระดับกลางมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ 04258/3156
ปกติ
19 ส.ค. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน กำหนดการเปิดเรียนและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2554
ศธ04258/3187
ปกติ
19 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับรางวัลส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ
ศธ 04258/3155
ด่วนที่สุด
19 ส.ค. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มระดับกลาง วิชาคอมพิวเตอร์
04258/3190
ปกติ
19 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดเก็บและรายงานข้อมูลบนเว็บไซต์
ศธ 04258/3140
ปกติ
19 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพถ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
ศธ 04258/3139
ปกติ
19 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ \"แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14\"
04258/3182
ด่วนที่สุด
18 ส.ค. 2554 สพม.28 ผอ.โรงเรียน ศกว.2, หทท.,เบญจประชาสรรค์,ไผ่งามพิทยาคม,สวงษ์วิทยาคม,ละลมวิทยา,ศรีตระกูลวิทยา,ตูมวิทยา,บึงมะลูวิทยา โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ศธ 04258/3174
ปกติ
18 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/3124
ปกติ
18 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554
04258/3111
ปกติ
18 ส.ค. 2554 ผอ สพม 28 ผอ.โรงเรียน ส่งรายชื่อนร.เข้าสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT ) ม.3
ศธ04258/3165
ปกติ
18 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา 2555
04258/3111
ปกติ
18 ส.ค. 2554 ผอ. สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งรายชื่อนร.เข้าสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT )
ศธ04258/3160
ด่วน
18 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดจัดป้ายนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
ศธ 04258/3157
ปกติ
18 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.28 แจ้งรายชื่อและศูนย์อบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มระดับกลางมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ04258/3163
ด่วนมาก
17 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ขอเชิญประชุม
ศธ04258/3144
ปกติ
16 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
ศธ 04258/3118
ด่วนมาก
16 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม และโรงเรียนสตรีสิริเกศ การจัดนิทรรศการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ศธ 04258/3145
ปกติ
16 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญเป็นคณะทำงาน
ศธ04258/3123
ด่วนที่สุด
16 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554
ศธ 04258/3125
ปกติ
15 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนแกนนำ V-Starฯ
ศธ 04258/3112
ปกติ
15 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การประชุมปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/3111
ปกติ
15 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ประจำปีการศึกษา 2554
ศธ04258/3097
ปกติ
15 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา/ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การเข้าประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2554 ที่จังหวัดนครราชสีมา
ศธ 04258/3096
ปกติ
15 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแบ่งกลุ่มจังหวัด
ศธ04258/3106
ปกติ
15 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรป้องกันปัญหายาเสพติด
3092/2554
ด่วนที่สุด
11 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3092/2554
ด่วนที่สุด
11 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3092/2554
ด่วนที่สุด
11 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/3093
ปกติ
11 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
ศธ๐๔๒๕๘/๓๐๙๑
ปกติ
11 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด,ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๘,๒๙ แจ้งเลื่อนการจัดงานเปิดบ้านมัธยมศึกษาและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศธ04258/3063
ปกติ
11 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุม
ศธ 04258/3056
ด่วนที่สุด
11 ส.ค. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/ 3061
ด่วนที่สุด
11 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การประชุมปฏิบัติการการจัดทำผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/3054
ด่วนที่สุด
11 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประชุมปฏิบัติการจัดทำผลสัมฤทธิ์ต้นปีการศึกษา ปีการศึกษา 2554
พิเศษ/2554
ปกติ
10 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ศธ 04258/3057
ด่วนที่สุด
10 ส.ค. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต (จังหวัดศีรสะเกษ) ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2554
ศธ04258/3034
ด่วนที่สุด
10 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ขุขันธ์,วรคุณอุปถัมภ์,จตุรภูมิพิทยาคาร,ไกรภักดีวิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศปี2554
ศธ 04258/ 3032
ปกติ
9 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔ : geoinfotech 2011
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com