รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
32/2553
ปกติ
20 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด รณรงค์ต้านความหิวหนึ่งพันล้าน
31/2553
ปกติ
19 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ โรงเรียนเลิงนกทา ตอบคำถาม
30/2553
ปกติ
17 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการจัดสอบธรรมศึกษา
29/2553
ด่วนที่สุด
17 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน ตอบข้อหารือ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้าง ครั้งที่ 2(1 ต.ค.53)
27/2553
ปกติ
16 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับมัธยมศึกษา
26/2553
ปกติ
16 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
25/2553
ปกติ
16 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24/2553
ปกติ
16 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการThai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3
23/2553
ด่วนที่สุด
15 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2553)
22/2553
ปกติ
15 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ผอ.ทุกโรงเรียน ขอเชิญชวนเยาวชนไทยเข้าร่วม\"โครงการส่งเสริมเด็กไทยหัวใจไทย\"
21/2553
ปกติ
14 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ผอ.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ยางชุมน้อยพิทยาคม,พอกพิทยาคมฯ,บัวเจริญวิทยา, ยโสธรพิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,กำแมดขันติธรรมฯ,ห้องแซงวิทยา,ค้อวังวิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งสหวิทยาเขตและโรงเรียนในสหวิทยาเขต
20/2553
ด่วนมาก
14 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ผอ.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ, ยโสธรพิทยาคม, สมเด็จพระญาณสังวร เลื่อนกำหนดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจฯ
19/2553
ปกติ
13 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดแต่งบทกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 2
18/2553
ปกติ
9 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน ๙ โรงเรียน การลงข้อมูลทดสอบ O-Net ชั้น ม.๖
17/2553
ปกติ
9 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานแสดงผลงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา
14/2553
ปกติ
9 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือองค์กรอุณาโลม
13/2553
ปกติ
8 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามข้อมูล
12/2553
ปกติ
8 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ทุกโรงเรียนในสังกัด ขอขอบคุณ
11/2553
ปกติ
7 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอบรมเยาวชน \"ต้นกล้าของพุทธะ\"
10/2553
ปกติ
7 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งทีัมกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๓
9/2553
ปกติ
2 ก.ย. 2553 สพม.๒๘ ทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรม student 51
8/2553
ปกติ
28 ส.ค. 2553 สพม.๒๘ ทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องสถานศึกษา
7/2553
ปกติ
27 ส.ค. 2553 สพม.๒๘ โรงเรียนในสังกัด 4โรงเรียน การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานฯ
6/2553
ปกติ
27 ส.ค. 2553 สพม.๒๘ ทุกโรงเรียนในสังกัด การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553
5/2553
ปกติ
24 ส.ค. 2553 สพท.มัธยมศึกษา 28 ทุกโรงเรียนในสังกัด การนิเทศติดตามการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
4/2553
ปกติ
23 ส.ค. 2553 สพท.มัธยมศึกษา 28 ทุกโรงเรียนใันสังกัด ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน
1/2553
ด่วน
15 ก.ค. 2553 ศูนย์ประสานฯ โรงเรียนในสังกัด 12 โรงเรียน แจ้งปฏิทินนิเทศสถานศึกษาในสังกัด
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com