หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :



ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1365
ปกติ
3 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คัดเลือกนักเรียนที่ประสบภัยทางธรรมชาติหรือนักเรียนยากจนไร้ที่อยู่อาศัย
พิเศษ
ด่วนที่สุด
3 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการรับนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2554
ศธ 04258/1354
ปกติ
3 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถมภ์,สมเด็จพระญาณสังวร,กระแชงวิทยา,กันทรลักษ์วิทยาคม,กันทรารมณ์,ไผ่งามวิทยาคม,ห้วยทับทันวิทยาคม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเนื้อหาสาระบนเว็บไวด์สหวิชาดอคอม
พิเศษ
ปกติ
3 พ.ค 2554 สพม.28 ทุกโรงเรียน สเปคครุภัณฑ์54
458/2554
ปกติ
2 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกปพ.1
457/2554
ปกติ
1 พ.ค 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะขำนายการพิเศษ(5)
พิเศษ
ปกติ
29 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (4)
พิเศษ
ปกติ
29 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (3)
พิเศษ
ปกติ
29 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (2)
พิเศษ
ปกติ
29 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
พิเศษ
ปกติ
29 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกปพ.1
ศธ04258/1336
ปกติ
29 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ศธ04258/1320
ปกติ
27 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การยืนยันข้อมูลนักเรียนสมัครAdmissions ปี 2553
ศธ 04258/1322
ด่วนที่สุด
26 เม.ย. 2554 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/1296
ด่วนที่สุด
25 เม.ย. 2554 สพม. 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเข้ารับฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฐ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2553
ศธ04258/1274
ปกติ
25 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ศธ04258/1265
ปกติ
25 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
ศธ04258/1264
ปกติ
25 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือประเภทล่ามชุมชน
ศํธ04258/1289
ด่วนที่สุด
22 เม.ย. 2554 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ศธ04258/1279
ปกติ
22 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษ
ศธ 04258/1278
ปกติ
22 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการศึกษานวัตกรรมการสร้างความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชน
ศธ 04258/ 1262
ปกติ
21 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การจัดทำฐานข้อมูลผลการสอบ ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ศธ 04258/1261
ปกติ
21 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดทำฐานข้อมูลผลการสอบ ONET
ศธ 04258/1271
ปกติ
21 เม.ย. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกลยุทธ์ที่ ๒ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศธ04258/1267
ด่วนที่สุด
21 เม.ย. 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้สายสะพาย (มปช.,ม.ว.ม.,ป.ช.) ประจำปี 2553
พิเศษ
ปกติ
21 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ04258/1260
ด่วนที่สุด
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2554
ศธ 04258/1259
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมและการคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ศธ 04258/1259
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมและการคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ศธ 04258/ ว161
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกั ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553
ศธ 04258/1235
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดนิทรรศการเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
ศธ 04258/ 1234
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น
ศธ 04258/ 1233
ด่วนที่สุด
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการระดับชาติทางด้านวิทยาศานตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ ๑๘ฯ
ศธ 04258/1232
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ศธ04258/1249
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ความคืบหน้าการแก้ปัญหาเรื่องสถานบริการนำเด็กมาเป็นบริกรเสริร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(การดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ:ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ)
ศธ 04258/ 1231
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา
ที่ ศธ 04258/1228
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ 04258/พิเศษ.1
ปกติ
19 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ศธ04258/1215
ปกติ
19 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้ำอำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมทางน้ำ
พิเศษ
ด่วนที่สุด
19 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน รายชื่อดังแนบ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
พิเศษ
ปกติ
18 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้ำอำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ศธ04258/1209
ด่วนที่สุด
18 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้ำอำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 (OBEC53 ระยะที่ 2)
ศธ 04258/1071
ปกติ
18 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ฝึกอบรมครูในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ 04258/1087
ปกติ
11 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอมอบพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไทย - อังกฤษ
ศธ 04258/1175
ปกติ
11 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือเสนอผลงานของเด็กและเยาวชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นฯ
ศธ 04258/1158
ด่วนที่สุด
5 เม.ย. 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการจัดซื้อจัดจางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating Systen) ประจำปี พ.ศ.2554
ที่ ศธ 04258/1139
ปกติ
5 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี2554
ที่ ศธ 04258/1143
ปกติ
4 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง การเรียกนักเรียนให้เต็มตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
ที่ ศธ 04258/1126
ปกติ
4 เม.ย. 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
401/2554
ปกติ
4 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2554
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com