หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04118/238
ด่วนที่สุด
27 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การจัดสรรจำนวนรายและวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ฯ
ศธ 04258/334
ด่วนมาก
26 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘,๒๙ แจ้งเลื่อนปฏิทินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ศธ04258/326
ปกติ
26 ม.ค. 2555 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
1554/2555
ปกติ
25 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวิชาการฯ
คำสั่งที่ 134/2555
ปกติ
25 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการฯ
ศธ04258/312
ปกติ
25 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยฯ
ศธ 04258/272
ด่วนที่สุด
25 ม.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2555
ศธ04258/308
ด่วนที่สุด
25 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ยกเลิกผลการสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555
ศธ04258/296
ปกติ
25 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด การประชุมเครือข่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/277
ด่วนที่สุด
24 ม.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/287
ปกติ
24 ม.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ขอคืนเงินค่าตอบจ้างลูกจ้างในสังกัด
ศธ04258/281
ปกติ
24 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปี 2555-2556
1544/2555
ด่วนที่สุด
23 ม.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ปี 2555 (กรณีส่งเอกสารเพิ่มเติม)
ศธ 04258/239
ปกติ
20 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2554
ศธ04258/241
ปกติ
19 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สัดส่วนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ศธ04258/242
ปกติ
19 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ศธ04258/228
ปกติ
19 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดสอบแข่งขันทางวิชาการฯ
ศธ04258/227
ปกติ
19 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน การจัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2555
1538/2555
ด่วนที่สุด
19 ม.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด การส่งแบบประวัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา (เพิ่มเติม)
ศธ04258/238
ปกติ
19 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการเสนอแบบปฏิบัติการสอนที่ดี
คำสั่ง128/2555
ปกติ
19 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บัญชีรายละเอียดคำสั่งเลื่อวิทยฐานะชำนาญการ สพม.28 ที่ 128/2555 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม 2555
คำสั่ง128/2555
ปกติ
19 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หน้าคำสั่งเลื่อวิทยฐานะชำนาญการ สพม.28 ที่ 128/2555 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม 2555
พิเศษ/2555
ด่วนที่สุด
19 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บัญชีรายละเอียดคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1-2ชำนาญการพิเศษและด้านที่ 1-3 ชำนาญการ
ศธ04258/226
ปกติ
19 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนลูกเสือเนตรนารีสมัครสอบฯ
ศธ04258/221
ปกติ
19 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล 8 โรงเรียน ประชุมสัมมนาชี้แจงแผนและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04258/231
ปกติ
19 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์สำหรับการติดตามและประเมินผลทางอิเลคทรอนิส์
1530/2555
ปกติ
18 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.นครราชสีมา เขต 2
ศธ02458/198
ด่วน
18 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2555
ศธ 04258/210
ปกติ
18 ม.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อนุญาตให้รื้อถอนอาคารบ้านพักครู แบบ 202
ศธ 04258/209
ปกติ
18 ม.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา อนุญาตให้รื้อถอนอาคารบ้านพักครู แบบ 203 ก
ศธ04258/201
ปกติ
18 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งเปลี่ยนแปลงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีฯ
ศธ04258/202
ปกติ
18 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษาโครงการช้างเผือก(รุ่นที่3)
ศธ04258/192
ปกติ
17 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอเชิญประชุมนำเสนอแผนงานวิจัยและทำข้อตกลงการรับทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2555
ศธ 04258/186
ปกติ
17 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโทรทัศน์ครู 23 โรงเรียน รายงานการชมรายการโทรทัศน์ครู และเลื่อนการจัดประชุม
ศธ 04258/170
ปกติ
16 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูผู้ประสบอุทกภัย
04258/171
ปกติ
16 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/168
ปกติ
16 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอขยายห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ศธ 04258/159
ปกติ
13 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม,โรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 17 ระดับจังหวัด
ศธ04258/145
ปกติ
13 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
1515/2555
ปกติ
13 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนยโสธรพิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 รอบแรก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศธ04258/096
ปกติ
12 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุน ค่ายวิชาการเตรียมสอบโควต้า มข.
ศธ04258/120
ปกติ
12 ม.ค. 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี2555
ศธ04258/130
ด่วน
12 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 61
1511/2555
ด่วนที่สุด
12 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
1510/2555
ปกติ
12 ม.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด ขยายระยะเวลาในการส่งเอกสารเพิ่มเติม การขอเครื่องราชฯ ประจำปี 2555
ศธ 04258/089
ปกติ
11 ม.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
ศธ 04258/124
ปกติ
11 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๕
ศธ 04258/118
ปกติ
11 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/102
ปกติ
11 ม.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ
ศธ 04258/105
ด่วนที่สุด
11 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด การจัดทำผลงานวิทยฐานะเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com