หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/084
ด่วนที่สุด
11 ม.ค. 2555 สพม.28 คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกท่าน ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศธ 04258/099
ปกติ
11 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ศธ 04258/082
ปกติ
10 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนทัศนศึกษาและร่วมชมฟุตบอล คิงส์คัพ ครั้งที่ 41
ศธ 04258/081
ปกติ
10 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ขออนุญาตนำลูกเสือและเนตรนารีร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษา
ศธ04258/67
ด่วนที่สุด
9 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ 1อำเภอ 1 ทุน
พิเศษ
ด่วนที่สุด
9 ม.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.โรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารเพิ่มเติม (การขอเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2555
ศธ 0425//061
ปกติ
9 ม.ค. 2555 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขอคืนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด
ศธ04258/060
ด่วนที่สุด
9 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ แจ้งรายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นฯ
ศธ04258/055
ปกติ
9 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนนสังกัด 22 โรงเรียน(ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม) ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่จะรับประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระยะที่ 1
ศธ04258/048
ปกติ
8 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ04258/052
ด่วนที่สุด
6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร,เฉลิมพระเกียรติฯ,ปรางค์กู่,โนนเพ็กวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
ศธ04258/051
ด่วนที่สุด
6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์,ตระกูลประเทืองวิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาฯ
ศธ 04258/042
ปกติ
6 ม.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการปรังปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)
ศธ04258/036
ด่วน
6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/040
ปกติ
6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1) เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติงานการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
1488/2555
ปกติ
6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรณีสถานศึกษาเปิดรายวิชาเพิ่มเติมจำนวนมาก
ศธ 04258/028
ปกติ
6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนนสังกัด 23 โรงเรียน รายงานการชมรายการโทรทัศน์ครู
ศธ04258/034
ด่วนที่สุด
6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรมฯ
ศธ 04258/016
ปกติ
5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/015
ปกติ
5 ม.ค. 2555 สพม.28 นายสุวรรณ ศรีใส ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2555
ศธ 04258/014
ปกติ
5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/013
ปกติ
5 ม.ค. 2555 สพม.28 นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2555
ศธ 04258/012
ปกติ
5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/010
ปกติ
5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/009
ปกติ
5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา ขอความอนุเคราะห์ให้สถานที่
ศธ 04258/008
ปกติ
5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2555
ศธ04258/017
ปกติ
5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนฯ
04258/003
ปกติ
4 ม.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การขออนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ
04258/5346
ปกติ
30 ธ.ค. 2554 สพม.28(พัสดุ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุ
ศธ04258/5347
ด่วนที่สุด
30 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ84พรรษาเทิดไท้องค์ราชันเอาชนะยาเสพติด
1473/2554
ปกติ
30 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
04258/5324
ปกติ
30 ธ.ค. 2554 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กำแพง,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรารมณ์,สิริเกศน้อมเกล้า,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ขุขันธ์,เฉลิมพระเกียรติ,คูซอดประชาสรรค์,พยห์วิทยา, การคัดเลืกข้อสอบ Pre-Onet ปี 2554
ปกติ
30 ธ.ค. 2554 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือนธันวาคม 2554 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/5339
ปกติ
30 ธ.ค. 2554 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอคืนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด
ศธ04258/5327
ปกติ
29 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 9
พิเศษ
ปกติ
28 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล
ศธ04258/5300
ปกติ
28 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2555
ปกติ
28 ธ.ค. 2554 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือนธันวาคม 2554
04258/5285
ปกติ
27 ธ.ค. 2554 สพม.28(พัสดุ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง \"การบริหารงานพัสดุและคดีปกครอง\"
-
ด่วนที่สุด
27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2554 ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อนักเรียนทุน(ดังแนบ)ได้พานักเรียนทุนดังกล่าวไปรายงานตัวและรับเงินทุนการศึกษาฯในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยโสธรเขต1 0850176090
ศธ04258/5280
ปกติ
27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก(V-Star) รายชื่อดังแนบ เชิญประชุมสัมมนารวมใจคุณครูแกนนำโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star)
ศก0027/ว27764
ด่วนที่สุด
27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งเปลี่ยนแปลงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
ศธ04258/5249
ปกติ
27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้น A.L.T.C
ศธ04258/5257
ปกติ
27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอุปถัมภ์ในการดำเนินโครงการเผยแผ่ศีลธรรมในโรงเรียน
ศธ04258/5173
ด่วนที่สุด
27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE
04258/5271
ด่วนที่สุด
27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 28 แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษา
ศธ04258/5174
ปกติ
27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญส่งทีมแอโรบิกเข้าร่วมทำการแข่งขันฯ
1452/2554
ปกติ
27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขยายเวลาการปิดรับการส่งผลงานวีดีโอคลิปเข้าประกวด
1451/2554
ด่วน
26 ธ.ค. 2554 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2552
ศธ04258/5195
ปกติ
23 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การรณรงค์ให้ใช้ผ้าไทยตรา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com