หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5227
ด่วนที่สุด
23 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ 2554 ระดับประเทศ
04258/5194
ด่วนที่สุด
22 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว เข้าประชุม
ศธ 04258/5201
ด่วนที่สุด
22 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การดำเนินการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศธ04258/5186
ด่วนที่สุด
21 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การดำเนินการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2554
ศธ04258/5185
ด่วนที่สุด
21 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ขอความร่วมมือให้โรงเรียนวิถีพุทธลงทะเบียนและกรอกข้อมูล
ศธ 04258/5188
ด่วนที่สุด
21 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผอ.สพป.ศก.1-4,ผอ.สพป.ยส.1-2,ผอ.สถาบันการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ,ประธานสหวิทยาเขตและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน รายงานการประชุมขับเคลื่อน\"นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ 2555 เพื่อจัดการศึกษาสู่การมีงานทำ\"
04258/5135
ด่วนที่สุด
20 ธ.ค. 2554 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษา
ศก 04258/5144
ปกติ
20 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET)ช่วงชั้นที่ 3
ศธ 04258/5136
ปกติ
19 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2554
ศธ 04258/5132
ปกติ
19 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ
ศธ04258/5093
ปกติ
19 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การจัดสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ศธ 04258/5120
ปกติ
19 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ 2554 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ด่วนมาก
19 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการและถนนคนเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
-
ปกติ
19 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสมัครขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
04258/5092
ปกติ
16 ธ.ค. 2554 สพม.28(พัสดุ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ศธ04258/4928
ด่วนที่สุด
16 ธ.ค. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน \"นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ 2555 เพื่อจัดการศึกษาสู่การมีงานทำ
ศธ 04258/5016
ปกติ
16 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ศธ04258/5089
ด่วนที่สุด
16 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกรอกแบบสำรวจความต้องการ Tablet
ศธ04258/5040
ปกติ
14 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความร่วมมืทอจำหน่ายสลากการกุศลงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2554
ศธ04258/5017
ด่วนที่สุด
14 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความร่วมมือจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
ศธ04258/5066
ด่วน
14 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด การประกวดรางวัล Obec Awards
ศธ04258/5061
ด่วน
14 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ขอเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ศธ04258/5062
ด่วน
14 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย/ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม/ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ การประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
1420/2554
ปกติ
14 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.เชียงราย เขต 2
1419/2554
ปกติ
14 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/5019
ปกติ
14 ธ.ค. 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประธานสหวิทยาเขต แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุททธศาสตร์ 2555 เพื่อจัดการศึกษาสู่การมีงานทำ
ศธ 04258/4943
ปกติ
14 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/5044
ปกติ
13 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ โดยประเมินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อนำเสนอผลคะแนนประเมินต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ พิจารณาต่อไป
ศธ 04258/4967
ปกติ
13 ธ.ค. 2554 สพม.28 อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ. (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม 2554
ศธ 04258/4966
ปกติ
13 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/4964
ปกติ
13 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/4963
ปกติ
13 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม 2554
ศธ 04258/4989
ด่วนที่สุด
9 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจความต้องการาหนังสือเรียนปี ๒๕๕๕
ศธ 04258/4996
ปกติ
9 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ศธ 04258/4996
ปกติ
9 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 (ต่อ)
ศธ 04258/4996
ปกติ
9 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/4995
ปกติ
9 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/4993
ด่วนที่สุด
9 ธ.ค. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนะนำกรณีความไม่ชัดเจนของการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2554
1403/2554
ปกติ
8 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดการปัญหาน้ำเสียฯโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ศธ04258/4971
ปกติ
8 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 23 โรงเรียน เชิญผูบริหารหรือตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนโครงการโทรทัศย์ครูเข้าร่วมประชุม
ศธ04258/4972
ปกติ
7 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ศธ04258/4928
ด่วนที่สุด
7 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การดำเนินโครงการ 5 ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร
ศธ 04258/4955
ปกติ
7 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเทศกัมพูชา
ศธ 04258/4923
ปกติ
6 ธ.ค. 2554 สพม.28(การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การส่งใช้เงินยืมราชการ
ศธ04258/4954
ด่วนที่สุด
6 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2555
ศธ 04258/4937
ปกติ
6 ธ.ค. 2554 สพม.28(ตรวจสอบภายใน) ผอ.ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน 16 ร.ร. การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2555
ศธ 04258/4920
ปกติ
2 ธ.ค. 2554 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอคืนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด
ปกติ
2 ธ.ค. 2554 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้าง ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 (รอบที่ 3)
ศธ04258/4922
ด่วนที่สุด
2 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การสำรวจรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างที่ประสบอุทกภัย
ศธ04258/4922
ด่วนที่สุด
2 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์/ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม/ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา การจัดเตรียมคณะทำงานเพื่อจัดนิทรรศการและถนนคนเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com