รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๕๓๑๔ 21 ก.ค. 2560 สมพ.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมปฏิบัติการโครงการศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ04258.23/545 21 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกำแพง
ศธ04258/2538 21 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
ศธ04258/5227 20 ก.ค. 2560 ผอ.สพม28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษหลักสูตร Boot Camp ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 9
ศธ04258/5227 20 ก.ค. 2560 ผอ.สพม28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนยการโรงเรียนพยุห์วิทยา การพัฒนาครูภาษาอังกฤษหลักสูตร Boot Camp ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 9
04258/5222 20 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุุคคล ผอ.รร.ทุก รร.ในสังกัด ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองหลักสูตร จำนวน 1,460 หลักสูตร
ศธ04258/5239 20 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอแจ้งสถานที่รับสมัครและวันที่ประกวดกิจกรรมโครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 3 (3 MCU Contest)
ศธ04258/5225 20 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต"(โรงเรียนสุจริต) พัฒนากระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ คุณลักษณะ 4 ประการ
ศธ 04258/5227 20 ก.ค. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกแบบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับ นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/5224 20 ก.ค. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียน การพัฒนาครูภาษาอังกฤษหลักสูตร แกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษBooCamp ระดับภูมิภาค( เพิ่มเติม )
ศธ 04258/4721 20 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กาาขออนุญาตไปราชการ(แก้ไข)
ศธ 04258/4879 5 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงละมูวิทยา ขอหนังสือแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กับผู้รับจ้าง
ศธ04258/5224 19 ก.ค. 2560 ผอ.สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (ที่เกี่ยวข้อง ) การพัฒนาครูภาษาอังกฤษหลักสูตรแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 9 ( เพิ่มเติม )
ศธ04258/5224 19 ก.ค. 2560 ผอ.สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียน( ที่เกี่ยวข้อง) การพัฒนาครูภาษาอังกฤษหลักสูตรแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาอังกฤษ Boot camp ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 9 )
ศธ 04258/4812 19 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4814 19 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4816 19 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4817 19 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโณงเรียนห้องแซงวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4818 19 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4724 19 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4714 19 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4715 19 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4719 19 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4717 19 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4709 19 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4710 19 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5060 18 ก.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/5205 18 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
ศธ04258/4204 18 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประชุมโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน
ศธ04258/5177 18 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง เรียนในสังกัด ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข
ที่ ศธ 04258/5201 18 ก.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/5203 17 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ครั้งที่ ๒
ศธ 04258/5202 17 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมการสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒
ศธ 04258/5176 17 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ส่งคำสั่งประชุมปฏิบัติการโครงการศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/5176 17 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ส่งคำสั่งประชุมปฏิบัติการโครงการศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/5174 17 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/5174 17 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/5175 17 ก.ค. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ศธ04258/5166 17 ก.ค. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน /ตอนปลาย
ศธ 04258/5146 17 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร,โรงเรียนกู่จานวิทยาคม,โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม,โรงเรียนป่าติ้ววิทยา,โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม,โรงเรียนค้อวังวิทยาคมและโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ04258/4988 17 ก.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 (30%) (ทุกโรงเรียน)
ศธ04258/5158 17 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (ครั้งที่ 2)
ศธ04258/5161 17 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฏาคม 2560
ศธ 04258/5160 17 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดวาดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี ๒๕๖๐
ศธ 04258/5159 17 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลรายได้น้อย
ศธ 04258/5091 17 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
ศธ 04258/5090 17 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน
ศธ 04258/4560 17 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5089 17 ก.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอเชิญส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ศธ 04258/4749 17 ก.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การขออนุญาตไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com