หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/4904
ด่วนที่สุด
2 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด และโรงเรียนสังกัดเอกชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกาศผลการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศธ04258/4902
ปกติ
2 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การลงนามถววายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ทางออนไลน์
ศธ 04258/4910
ปกติ
2 ธ.ค. 2554 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา ขอคืนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด
ศธ 04258/4900
ด่วนที่สุด
2 ธ.ค. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบเงินอุดหนุน
04258/4901
ด่วนที่สุด
1 ธ.ค. 2554 สพม.28(การเงิน) ผอ.ร.ร.ในสังกัดทุก ร.ร. การรายงานข้อมูลตัวชีวัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ศธ04258/4905
ปกติ
1 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการประกวดหนังสือ หนึ่งเล่มหนึ่งรัก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ศธ04258/4882
ปกติ
1 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบฐานข้อมูลผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/4867
ปกติ
30 พ.ย. 2554 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
ศธ04258/4881
ปกติ
30 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขยายเวลาการปิดรับการส่งผลงานวีดีโอคลิปเข้าประกวด
1378/2554
ปกติ
30 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ศธ04258/4846
ปกติ
30 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ) 2555
ศธ04258/4863
ปกติ
30 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ปี 2555
ศธ04258/4854
ด่วนมาก
30 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การสำรวจข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ศธ.04258/4864
ปกติ
30 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมเนื่องในโอกาสพระราชทานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ศธ 04258/4856
ปกติ
29 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดฯ
ศธ 04258/4853
ปกติ
29 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกเด็กไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
ศธ 04258/4855
ปกติ
29 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star
ศธ 04258/4851
ปกติ
29 พ.ย. 2554 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอคืนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด
1369/2554
ปกติ
29 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ฯ
พิเศษ
ปกติ
29 พ.ย. 2554 สพม.28(การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล
ศธ 04258/4845
ปกติ
29 พ.ย. 2554 สพม.28(การเงิน) ผอ.ร.ร.ในสังกัดทุก ร.ร. การอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ
ศธ 04258/4835
ปกติ
29 พ.ย. 2554 สพม.28(การเงิน) ผอ.ร.ร.ในสังกัดทุก ร.ร. การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
-
ปกติ
28 พ.ย. 2554 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด (รอบที่ 2)
ศธ04258/4834
ด่วน
28 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษจำนวน20โรงเรียนที่มีรายชื่อตามคำสั่งที่แนบ การแข่งขันกีฬาข้าราชการระหว่างกระทรวงจังหวัดศรีสะเกษประจำปี2554
ศธ04258/4837
ด่วนที่สุด
28 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลรถรับ-ส่งนักเรียน
ศธ 04258/4825
ปกติ
28 พ.ย. 2554 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ขอคืนเงินค่าตอบแทนจ้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
04258/4728
ด่วนที่สุด
28 พ.ย. 2554 งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2555
ศธ 04258/4791
ด่วนที่สุด
28 พ.ย. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การติดตามรายงานสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย
-
ด่วน
25 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน(จังหวัดศรีสะเกษ) โปรแกรมการแข่งขันกีฬาข้าราชการระหว่างกระทรวงจังหวัดศรีสะเกษประจำปี2554
04258/4765
ด่วนที่สุด
23 พ.ย. 2554 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
04258/4770
ปกติ
23 พ.ย. 2554 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งการหักเงินเดือนเจ้าหน้าที่ธุรการ
ศธ04258/4766-4767
ปกติ
23 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีสิริเกศ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ
ศธ04258/4761
ปกติ
23 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเปิดห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ศธ04258/4758
ด่วนที่สุด
23 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ด่วนที่สุด
22 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2554(เพิ่มเติม)
ศธ04258/4748
ปกติ
22 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านมัธยมนิทรรศ สพม.28 สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลในอาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2554 และร่วมประชุมรับฟังนโยบายจากผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการฯ
ศธ 04258/4742
ปกติ
22 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมครูมัธยมศึกษาเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นรุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ04258/4733
ปกติ
22 พ.ย. 2554 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จ.ยโสธร) โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
04258/4732
ปกติ
22 พ.ย. 2554 ผอ.สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดทำแบบทดสอบ Pre-ONET
4728/2554
ด่วนที่สุด
22 พ.ย. 2554 งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรีญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2552 (สพป.เดิม)
4735/2554
ด่วนที่สุด
22 พ.ย. 2554 งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แก้ไขคำสั่ง วฐ.ชำนาญการ จำนวน 46 ราย
1336/2554
ด่วน
21 พ.ย. 2554 งานบำเหน็จความชอบฯ โรงเรียนในสังกัด บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง ที่ 417/2554 ลว.19 กันยายน 2554
ศธ 04258/4733
ปกติ
21 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แนวทางปฏิบัติในการเบิจ่ายเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 กำหนดการแข่งขันกลุ่มคณิตศาสตร์
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แจ้งกำหนดการแข่งขัน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเกณฑ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตฯ สพม.28
ศธ 04258/4727
ปกติ
21 พ.ย. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอยกเลิกหนังสือคำของบประมาณรายการค่าติดต้ังปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
ศธ 04258/4726
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีจัดสรร 18 โรงเรียน) การจัดสรรงบประมาณปี 2555 รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม)
1329/2554
ปกติ
19 พ.ย. 2554 สพม 28 โรงเรียนในสังกัด สพท 28 ส่งเอกสาอบรมขยายผลโรงเรียนมาตรฐานสากล TOK
ศธ 04258/4705
ปกติ
18 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
1326/2554
ปกติ
18 พ.ย. 2554 งานบำเหน็จความชอบฯ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม-โพนทันเจริญวิทย์-คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์-ยโสธรพิทยาสรรค์-ศิลาทองพิทยาสรรค์-ยโสธรพิทยาคมตระกูลประเทืองวิทยาคม-มหาชนะชัยวิทยาคม-กู่จานวิทยาคม-นครศรีลำดวนวิทยา-ศรีสะเกษวิทยาลัย-ประสานมิตรวิทยา-กันทรารมณ์-คูซอดประชาสรรค์ หน้าคำสั่ง417/2554แก้ไขเงินเดือนวิทยฐานะชำนาญการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com