หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศก 04258/4657
ด่วนที่สุด
18 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,เฉลิมพระเกียรติฯ, กำแพง,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติกรขยายผลการจัดการเรียนรุ้โรงเรียนมัธยมศึกษายุคใหม่สู่มาตรฐานสากล
ด่วนที่สุด
17 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๘ กำหนดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาอังกฤษ
ด่วนที่สุด
17 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๘ ส่งกำหนดการแข่งขันการงานอาชีพฯ,คอมพิวเตอร์ และการศึกษาพิเศษ
ศธ 04258/4652
ด่วนที่สุด
17 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๘ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศธ04258/4075
ด่วนที่สุด
17 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจำนวน35โรงเรียน ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อ(ดังแนบ)จำนวน35 โรงเรียนส่งแบบสำรวจการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาภายในวันที่ 21พฤศจิกายน 2554 หากโรงเรียนใดส่งมาแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ศธ 04258/4650
ปกติ
17 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 4
ศธ 04258/4644
ด่วนมาก
16 พ.ย. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความจำเป็นเดือดร้อน จากเหตุุอุทกภัยอย่างรุนแรง
ศธ 04258/4639
ปกติ
16 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การคัดเลือกครูร่วมนิเทศ
พิเศษ
ด่วนที่สุด
16 พ.ย. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียน แก้ไขข้อมูลงาน GPA ข้อมูลนักเรียนซ้ำ/ครูชื่อซ้ำ
ศธ 04258/4630
ปกติ
15 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/4536
ปกติ
15 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือส่งนักเรียนร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
-
ด่วนที่สุด
15 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิทธิ์จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ที่ ศธ 04258/4618
ด่วนที่สุด
15 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน \"เปิดบ้านมัธยมนิทรรศ สพม.28 สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน\" ปีการศึกษา 2554
พิเศษ/2554
ปกติ
15 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจ้างลูกจ้างชั่วคราว ได้แจ้ง สพม.28 ส่งตัวอย่างการออกคำสั่งจ้างฯ จึง ขอส่งตัวอย่างคำสั่งดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อไป
ศธ 04258/4535
ปกติ
14 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (จังหวัดศรีสะเกษ) สรุปผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2554 ช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน)
ศธ04258/4534
ปกติ
14 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ,โรงเรียนกันทรารมย์ และโรงเรียนสวายพิทยาคม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริม และพัฒนากิจการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/4533
ปกติ
14 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11
ศธ 04258/4529
ปกติ
14 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน \'\' สพฐ.เกมส์ 2554\'\'
ศธ04258/4513-4520
ปกติ
14 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เขต 28 ขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
ศธ04258/4531
ด่วนที่สุด
14 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การช่วยเหลือข้าราชการครูผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประสบภัยน้ำท่วม
ศธ04258/4505
ปกติ
11 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รายงานค่าเช่าที่ดิน(วัดร้าง)ปีงบประมาณ 2555
ศธ 04258/4492
ปกติ
11 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แนวปฏิบัติในการขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ
ศธ 04258/4510
ด่วนที่สุด
11 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งงดการประชุมรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสังกัด
ศธ04258/4496
ปกติ
11 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ศธ04258/4482
ปกติ
11 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนฯ
พิเศษ
ปกติ
11 พ.ย. 2554 สพม 28 ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ส่งคู่มือการเปิดแผ่น CD บทเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ( CAI )
04258/4500
ปกติ
11 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
ศธ04258/4479
ปกติ
10 พ.ย. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อ หากผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ ขอได้มารับบัตรรับรองสิทธิฯ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กรณีลูกจ้างผู้มีรายชื่อตามบัญชีฯ ลาออกจากงาน ขอได้แจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เพื่อจะได้นำส่งบัตรแก่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดต่อไป
ศธ 04258/4466
ด่วนที่สุด
10 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอเชิญประชุมรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ04258/4167
ด่วนมาก
9 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 14 โรงเรียน (จังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันกีฬาข้าราชการระหว่างกระทรวงจังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2554
ศธ04258/4455
ปกติ
9 พ.ย. 2554 สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทิศทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555
ศธ 04258/4439
ปกติ
8 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ
ศธ04001/4427
ปกติ
8 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ04001/4424
ปกติ
8 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ04001/4422
ปกติ
8 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ04258/4421
ปกติ
8 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
1285/4412
ปกติ
8 พ.ย. 2554 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เผยแพร่ชุดฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
04258/4398
ปกติ
8 พ.ย. 2554 ผอ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ( O-NET )
04258/4398
ปกติ
8 พ.ย. 2554 ผอ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ( O-NET )
ศธ 04258/4404
ปกติ
8 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษฯ
ศธ 04258/4405
ปกติ
8 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ
พิเศษ/2554
ปกติ
8 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอแก้ไขรายละเอียดการจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ 2555แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองค่าตอบแทนจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากจำนวนจัดสรร ค่าจ้าง 5,700 บาท/เดือน/คน)ประกันสังคม 5 % ของค่าจ้าง แก้ไขเป็น จำนวนจัดสรรค่าจ้าง 9,140 บาท/เดือน/คน)ประกันสังคม 5 % ของค่าจ้าง(ไฟล์Excel แผ่นงานครูวิทย์ คณิต 3420 อัตรา)
04258/4414
ด่วนที่สุด
7 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแนวปฏิบัติและตัวอย่างสัญญาจ้าง มาเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้จัดส่งสัญญาจ้างจำนวน ๒ ชุด ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
4402/2554
ด่วนที่สุด
7 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ส่งผลการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานราชการให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการได้ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการออกคำสั่งเลื่อน ค่าตอบแทนพนักงานราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ฯ ที่กำหนด โดยขอให้โรงเรียนที่ยังมิได้ส่งคำสั่ง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ให้ส่งถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 รายละเอียดดังที่ส่งมาพร้อมนี้ (ดาว์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางระบบ e-office สพม.28)
ศธ 04258/4393
ด่วนมาก
4 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง
04258/4392
ด่วนที่สุด
4 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (Data Center 2011 Term 2)
ศธ04258/4391
ปกติ
4 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอส่งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ04258/4371
ปกติ
3 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ04258/4370
ปกติ
3 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ศธ04258/4378
ปกติ
3 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การสมัครเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com