หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2061
ปกติ
16 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน ประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
663/2554
ปกติ
16 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.จันทบุรี เขต 2
ศธ 04258/2056
ปกติ
16 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรยนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน การเข้าร่วมสังเกตการณ์การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ศธ04258/2069
ปกติ
15 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ทุนสนับส่งเสริมการวิจัยเพื่อการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2554 ของมูลนิธีทวี บุณยเกตุ
ศธ04258/2062
ปกติ
15 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ
ศธ04258/2057
ปกติ
15 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ\"คุรุสดุดี\"
ศธ04258/1961
ปกติ
15 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน ในสังกัด การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยกเกตุ
ศธ04258/2035
ด่วน
15 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือจัดทำแผนการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง100ปีการลูกเสือไทย พ.ศ.2554
ศธ04258/2036
ปกติ
15 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2554
ศธ04258/2040
ด่วน
14 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรณรงค์เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ศธ 04258/2038
ปกติ
14 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา,โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ศธ 04258/2033
ปกติ
14 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน (Speech Contest)
652/2554
ปกติ
14 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพม.9
ศธ 04258/2002
ด่วนมาก
14 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 18 โรงเรียน การส่งมอบระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System) ประจำปีงบประมาณ 2554
ศธ 04258/2006
ปกติ
14 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2012)
ศธ 04258/2005
ปกติ
14 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 16 โรงเรียน ขอให้โรงเรียนไปรับหนังสือ\"The King of Thailand in World Focus\"
ศธ 04258/2004
ปกติ
14 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ศธ 04258/ 2008
ปกติ
14 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคมฯและโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเมินผลสถานศึกษาพอเพียง
ศธ04258/2029
ด่วน
14 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 9 ประจำปี 2554
ศธ 04258/1998
ด่วนที่สุด
13 มิ.ย. 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกครูดี ครูเก่ง Master Teachea ให้ทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ตามความสมัครใจ ประจำปีงบประมาณ 2554 (รอบสอง)
ศธ 04258/1967
ด่วนมาก
10 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเครือข่าย MOENet
ศธ04258/1958
ปกติ
10 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การประกวดโครงงานระดับภาคครั้งที่ 9 ประจำปี 2554
ศธ 04258/1945
ปกติ
10 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๔
04258/1965
ด่วนมาก
10 มิ.ย. 2554 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อดำเนินการตามตัวชั้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
640/2554
ปกติ
10 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ที่ ศธ 04258/1946
ด่วนที่สุด
10 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก) มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปี 2554
ศธ 04258/1927
ปกติ
10 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดความเรียงภาษาอังกฤษ และคัดเลือกผลงานเข้าประกวด
ศธ 04258/1914
ปกติ
10 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ04258/1909
ปกติ
9 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ04258/1916
ปกติ
9 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ \"ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแซมป์ประเทศไทย\" ปี 2554 ยังโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานของท่าน
ศธ04258/1910
ปกติ
9 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯประจำปี พ.ศ 2554
ศธ04258/1901
ปกติ
9 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ศธ 04258/ 1900
ปกติ
9 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม,สตรีสิริเกศ,สมเด็จพระญาณสังวร,หนองคูวิทยา,กันทรารมณ์ ขออนุญาตให้ครูในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
04258/1911
ปกติ
9 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน/ผอ.กุดชุมวิทยาคม ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2554
630/2554
ปกติ
9 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.ปทุมธานี เขต 1
ศธ 04258/1884
ปกติ
9 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เลื่อนกำหนดการประชุมสัมมนาการพัฒนาครูในกล่มสาระต่าง ๆ เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
ศธ04258/1902
ปกติ
8 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การต่อสัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่และสมัครใหม่
ศธ04258/1710
ปกติ
8 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน การเข้าค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยใช้โครงงาน
ศธ 04258/1897
ปกติ
8 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) โครงการทุนการศึกษามูลนิธิพูนพลัง
ศธ 04258/1895
ปกติ
8 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดเขียนเรียงความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศธ 04258/1894
ปกติ
8 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมและโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับกรมอนามัย
ศธ 04258/1892
ปกติ
8 มิ.ย. 2554 สพม.28 (กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔(เงินเหลือจ่าย)
ศธ04258/1891
ปกติ
8 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน แจ้งเลื่อนการอบรมครูในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระยะที่1-4
ศธ 04258/1873
ปกติ
7 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมคุณธรรมสัญจร
ศธ 04258/1874
ปกติ
7 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศธ 04258/1872
ปกติ
7 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษากองทุน 40 ปีมข.ฯ
ศธ 04258/1878
ปกติ
7 มิ.ย. 2554 สพม.28 (กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ศธ 04258/1871
ปกติ
7 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่1/2554
ศธ 04258/1864
ด่วนที่สุด
7 มิ.ย. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2554 (30 กันยายน 2554)
614/2554
ปกติ
7 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.อุทัยธานี เขต 1
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com