หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
4372/2554
ปกติ
3 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ศธ04258/4369
ด่วนที่สุด
3 พ.ย. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขตและเลขานุการ ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/4363
ปกติ
2 พ.ย. 2554 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน 10 โรงเรียน โครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก
ศธ04258/4360
ปกติ
2 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ศธ04258/4356
ปกติ
2 พ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งปฏิทินนิเทศ
1256/2554
ปกติ
31 ต.ค. 2554 กลุ่มบริหารงานบุคคล สตรีสิริเกศ ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ยโสธรพิทยาสรรค์ ตระกูลประเทืองวิทยาคม การส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชกาครูฯ (กรณีไม่มีวิทยฐานะ)
1255/2554
ปกติ
31 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ผลการติดตามการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2554
ศธ04258/4327
ด่วนที่สุด
28 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ/ก.พ.7
ศธ04258/4316
ปกติ
28 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา
ศธ04258/4315
ด่วนที่สุด
27 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศธ04258/4276
ปกติ
27 ต.ค. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศสหวิทยาเขต
ศธ04258/4275
ปกติ
27 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
พิเศษ/2554
ปกติ
27 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ส่งคำสั่งประเมินวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
ศธ04258/4305
ปกติ
27 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันกีฬาข้าราชการ ระหว่างกระทรวงจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๔ (ต่อ)
ศธ04258/4305
ปกติ
27 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันกีฬาข้าราชการ ระหว่างกระทรวงจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๔
ศธ04258/4303
ปกติ
27 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน \"กรภักดีวิทยาคม,สตรีสิริเกศ,กันทรารมณ์,สิริเกศน้อมเกล้า,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ศรีสะเกษวิทยาลัย,พอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก,กันทรลักษ์วิทยา,วรคุณอุปถัมภ์, และ เบญจลักษ์พิทยา การแข่งขันกีฬาข้าราชการ ระหว่างกระทรวงจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๔
ศธ 04258/4400
ปกติ
27 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน 11 โรงเรียน ขอเชิญประชุม โครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ประจำปีงบประมาณ 2554
พิเศษ/2554
ปกติ
26 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คำสั่งชำนาญการพิเศษ 5 ราย
ศธ04258/4196
ปกติ
26 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 12 โรงเรียน ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศธ 04258/4264
ด่วนที่สุด
26 ต.ค. 2554 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อบรมโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ประจำปีงบประมาณ 2554
1235/2554
ปกติ
26 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ยกเลิก ปพ.1 สพม.17
1234/2554
ปกติ
26 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เลื่อนวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
ศธ 04258/4267
ปกติ
25 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การเบิกจ่ายเงินวิทยะฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ04258/4256
ปกติ
25 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
ศธ 04258/4253
ปกติ
25 ต.ค. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน การจัดซื้อโครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
ศธ04258/4251
ปกติ
25 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอเชิญร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ
ศธ04258/4246
ปกติ
21 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศธ04258/4247
ปกติ
21 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
พิเศษ
ด่วนที่สุด
21 ต.ค. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) งานบุคคล ทุกโรงเรียนในสังกัด การติดอากรแสตมป์ในสัญญาจ้างลูกจ้างส่วนราชการ
ศธ 04258/4235
ปกติ
21 ต.ค. 2554 สพม.28 ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯและประธานสหวิทยาเขต ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บจัดการความรู้ \"เว็บแมงมุม\"
ศธ04258/4212
ปกติ
20 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาระดับ ปวส.สาขาธุรกิจค้าปลีกตามโครงการ HOMEMART Career Choice (โฮมมาร์ท แคเรียช๊อส์) รุ่น 5
ศธ04258/4213
ด่วนที่สุด
20 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน
ศธ 04258/4214
ด่วนที่สุด
20 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน 38 โรงเรียน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) การกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
พิเศษ
ด่วนที่สุด
20 ต.ค. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียน การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน 5 ภาคเรียน
ศธ 04258/4183
ปกติ
18 ต.ค. 2554 สพม.28 (การเงิน) ผอ.ร.ร.ในสังกัด (17 แห่ง) การเบิก-จ่ายเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในการปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5
ศธ 04258/4182
ปกติ
18 ต.ค. 2554 สพม.28 (การเงิน) ผอ.ร.ร.ขุขันธ์ ,รร.สตรีสิริเกศแ ะรร.ศรีสะเกษวิทยาลัย การเบิก-จ่ายเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในการปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5
ศธ 04258/4188
ด่วนที่สุด
18 ต.ค. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การรายงานความเสียหายของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
ศธ04258/4185
ด่วนที่สุด
18 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกครูเข้าอบรมหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเอง\"การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน\"
1213/2554
ปกติ
18 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ยกเลิกปพ.1 สพม.23
ศธ04258/4174
ปกติ
18 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม
ศธ04258/4167
ปกติ
18 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคมฯ, โรงเรียนกันทรารมณ์, โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า, โรงเรียนสตรีสิริเกษ, และ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การแข่งขันกีฬาข้าราชการ ระหว่างกระทรวงจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2554
ศธ 04258/4130
ด่วนที่สุด
17 ต.ค. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 36 โรงเรียน แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ศธ 04258/4123
ปกติ
17 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2554
ศธ04258/4112
ปกติ
17 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ไกรภักดีวิทยาคม,คูซอดประชาสรรค์,สิริเกศน้อมเกล้า,มัธยมโพนค้อ,น้ำคำวิทยา,เฉลิมพระเกียรติฯ,ศรีสะเกษวิทยาลัย2ห้วยคล้าฯ การอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
พิเศษ
ด่วนที่สุด
14 ต.ค. 2554 สพม.28(บริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
พิเศษ
ด่วนที่สุด
14 ต.ค. 2554 สพม.28(บริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กรณีปกติและเกษียนอายุราชการ)
ศธ04258/4123
ด่วนที่สุด
14 ต.ค. 2554 สพม.28(บริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (ครูไม่มีวิทยฐานะ)
ศธ 04258/4107
ปกติ
14 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศโครงการ\"ครูดีในดวงใจ\" ครั้งที่ 9 พ.ศ.2555
พิเศษ
ด่วนที่สุด
14 ต.ค. 2554 สพม.28(บริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง (ครูไม่มีวิทยฐานะ)
1199/2554
ปกติ
14 ต.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 7
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com