หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
พิเศษ/2554
ปกติ
8 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ผลการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำปี 2554
04258/3004
ปกติ
8 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2554
ศธ 04258/3000
ด่วนที่สุด
8 ส.ค. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขตและผู้อำนวยการโรงเรียน (จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ สพฐ.เกมส์ 2554
พิเศษ/2554
ด่วนที่สุด
8 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ แจ้งการรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติ เพื่อให้ข้าราชการที่ได้ส่งผลงานถึง สพม.28ทราบ
ศธ 04258/2926
ปกติ
7 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ยอดมงกุฎ:เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3
-
ด่วนมาก
6 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์,ศรีสะเกษวิทยาลัย2ห้วยคล้าฯ,พยุห์วิทยา,ทุ่งสิมวิทยาคม,โคกหล่ามวิทยา,ส้มป่อยพิทยาคม,ผักไหมวิทยานุกูล,วรคุณอุปถัมภ์,ศรีตระกูลวิทยา,สะเดาใหญ่ประชาสรรค์,สวงษ์วิทยาคม,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,หนองคูวิทยา,กันทรลักษ์วิทยา ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวไปกรอกข้อมูลการจำแนกสถานะสถานศึกษาที่ สพม.28 ภายในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2554
ศธ 04258/2973
ปกติ
5 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเปิดบ้านมัธยมศึกษาและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2554
ที่ ศธ 04258/2972
ปกติ
5 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและเกณฑ์การประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2554
ศธ04258/2967
ปกติ
4 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2554
ที่ ศธ 04258/2969
ปกติ
4 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน ในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดศิลปกรรม\"นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต\"
ที่ ศธ 04258/2968
ปกติ
4 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน ในสังกัด การประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา(ฉบับที่...) พ.ศ....
ศธ 04258/2961
ปกติ
4 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (โครงการ วมว.)
ศธ 04258/2960
ด่วนที่สุด
4 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครรินทร์ศรีสะเกษและโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม การจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553
886/2554
ด่วนที่สุด
4 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ,โรงเรียนขุขันธ์,โรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก การเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกฯ
โครงงานคณิตศาสตร์
ปกติ
3 ส.ค. 2554 สพม.28 โรงเรียนในสังกัด สพม.๒๘ รายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมเฉพาะโครงงานคณิตศาสตร์
ศธ04258/2949
ด่วนที่สุด
3 ส.ค. 2554 สพม.28(กลุ่มแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การขอใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554
ศธ04258/2893
ปกติ
3 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาผลงานวิชาการครูศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศธ04258/2894
ปกติ
3 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญร่วมแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554
ศธ04258/317
ด่วนมาก
3 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์,พอกพิทยารัชมังคลาภิเษก,กำแพง,ศรีสะเกษวิทยาลัย,โนนเพ็กวิทยาคม,นำเกลี้ยงวิทยา,ศรีรัตนวิทยา,เบญจลักษณ์พิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ04258/2906
ด่วน
3 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศธ04258/2908
ปกติ
3 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2554
ศธ04258/2908
ปกติ
3 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2554
ศธ 04258/2927
ปกติ
2 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2554
ศธ 04258/2930
ปกติ
2 ส.ค. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต (จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2554
ศธ 04258/2925
ปกติ
2 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
ศธ 04258/2917
ปกติ
2 ส.ค. 2554 สพม.28 สพม.28 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนท์
873/2554
ปกติ
2 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกปพ.1สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 และสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ศธ 04258/2921
ด่วนที่สุด
2 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/2919
ปกติ
2 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/2895
ด่วนที่สุด
2 ส.ค. 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกลุ่มสาระศิลปะและกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
868/2554
ปกติ
2 ส.ค. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง การอบรมพัฒนาทักษะการสอนและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ศธ 04258/ 2902
ด่วนที่สุด
1 ส.ค. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์และแนะแนว ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2554
ศธ04258/2850
ปกติ
1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมรณรงค์ร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพ
ศธ04258/2843
ปกติ
1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ราชาอาณาจักรกัมพูชายื่นคำขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร
ศธ04258/2845
ปกติ
1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การแต่งกายด้วยเสื้อมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
863/2554
ปกติ
1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกปพ.1 สพป.ยะลา เขต 1
ศธ 04258/2904
ด่วนที่สุด
1 ส.ค. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ 2554
ศธ04258/2911
ด่วนที่สุด
1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ขุขันธ์,วรคุณอุปถัมภ์,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ศรีรัตนวิทยา,จตุรภูมิพิทยาคาร การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศปี2554
ศธ04258/2849
ปกติ
1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศเนติบัญฑิตยาสภา เรื่องการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ศธ04258/2846
ปกติ
1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การอบรม การค้าขายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(e-Commerce)
858/2554
ปกติ
1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ04258/2848
ปกติ
1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมประจำปี 2554
ศธ04258/2847
ปกติ
1 ส.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา
04258/2906
ปกติ
31 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ที่ ศธ 04258/2895
ด่วนที่สุด
29 ก.ค. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสักงกัด โครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกลุ่มสาระศิลปะและกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2830/2554
ปกติ
29 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย(2830/2554)
2830/2554
ด่วนที่สุด
29 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา 3 ปี (ปี พ.ศ.2554-2556)
2829/2554
ปกติ
29 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งด้วย(2829/2554)
2829/2554
ด่วนที่สุด
29 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลข้าราชการครูเกษียณอายุราชการจำแนกรายวิชาที่สอน ปีงบประมาณ 2555-2562
2828/2554
ปกติ
29 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com