หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
2828/2554
ด่วนที่สุด
29 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2554 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ศธ 04258/2841
ปกติ
29 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 - 3 ทุกโรงเรียน การคัดเลือกผลงานทางวิชาการเพื่อรับรางวัล lab school award
-
ปกติ
28 ก.ค. 2554 สพม 28 โรงเรียนในสังกัด สรุปผลการสอบ O-NET /LAS ปี 2553
ปกติ
28 ก.ค. 2554 สพม.28 ผอ.รร.ในสังกัด สพม.๒๘ ประกาศผลการประกวด/แข่งขันโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศธ 04258/2826
ปกติ
28 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2554-2555
ศธ04258/2821
ปกติ
28 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ\"วันนักประดิษฐ์\"ประจำปี 2555
ศธ04258/2824
ปกติ
28 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ทรัพยากรธรณีสัญญลักษณ์ของจังหวัด
ศธ04258/2823
ปกติ
28 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความ
ศธ04258/2822
ปกติ
28 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดเรียงความภายใต้แนวคิด\"ศาลยุติธรรมกับนำเสนอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว\"
ศธ 04258/2831
ปกติ
28 ก.ค. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต (จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ 2554
ศธ04258/2820
ปกติ
28 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ
ศธ 04258/2815
ปกติ
27 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2554
ศธ 04258/2799
ด่วนที่สุด
26 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน แจ้งเลื่อนกำหนดการและสถานที่ฝึกอบรมครูในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระยะที่ 3
ศธ 04258/2796
ปกติ
26 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ศธ 04258/2786
ด่วนที่สุด
25 ก.ค. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียน มหาชนะชัยวิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์,เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาครู กลุ่มระดับสูง วิชาฟิสิกส์
ศธ 04258/2758
ด่วนที่สุด
25 ก.ค. 2554 สพม.เขต28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มสาระวิชาบรรณารักษ์ (แจ้งเปลี่ยนแปลงการอบรม)
ศธ04258/2784
ด่วนที่สุด
25 ก.ค. 2554 สพม.28 ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการและคำสั่งเลื่อน 5%
ศธ 04258/2776
ปกติ
25 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬา
ศธ04258/2645
ปกติ
24 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือเผยแพร่\"ข้อควรระวังในการใช้สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา\"
ศธ 04258/2758
ปกติ
23 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์
ศธ 04258/2760
ปกติ
23 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์งานประชุมงานวิชาการประจำปี 2554(Thailand Conference on Reading 2011)
ศธ 04258/2759
ปกติ
23 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2554
ศธ 04258/2756
ปกติ
23 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อหนังสือเข้าร่วมโครงการคัดสรรหนังสือ \"ร้อยหนังสือสื่อวัฒนธรรม\"
ศธ 04258/2761
ด่วนมาก
23 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การแข่งขันแปลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศธ 04258/2757
ปกติ
23 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญเป็นคณะทำงาน
ศธ 04258/2745
ด่วนที่สุด
22 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ(วิชาสังคมศึกษา)
ศธ04258/2644
ปกติ
22 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์พิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์
ศธ 04258/2743
ด่วนที่สุด
22 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ(วิชาภาษาอังกฤษ)
816/2554
ปกติ
22 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ปีการศึกษา 2555
815/2554
ปกติ
22 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.กทม.
ศธ04258/2643
ปกติ
22 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ศธ 04258/2747
ปกติ
22 ก.ค. 2554 สพม.28 ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.28 การจัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ04138/
ด่วนที่สุด
22 ก.ค. 2554 จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,กันทรารมณ์,ศรีรัตนวิทยา,กำแพง,โนนเพ็กวิทยาคม การคัดเลือกครูหรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่สมควรได้รับรางวัลฯ
ศธ 04258/2711
ปกติ
22 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม,ค้อวังวิทยาคมและเลิงนกทา การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (ในฝัน) รุ่นที่ 3
ศธ 04258/2715
ปกติ
22 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน ทุกโรงเรียน การคัดเลือกผลงานวิชาการ (Symposium) โรงเรียนในฝัน
ศธ04258/2642
ปกติ
21 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ศธ04258/2918
ด่วนที่สุด
20 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ศธ 04258/2686
ปกติ
20 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน สำรวจความต้องการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/2694
ปกติ
20 ก.ค. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
04258/2666
ด่วนที่สุด
19 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน 6 โรงเรียน โครงการอบรมพัฒนาครู กลุ่มระดับกลาง วิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และโลกดาราศาสตร์(รอบที่ 2)
ศธ04258/2685
ปกติ
19 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2554
ศธ04258/-
ปกติ
19 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,ศรีรัตนวิทยา,ทุ่งสิมวิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ 28
ศธ04258/2679
ปกติ
19 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมฯ
ศธ 04258/2687
ปกติ
19 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2555-2556
ศธ04258/-
ด่วนที่สุด
19 ก.ค. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ในวันที่ 20 ก.ค. 2554 ที่รร.ลายทอง
ศธ04258/2675
ด่วนที่สุด
19 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ปี 2554
794/2554
ปกติ
19 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.ชลบุรี เขต 2
ศธ04258/2676
ปกติ
19 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์
ศธ04258/2678
ด่วนที่สุด
19 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
ศธ 04258/2665
ด่วนที่สุด
19 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันกีฬานักเรียนสพม.28 ประจำปี 2554
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com