หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2798
ด่วนที่สุด
1 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/2797
ด่วนที่สุด
1 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/2789
ด่วนที่สุด
1 มิ.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ปฏิทินการดำเนินการ รอบ 2 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561
ศธ 04258/ว2789
ปกติ
1 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/2757
ปกติ
1 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการทำหน่วยสมรรถนะหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้น และหน่วยความถนัดทางสาขาวิชาของหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติม
ศธ 04258/2757
ปกติ
1 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการทำหน่วยสมรรถนะหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้น และหน่วยความถนัดทางสาขาวิชาของหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติม
ศธ 04258/2756
ปกติ
1 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการทำหน่วยสมรรถนะหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้น และหน่วยความถนัดทางสาขาวิชาของหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติม
ศธ 04258/2782
ปกติ
1 มิ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,กันทรลักษ์วิทยา การประชุมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562
ศธ 04258/2783
ปกติ
1 มิ.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
ศธ 04258/ว2768
ปกติ
1 มิ.ย. 2561 สพม. 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
ศธ 04258/2717
ปกติ
31 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/ว2698
ปกติ
31 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เผยแพร่สรุปผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/2764
ปกติ
31 พ.ค 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
ศธ 04258/2765
ด่วนที่สุด
31 พ.ค 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 16 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) แต่งตั้งคณะกรรมการ วิทยากร ดำเนินการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561
ศธ 04258/2742
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอเชิญร่วมงานโครงการ จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561” จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/2741
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ขอเชิญร่วมงานโครงการ จัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561” จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/ว1221
ปกติ
30 พ.ค 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ สิริเกศน้อมเกล้า ไกรภักดีวิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายที่พักการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "ศรีสะเกษเกมส์" ณ จังหวัดศรีสะเกษ
18973/2561
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18972/2561
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18969/2561
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/2738
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูฯ
ศธ 04258/ว2630
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ศธ 04258/2729
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล
ศธ 04258/2721
ด่วนที่สุด
30 พ.ค 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ 04258/2671
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (จังหวัดยโสธร) เรียนเชิญประชุม
ศธ 04258/2672
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 (จังหวัดยโสธร) เรียนเชิญประชุม
ศธ04258/2640
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ) การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2561 (น้ำคำวิทยา, บัวน้อยวิทยา, โคกหล่ามวิทยา, เบญจประชาสรรค์, ลมศักดิ์วิทยาคม, ดงมะไฟพิทยาคม, กำแมดขันติธรรมวิทยาคม, เมืองกลางประชานุกูล, นาโปร่งประชาสรรค์, น้ำคำวิทยาคม)
ศธ 04258/2711
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกยุวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561
ศธ 04258/2708
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561
18959/2561
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18958/2561
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18957/2561
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18956/2561
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18955/2561
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18954/2561
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18953/2561
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18952/2561
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18951/2561
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18950/2561
ปกติ
30 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว2701
ปกติ
28 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/ว2700
ด่วนที่สุด
28 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานผลข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1/2561)
ศธ 04258/ว2699
ปกติ
28 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ศธ 04258/2696
ปกติ
28 พ.ค 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561
ศธ 04258/2692
ด่วนที่สุด
25 พ.ค 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , สตรีสิริเกศ , ไกรภักดีวิทยาคม , คูซอดประชาสรรค์ , สิริเกศน้อมเกล้า , น้ำคำวิทยา , เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ , มัธยมโพนค้อ และโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
18944/2561
ปกติ
25 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18942/2561
ปกติ
25 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18941/2561
ปกติ
25 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ศธ04258/2638
ปกติ
25 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (รร.เฉลิมพระเกียรติฯ)
ศธ 04258/2661
ด่วนที่สุด
25 พ.ค 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนเบญจประชาสรรค์,โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม,โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม การรายงานผลการเรียนนักเรียนทุนหอการค้าญี่ปุ่น รุ่นที่ 10
ศธ 04258/2657
ปกติ
24 พ.ค 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนเลิงนกทา , โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา , โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การอบรมค่ายนักเรียนโครงการค่ายพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว ประจำปี 2561
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com