หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2664
ด่วนที่สุด
19 ก.ค. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต การแข่งขันกีฬานักเรียนสพม.28 ประจำปี 2554
04258/2652
ด่วนที่สุด
14 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลบุคลากรและฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน
ศธ04258/2622
ปกติ
14 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเปตอง MARATHON
ศธ 04258/2633
ปกติ
14 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน:ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ประจำปี 2554
786/2554
ด่วนที่สุด
14 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,เฉลิมพระเกียรติฯ,บึงบูรพ์ การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 9
ศธ04258/2621
ปกติ
14 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์โครงการบัตรกันสุขภาพกลุ่มข้าราชการ Siam Smile Card
ศธ 04258/2597
ด่วนที่สุด
13 ก.ค. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์และแนะแนว ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
04258/2635
ปกติ
13 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้บริหารโรงเรียน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการสานฝันปั้นเด็กไทยเก่งอังกฤษ
ศธ 04258/2625
ด่วนที่สุด
13 ก.ค. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครางการอบรมพัฒนาครู กลุ่มระดับกลาง วิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และโลกดาราศาสตร์ (รอบที่ 2)
ศธ 04258/2617
ด่วนที่สุด
13 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การประชุมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ศธ 04258/2618
ด่วนที่สุด
13 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด \"เรียนรู้จากการอ่าน ศึกษาผ่านจากงานเขียน:อ่านเขา อ่านเรา อ่านเพื่ออุษาคเนย์\"
ศธ04258/2319
ปกติ
13 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี
ศธ04258/2624
ปกติ
13 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดโครงการ Thailand Go Green ปี 2554
ศธ 04258/2610
ด่วนที่สุด
12 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง เรียนในสังกัด การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ ปี 2554
ศธ 04258/2608
ปกติ
12 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา,ทุ่งไชยพิทยาฯ,ไผ่งามพิทยาคม,บัวน้อยวิทยา ขอบุคลากรช่วยราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียนสพม.28 ประจำปี 2554
ศธ 04258/2606
ปกติ
12 ก.ค. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต การแข่งขันกีฬานักเรียนสพม.28 ประจำปี 2554
04258/2601
ปกติ
12 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
04258/2595
ด่วนมาก
12 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2554
767/2554
ปกติ
11 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง เรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ศธ 04258/2594
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง เรียนในสังกัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาพลศึกษาและพลศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ศธ04258/2579
ปกติ
11 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจำแนกสถานะสถานศึกษาปี 2554
ศธ04258/2578
ปกติ
11 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2554
ศธ04258/2581
ปกติ
11 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/2580
ปกติ
11 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจำแนกสถานะสถานศึกษาปี 2554
ศธ 04258/2571
ปกติ
11 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชาสัมมาวาจา
760/2554
ปกติ
11 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.ยะลา เขต 2
ศธ 04258/2555
ปกติ
9 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน(ในจังหวัดศรีสะเกษ) การเตรียมพร้อมรับการปรเมินจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
758/2554
ด่วนที่สุด
8 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 9 ประจำปี 2554 (ขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดได้พิจารณาอนุญาตให้ครูที่มีรายชื่อตามคำสั่งได้มาปฏิบัติหน้าที่และร่วมเข้าประชุมเพื่อเตรียมการคัดเลือกโครงงาน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
757/2554
ปกติ
8 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกปพ.1 สพป.นครราชสีมา เขต 3
ศธ04258/2548
ด่วนที่สุด
8 ก.ค. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขตทุกวิทยาเขต,ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2554
ศธ04258/2519
ปกติ
8 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯประจำปี พ.ศ 2554
ศธ04258/2536
ปกติ
7 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,สมเด็จพระญาณสังวรณ์,มหาชนะชัยวิทยาคม,ศรีสะเกษวิทยาลัย,กันทรารมณ์,ยางชุมน้อยพิทยาคม โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม
ศธ04258/2527
ปกติ
7 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ศธ04258/2526
ปกติ
7 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
751/2554
ปกติ
7 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.ปทุมธานี เขต 1
750/2554
ปกติ
7 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
749/2554
ปกติ
7 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.ระนอง
ศธ04258/2499
ด่วนมาก
6 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่,พยุห์วิทยา การเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานทุนฯ\"โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมารี\"
ศธ04258/2497
ด่วนที่สุด
6 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ศรีสะเกษวิทยาลัย,ปรางค์กู่,บึงบูรพ์,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,เฉลิมพระเกียรติฯ, การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 9ประจำปี 2554 ในระดับจังหวัด
ศธ04258/2496
ด่วนที่สุด
6 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ขุขันธ์,กำแพง การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 9ประจำปี 2554 ในระดับจังหวัด
ศธ 04258/2498
ปกติ
6 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดทำบัตรประชาชนของกลุ่มบุคคล(เด็ก)ที่ต้องมีบัตรตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
ศธ 04258/2450
ปกติ
5 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2554
ศธ 04258/2474
ปกติ
5 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
ศธ04258/2475
ด่วนที่สุด
5 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขอตรวจสอบคุณวุฒิ
741/2554
ด่วนที่สุด
5 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กำหนดการติดตามการดำรงสภาพโรงเรียนรางวัลพระราชทานฯ
740/2554
ปกติ
5 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกทุนมูลนิธิโตโยต้าฯ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศธ04258/2414
ปกติ
4 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด การเรียกชนชาติ กวย กูย หรือส่วยสายพันธุ์แห่งเผ่าพันธุ์
ศธ04258/2410
ปกติ
4 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม\"โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย\"
ศธ04258/2411
ปกติ
4 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรม พัฒนา ติวเข้ม เตรียมสอบผู้บริหารภาค ก หลักสูตรที่ 1 และประชาสัมพันธ์ในหนังสือ ซีดี สำหรับเตรียมสอบผู้บริหาร
ศธ04258/2412
ปกติ
4 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com