หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/2413
ปกติ
4 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ศธ04258/2437
ปกติ
4 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์\"วันสัตว์แพทย์ไทย\"
ศธ04258/2444
ด่วนที่สุด
1 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 22 โรงเรียน(รายชื่อดังแนบ) โครงการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/2441
ด่วนที่สุด
1 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ
ศธ04258/2442
ปกติ
1 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการ อย.น้อย
ศธ04258/2439
ปกติ
1 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการศรีสะเกษร่วมใจงดเหล้าเข้าพรรษา เทิดไท้องค์ราชัน
ศธ04258/2418
ด่วนมาก
1 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน19โรงเรียน เชิญประชุมโรงเรียนรับการประเมินโรงเรียนเริ่มต้น/ต้นแบบ
ศธ04258/2420
ด่วนมาก
1 ก.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศธ04258/2427
ปกติ
30 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554
ศธ 04258/2419
ปกติ
30 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การประชุมสัมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย/สมาคม EIS แห่งประเทศไทย
725/2554
ปกติ
30 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีฯ
ศธ04258/2353
ปกติ
30 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศธ04258/2355
ปกติ
30 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษากองทุน 40 ปีมข.ฯ
ศธ04258/2409
ด่วนที่สุด
30 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน(ในโครงการอิ่มบุญฯ) การจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโครงการอิ่มบุญฯ
ศธ04258/2402
ด่วนที่สุด
30 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือในการจัดงานวันคล้ายวัยสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2554
ศธ 04258/2407
ปกติ
30 มิ.ย. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ศธ04258/2350
ปกติ
30 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายวันรับผลงานภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ\"ครู\"
ศธ04258/2349
ปกติ
29 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ Eco School Award ปี 3
ศธ04258/2348
ปกติ
29 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศธ04258/2347
ปกติ
29 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 7
ศธ 04258/2264
ปกติ
29 มิ.ย. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มระดับกลาง (ETV เพิ่มเติม)
ศธ04258/2321
ปกติ
28 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการดรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ค.ส. ค้างชำระฯตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
ศธ04258/2320
ปกติ
28 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกงานมุฑิตาจิต
ศธ04258/2319
ปกติ
28 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
706/2554
ปกติ
28 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ศธ04258/2314
ปกติ
28 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การติดตามประเมินผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ศธ04258/2313
ปกติ
28 มิ.ย. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต ทุกวิทยาเขต การแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ประจำปี 2554
ศธ04258/2317
ด่วนที่สุด
28 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ศธ04258/2318
ด่วนที่สุด
28 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ขุขันธ์,กำแพง,กันทรารมณ์,สตรีสิริเกศ การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 9 ประจำปี 2554
ศธ04258/2312
ด่วน
28 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,จตุรภูมิพิทยาคาร,ขุขันธ์,บึงมะลูวิทยา,ยางชุมน้อยพิทยาคม,บึงบูรพ์,พอกพิทยาคมฯ,ไกรภักดีวิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติฯ,มัธยมบักดอง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภาคเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ศธ04258/2311
ด่วนที่สุด
28 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการ อย.น้อย
ศธ 04258/2303
ปกติ
28 มิ.ย. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขตและประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ ขอเชิญประชุมประธานสหวิทยาเขตและประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
2309/2554
ปกติ
27 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่มาด้วย
2309/2554
ด่วนที่สุด
27 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
695/2554
ปกติ
27 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.เลย เขต 1
ศธ 04258/2264
ปกติ
27 มิ.ย. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ครูระดับกลาง) (ETV)
ศธ 04258/2265
ปกติ
27 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ ประจำปี 2554
ศธ04258/2203
ปกติ
24 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ 28ฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
690/2554
ปกติ
23 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ยโสธรพิทยาคม,ขุขันธ์,ยโสธรพิทยาสรรค์,คำเขื่อแก้วชนูปถัมภ์,บ้านหนองไฮ,รวมสินวิทยา,และโรงเรียนบ้านหนองแคนน้อยหนองเลิง กำหนดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.ฯ
ศธ04258/2203
ปกติ
23 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ 28ฯ
ศธ04258/2193
ปกติ
23 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน
ศธ04258/2195
ปกติ
23 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งเอกสารแผ่นพับความรู้\"20 คำถามเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่อการเลือกตั้ง ส.ส.54\"
ศธ04258/2194
ด่วนที่สุด
23 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ยโสธรพิทยาคม,ขุขันธ์,ยโสธรพิทยาสรรค์,คำเขื่อแก้วชนูปถัมภ์,บ้านหนองไฮ,รวมสินวิทยา,และโรงเรียนบ้านหนองแคนน้อยหนองเลิง การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.ฯ
ศธ 04258/ 2198
ปกติ
23 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ศธ04258/2192
ด่วน
23 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
683/2554
ปกติ
22 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกวดวาดภาพระบายสี Horse อะวอร์ด ครั้งที่ 6
682/2554
ปกติ
22 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14
ศธ 04258/2172
ปกติ
21 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี 2554
ศธ 04258/2175
ปกติ
21 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดอบรมขยายผล Annual Training: Young Learners Assessment
ศธ 04258/2133
ปกติ
21 มิ.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน แจ้งประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com