หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/ ว161
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกั ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553
ศธ 04258/1235
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดนิทรรศการเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
ศธ 04258/ 1234
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น
ศธ 04258/ 1233
ด่วนที่สุด
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการระดับชาติทางด้านวิทยาศานตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ ๑๘ฯ
ศธ 04258/1232
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ศธ04258/1249
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ความคืบหน้าการแก้ปัญหาเรื่องสถานบริการนำเด็กมาเป็นบริกรเสริร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(การดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ:ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ)
ศธ 04258/ 1231
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา
ที่ ศธ 04258/1228
ปกติ
20 เม.ย. 2554 สพม. เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ 04258/พิเศษ.1
ปกติ
19 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ศธ04258/1215
ปกติ
19 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้ำอำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมทางน้ำ
พิเศษ
ด่วนที่สุด
19 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน รายชื่อดังแนบ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
พิเศษ
ปกติ
18 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้ำอำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ศธ04258/1209
ด่วนที่สุด
18 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้ำอำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 (OBEC53 ระยะที่ 2)
ศธ 04258/1071
ปกติ
18 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ฝึกอบรมครูในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ 04258/1087
ปกติ
11 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอมอบพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไทย - อังกฤษ
ศธ 04258/1175
ปกติ
11 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือเสนอผลงานของเด็กและเยาวชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นฯ
ศธ 04258/1158
ด่วนที่สุด
5 เม.ย. 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการจัดซื้อจัดจางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating Systen) ประจำปี พ.ศ.2554
ที่ ศธ 04258/1139
ปกติ
5 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี2554
ที่ ศธ 04258/1143
ปกติ
4 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง การเรียกนักเรียนให้เต็มตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
ที่ ศธ 04258/1126
ปกติ
4 เม.ย. 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
401/2554
ปกติ
4 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2554
ประกาศ
ปกติ
4 เม.ย. 2554 สพม.28 บุคคลทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ศธ 04258/1119
ปกติ
1 เม.ย. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554
พิเศษ
ด่วนที่สุด
1 เม.ย. 2554 สพม.28 โรงเรียนน้ำคำวิทยา เฉลิมพระเกียรติ บัวน้อย โคกหล่าม โนนกระสัง กันทรลักษ์ บึงมะลู ศรีรัตน มหาชนะชัย กำแมด และน้ำคำวิทยาคม รายงานข้อมูลพนักงานราชการ
ศธ 04258/1111
ด่วนที่สุด
31 มี.ค. 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การซักซ้อมการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2553
ศธ 04258/ 1070
ปกติ
31 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาศึกษา
ศธ04258/1090
ปกติ
30 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ \"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง\"
ศธ04258/1091
ปกติ
30 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาประจำปี2554
ศธ 04258/1101
ด่วนที่สุด
29 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การส่งเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
ศธ 04258/1097
ปกติ
29 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2554
ศธ 04258/1095
ด่วนที่สุด
29 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/1096
ปกติ
29 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ
ศธ 04258/ 1085
ปกติ
29 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน
ศธ 04258/ 926
ปกติ
29 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน แต่งตั้งกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/1078
ปกติ
29 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
ศธ 04258/1077
ปกติ
29 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง
04258/844
ด่วนที่สุด
29 มี.ค. 2554 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการติดตามและประเมินผลตามกลยุทธ สพฐ. (ส่งภายในวันที่ 4 เมษายน 2554)
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
28 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) ข้อมูลการรับนักเรียนผ่านเว็บ
ศธ 04258/1056
ปกติ
28 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/1062
ปกติ
28 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ) การจัดทำฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)
ศธ04258/1060
ปกติ
28 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมกรที่ปรึกษาการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน
ศธ 04258/ว1059
ปกติ
28 มี.ค. 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การขอสมัครอีเมลล์ obecmail เพื่อลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ศธ04258/1021
ด่วนที่สุด
24 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ใหม่ล่าสุด)
ศธ.04258/1042
ปกติ
24 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความต้องการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ศธ 04258/1034
ด่วนที่สุด
23 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลระบบติดตามเรียนฟรีฯปีการศึกษา 2554
ศธ04258/1035
ด่วนที่สุด
23 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/977
ปกติ
22 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ประสานขอข้อมูลตามข้อตกลงการนำส่งบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SDA:Service Delivery Agreement)
ศธ04258/1027
ปกติ
22 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โรงเรียนรวมใจลดน้ำใช้ลดน้ำเสียเพื่อเจ้าพระยาสดใส
ศธ 04258/1021
ด่วนที่สุด
22 มี.ค. 2554 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/1021
ด่วนที่สุด
22 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและค่าจ้างลูกจ้างประจำ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   378   |  379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com