หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/1018
ด่วนที่สุด
22 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา2554
ศธ04258/1019
ปกติ
22 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ1โรงเรียน1ทุนการศึกษา
ศธ04258/1014
ปกติ
22 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติพ.ศ.2553-2557และกรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแห่งองค์การอนามัยโลก(WHO FCTC)
ศธ04258/1005
ปกติ
22 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพวาดโครงการโอวัลติน Gift for Mom ปีที่ 9
ศธ04258/1004
ปกติ
22 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณประโยชน์ให้กับนักเรียน
ศธ04117/ว1380
ด่วนที่สุด
21 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
ศธ 04258/986
ปกติ
21 มี.ค. 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสักงักด การลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์(eGP)
พิเศษ
ปกติ
18 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ศธ04258/905
ปกติ
18 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเพิ่มรอบการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาปีการศึกษา2554
พิเศษ
ปกติ
17 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์
ศธ 04258/965(ต่อ)
ปกติ
17 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน (จังหวัดศรีสะเกษ) ขออนุญาตนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ต่อ)
ศธ 04258/965
ปกติ
17 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน (จังหวัดศรีสะเกษ) ขออนุญาตนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27
ศธ 04258/969
ด่วนที่สุด
17 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอแจ้งราคาหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๔
ศธ 04258/964
ด่วนที่สุด
17 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
พิเศษ
ด่วนที่สุด
17 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กรอกแบบติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์
ศธ 04258/956
ปกติ
17 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553
04258/916
ด่วนที่สุด
17 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ศธ 04258/945
ปกติ
16 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
ศธ 04258/946
ปกติ
16 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ศธ 04258/939
ด่วนที่สุด
15 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจอัตราการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/940
ปกติ
15 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การมอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ศธ 04258/927
ปกติ
15 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กันทรารมณ์,เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การประชุมผู้อำนวยการ สพป./สพม.ทั่วประเทศ ครั้งที่2/2554
ศธ 04258/915
ด่วนที่สุด
15 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งแบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการแบบกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ศธ 04258/914
ด่วนที่สุด
15 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งแบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯรายรอบที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ศธ 04258/ พิเศษ
ปกติ
15 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อรองรับการประเมินรอบสาม
886/2554
ปกติ
14 มี.ค. 2554 สพม.28 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
ศธ04258/722
ปกติ
14 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกด ขอเชิญสั่งซื้อเข็มกลัดธงชาติไทย
ศธ04258/725
ปกติ
14 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์\"โครงการ อบรม พัฒนา ติวเข้ม เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 54\"
ศธ 04258/885
ปกติ
13 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อจัดประชุมเตรียมการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน
ศธ 04258/884
ปกติ
13 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อจัดประชุมเตรียมกสรจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน
ศธ 04258/877
ปกติ
11 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ สพฐ
ศธ 04258/879
ปกติ
11 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยน (GPA) 6 ภาคเรียน
ศธ 04258/878
ปกติ
11 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน
ศธ 04258/882
ปกติ
11 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การพัฒนาครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
ศธ04258/801
ปกติ
11 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 10
ศธ 04258/875
ปกติ
11 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พิเศษ
ด่วนที่สุด
9 มี.ค. 2554 สพม.28 โรงเรียนดีระดับอำเภอ 11 โรงเรียน แก้ไขรายการประมาณราคา
860/2554
ปกติ
9 มี.ค. 2554 สพม.28 ทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
ศธ 04258/757(2)
ด่วนที่สุด
9 มี.ค. 2554 สพม.28 ทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ โครงการเรียนฟรี 15 (ต่อ)
ศธ 04258/757
ด่วนที่สุด
9 มี.ค. 2554 สพม.28 ทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ โครงการเรียนฟรี 15 ปี
ศธ 04258/843
ด่วนที่สุด
9 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์ ERIC: ERIC Annual Training ๒๐๑๑
ศธ 04258/842
ปกติ
9 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ : Master Trainer Training
04258/844
ด่วนที่สุด
9 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการติดตามและประเมินผลตามกลยุทธ์ สพฐ.
ศธ 04258/800
ปกติ
8 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
8 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แผนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/814
ปกติ
8 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมทางไกล(ETV) จำนวน 8 โรงเรียน ขอรายชื่อครูผู้นำวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำศูนย์อบรมทางไกล (ETV)
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
8 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครนักเรียนฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ เพิ่มเติม
ศธ 04258/777
ปกติ
8 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แต่งตั้งกรรมการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/822
ด่วนที่สุด
7 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลพนักงานราชการ
ศธ04258/810
ปกติ
7 มี.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน(จังหวัดศรีสะเกษ) การดำเนินโครงการประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   379   |  380   |  381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com