หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
56
ปกติ
23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการในสังกัดสหวิทยาเขตรัตนวงษา คำสั่ง สพม.28 ที่ 56/2554
ศธ 04258/600
ปกติ
23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ 04258/599
ปกติ
23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ
ศธ 04258/602
ปกติ
23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แนวทางปฏิบัติในการเบิก-จ่ายเงินค่าจ้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
04258/601
ปกติ
23 ก.พ. 2554 ผอ.สพม.28 ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำ School Mapping
04258/571
ด่วนที่สุด
23 ก.พ. 2554 สพม.๒๘ ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2555 งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
ศธ 04258/609
ปกติ
23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ประจำปี 2554
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
23 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปี 2554
ศธ 04258/606
ปกติ
22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ศธ 04258/595
ปกติ
22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การติดตามผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อาจจบไม่พร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/597
ด่วนมาก
22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจนักเรียนที่เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบ O-NET ชั้น ม.3 ในรอบปกติได้
ศธ 04258/592
ปกติ
22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/583
ปกติ
22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประชุมมอบนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย\"นายกรัฐมนตรีพบ CGEO\"
ศธ04258/598
ปกติ
22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ค่ายเยาวชนรักชาติ
ศธ04258/581
ปกติ
22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ เรื่อง มิติใหม่การรับนักเรียนและการเตรียมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศธ04258/580
ปกติ
22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการรับนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2554
ศธ04258/554
ปกติ
22 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ศธ04258/540
ปกติ
15 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมฯ
ศธ04258/541
ปกติ
15 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด
ศธ04258/537
ปกติ
15 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตภูมิพิทยาพัฒน์ บัญชีแนบท้ายคำสั่งสหวิทยาเขตภูมิพิทยาพัฒน์
ศธ04258/537
ปกติ
15 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตยศสุนทร จ.ยโสธร บัญชีแนบท้ายคำสั่งสหวิทยาเขตยศสุนทร
ศธ04258/537
ปกติ
15 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตฯ(LAS)
ศธ 04258/526
ปกติ
15 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุม
ศธ04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
14 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ บนเว็บไซต์
ศธ04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
14 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปี 54
ศธ04258/492
ปกติ
11 ก.พ. 2554 สพม.28 โรงเรียนในสังกัด 29 โรงเรียน แบบรายงานการใช้สารเสพติด
ศธ.04258/492
ปกติ
11 ก.พ. 2554 สพม.28 โรงเรียนในสังกัด 29 โรงเรียน การรายงายสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
219/2554
ปกติ
10 ก.พ. 2554 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจรายชื่อข้าราชการขอเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิ์
ศธ.04258/490
ปกติ
10 ก.พ. 2554 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจนักเรียนที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553
ศธ.04258/478
ปกติ
10 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการขยายผลการใช้โปรแกรมรายงานข้อมูลการรับนักเรียนประจำปี 2554
ศธ 04258/471
ปกติ
10 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อเทิดพระเกียรติฯ
215/2554
ปกติ
9 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนใน สังกัด ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ป.5
ศธ 04258/458
ปกติ
8 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนใน สังกัด โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ศธ 04258/361
ปกติ
8 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแผนการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา
ศธ04258/440
ปกติ
8 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย วีโก้ คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554
ศธ04258/430
ปกติ
8 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ04258/429
ปกติ
7 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ
20ศธ04258/434
ปกติ
7 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ศธ04258/433
ปกติ
7 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนไทย ใส่ใจรักษ์พลังงาน
ศธ04258/432
ปกติ
7 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสมัครรับการคัดเลือกทุนการศึกษาของศูนย์ภาษาซีมีโอสำหรับครูภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/396
ปกติ
5 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/418
ปกติ
4 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดตั้งศูนย์ดำเนินการสอบ ศูนย์ประสานงานสอบ ศูนย์ตรวจให้คะแนน สนามสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา(LAS)ประจำปีการศึกษา 2553
ศธ 04258/386
ปกติ
3 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศธ 04258/385
ปกติ
3 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ04258/375
ปกติ
3 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ศธ 04258/371
ปกติ
3 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ที่ ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
2 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน (ป.05)
ที่ ศธ 04258/335
ปกติ
2 ก.พ. 2554 สพม.เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้าราชการครูมาช่วยราชการและไปช่วยราชการต่างสังกัด
ศธ 04258/344
ปกติ
2 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 ม.โยนก
ศธ 04258/341
ปกติ
2 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   381   |  382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com