หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/326
ปกติ
2 ก.พ. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญร่วมโครงการโพรเทคส์ สร้างอ่างล้างมือ เพื่อสุขภาพที่ดีของโรงเรียนน้องที่ขาดแคลน
ศธ 04258/332
ปกติ
1 ก.พ. 2554 สพม.28 ประธานสหวิทยาเขต ทุกเขต แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต
188/2554
ด่วนที่สุด
28 ม.ค. 2554 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูล
186/2554
ปกติ
28 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการนำร่องด้าน ICT
184/2554
ปกติ
28 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
183/2554
ปกติ
28 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
182/2554
ปกติ
27 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2554 (ระดับจังหวัด)
181/2554
ปกติ
27 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ยกเว้นโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์,โรงเรียนมหาชนะชัย และโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การจัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2554
180/2554
ปกติ
27 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด โครงการสนับสนุนติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและการใช้หลักสูตรการฝึกอบรม
179/2554
ปกติ
27 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28
178/2554
ปกติ
27 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน(ดังแนบ) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
176/2554
ปกติ
27 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คู่มือฯการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรฯ
176/2554
ปกติ
27 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
175/2554
ปกติ
27 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษา(LAS) ปีการศึกษา 2553
174/2554
ด่วนที่สุด
26 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเลื่อนการพัฒนาครู เรื่องเทคนิคการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาการจัการเรียนรู้สังคมศึกษา
173/2554
ปกติ
25 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของลูกเสือ
171/2554
ปกติ
25 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์ฯ
170/2554
ปกติ
25 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับเด็กกำพร้า เด็กยากจน ให้เรียนต่อและฝึกอาชีพ
169/2554
ปกติ
21 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด รหัส เข้า web สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
167/2554
ปกติ
21 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอเชิญร่วมการประประชุมสัมนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่สากร
166/2554
ด่วนที่สุด
21 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
165/2554
ปกติ
20 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
164/2554
ปกติ
20 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้ารับทุน \"ค่ายวิชาการเตรียมสอบโควตา มข.ฯ\"
163/2554
ปกติ
20 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การมอบทุนการศึกษานักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรฯ
162/2554
ปกติ
20 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) โครงการประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง
161/2554
ปกติ
20 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
160/2554
ปกติ
20 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
159/2554
ปกติ
20 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียนประจำปี 2554
158/2554
ปกติ
20 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกิจกรรมยุวชน
157/2554
ปกติ
20 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดการประกวดชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ประจำปี 2554
156/2554
ปกติ
20 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One
154/2554
ปกติ
19 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามรายชือที่แนบ การจัดสรรโอนเงินงบประมาณตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
153/2554
ปกติ
18 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อน
152/2554
ปกติ
18 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในส้งกัดตามรายชื่อที่แนบ แจ้งปรับงบประมาณการจัดสรรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
151/2554
ปกติ
18 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสงกัด การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554
150/2554
ปกติ
17 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
148/2554
ปกติ
14 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การเฝ้าระวังภาวะการณ์เจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-18 ปี
147/2554
ปกติ
14 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32ฯ
146/2554
ปกติ
14 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี ๒๕๕๔
145/2554
ด่วนที่สุด
13 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด การเลือกตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
142/2554
ปกติ
13 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ยกเว้นราชประชานุเคราะห์) โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2554
141/2554
ด่วนที่สุด
12 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
140/2554
ปกติ
12 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เอกสารหลักฐานการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
139/2554
ปกติ
12 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสพฐ. ปีการศึกษา 2554
138/2554
ปกติ
12 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินโครงการประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง
137/2554
ด่วนที่สุด
11 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด การพัฒนาครู เรื่อง เทคนิค การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑
136/2554
ด่วนที่สุด
11 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด การพัฒนาครู เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
135/2554
ปกติ
11 ม.ค. 2554 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2554
134/2554
ปกติ
11 ม.ค. 2554 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนแปลง Website และการรับส่งหนังสือราชการ
133/2554
ปกติ
7 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ประจำปี 2554
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   382   |  383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com