หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
132/2554
ปกติ
7 ม.ค. 2554 สพม.28 ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,โรงเรียนทรายมูลวิทยา,โรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอส่งประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดสพฐ. ปีการศึกษา 2554 และประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP
131/2554
ปกติ
7 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ \"เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก ครั้งที่ 2
130/2554
ปกติ
6 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานสภาพการใช้สารเสพติด ในสถานศึกษา
129/2554
ปกติ
6 ม.ค. 2554 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดหาระบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
128/2554
ปกติ
6 ม.ค. 2554 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ก.ค.ศ.พิจารณากำหนดเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
127/2554
ปกติ
6 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานโครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔
126/2554
ปกติ
6 ม.ค. 2554 สพม.28 ผอ.รร.ไกรภักดีวิทยาคม,จตุรภูมิพิทยาคาร,ไผ่งามพิทยาคม,วรคุณอุปถัมภ์,ผักไหมวิทยานุกูล,ห้วยทับทันวิทยาคม,สิริเกศน้อมเกล้า,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ละลมวิทยา และกันทรารมณ์ โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติฯ
125/2554
ปกติ
5 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
124/2554
ปกติ
5 ม.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคม เข้าศึกษาในม.ขอนแก่นฯ
123/2553
ปกติ
30 ธ.ค. 2553 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรโอนเงินตามกลยุทธ์(หน้าแรก)
122/2553
ปกติ
29 ธ.ค. 2553 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ(ต่อ) การจัดสรรโอนเงินตามกลยุทธ์(ต่อ)
121/2553
ปกติ
29 ธ.ค. 2553 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ(ต่อ) การจัดสรรโอนเงินตามกลยทธ์(ต่อ)
120/2553
ปกติ
29 ธ.ค. 2553 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ(ต่อ) การจัดสรรโอนเงินตามกลยทธ์(ต่อ)
119/2553
ปกติ
29 ธ.ค. 2553 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ การจัดสรรโอนเงินตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1
118/2553
ปกติ
29 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อ(ต่อ) แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการฯ (ต่อ)
116/2553
ปกติ
29 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยกาีรโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
115/2553
ปกติ
29 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนลูกเสือไทยสู่สากล ปี ๒๕๕๔
113/2553
ปกติ
29 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สมัครคัดเลือกลูกเสือ-เนตรนารีไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่๒๒ ณ ประเทศสวีเดน
113/2553
ปกติ
29 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
112/2553
ปกติ
29 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การรับสมัครบุคคลเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
111/2553
ปกติ
27 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมทางวิชาการ \"การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่กับความก้าวหน้าในวิชาชีพ\"
110/2553
ปกติ
27 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2554
109/2553
ปกติ
27 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2554
108/2553
ปกติ
27 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนโควค้าเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
107/2553
ปกติ
27 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดอบรม
106/2553
ปกติ
26 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน(ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ) การพิจารณาครูและผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
105/2553
ปกติ
21 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีทัศน์ ประจำปี 2554
104/2553
ปกติ
21 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุม
103/2553
ปกติ
21 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดบทอาขยานประหยัดพลังงาน
102/2553
ปกติ
21 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลรายบุคคลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
100/2553
ปกติ
20 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูสายงานการสอนขอช่วยราชการ
99/2553
ปกติ
20 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง เรียนในสังกัด โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553
98/2553
ปกติ
20 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำRoadmap การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
97/2553
ปกติ
19 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน แบบรายงานตารางที่ 1-2
96/2553
ปกติ
17 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จุดเน้นการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
95/2553
ปกติ
17 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
94/2553
ปกติ
17 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2553
93/2553
ปกติ
17 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2554
92/2553
ด่วนมาก
17 ธ.ค. 2553 ผอ.สพม.28 ทุกโรงเรียนในสังกัด การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียน Education Hub
91/2553
ปกติ
17 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การประชุมสัมมนาการบริหารจัดการศึกษา แห่งศตวรรษที่ 21
90/2553
ปกติ
16 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอยกเลิกหนังสือคำของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
89/2553
ปกติ
13 ธ.ค. 2553 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ
88/2553
ปกติ
13 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ฯ
87/2553
ปกติ
8 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการประชุมปฏิัติการ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาฯ
86/2553
ปกติ
3 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียน 12 โรงเรียน การจัดทำรายงานสารสนเทศ ตามแบบรายงาน 1-4
85/2553
ปกติ
3 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
83/2553
ปกติ
2 ธ.ค. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอข้อมูลโรงเรียนในการเตรียมการประเมินภายนอกรอบสาม
82/2553
ปกติ
30 พ.ย. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ
81/2553
ปกติ
30 พ.ย. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2554
80/2553
ปกติ
30 พ.ย. 2553 สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดดนตรีลูกทุ่ง ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2554
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   |  379   |  380   |  381   |  382   383   |  384   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com