หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1544
ปกติ
21 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561
ศธ 04258/1475
ปกติ
21 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศธ 04258/1474
ปกติ
21 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศธ 04258/1532
ปกติ
21 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1533
ปกติ
21 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/1539
ด่วนที่สุด
21 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่ ศธ 04258/1538
ด่วนที่สุด
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต ขอจัดสรรโควตาเพิ่มเติม ตามเกรณ์เพื่อประเมินเพื่อพิจารณาจัดสรรโควตา การเลื่อนขั้นเงินเดือน 1/2561 (1 เมษายน2561)
ศธ 04258/1537
ปกติ
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยาฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/1536
ปกติ
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา, ค้อวังวิทยาคม, ทรายมูลวิทยา, เลิงนกทา ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเฉพราะราย เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
18369/2561
ปกติ
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ , คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์, ทรายมูลวิทยา, เลิงนกทา เรื่อง ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1528
ด่วนที่สุด
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เกียรติบัตรการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ04258/1455
ปกติ
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, มัธยมโพนนค้อ, กันทรารมณ์, บัวน้อยวิทยา, เขื่อนช้างวิทยาคาร, น้ำเกลี้ยงวิทยา, บัวเจริญวิทยา, ยางชุมน้อยพิทยาคม, กำแพง, ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก, ทุ่งสิมวิทยาคม, โคกหล่ามวิทยา, ไผ่งามพิทยาคม, บึงบูรพ์, วรคุณอุปถัมภ์, ขุขันธ์, ปรางค์กู่, ตูมพิทยานุสรณ์, กันทรลักษ์วิทยา, บึงละมู, เบญจลักษ์พิทยา, ศรีรัตนวิทยา, ละลมวิทยา เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/1527
ด่วนที่สุด
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนเลิงนกทา ขอความร่วมมือคัดเลือกครู เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรม การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา
ศธ 04258/1518
ปกติ
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561
ศธ 04258/1522
ปกติ
21 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว1525
ด่วนที่สุด
20 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ศธ 04258/1514
ปกติ
20 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอเชิญส่งภาพสัญลักษณ์ มาสคอต และเพลงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563)และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564)ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
20 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประชาสัมพันธ์โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
ศธ04258/1515
ปกติ
20 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการใช้โปรแกรม Geogebra สำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ศธ 04258/1510
ปกติ
20 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561
ศธ04258/1513
ปกติ
20 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน
ศธ ๐๔๒๕๘/๑๕๑๒
ปกติ
20 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๑
18354/1482
ปกติ
20 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครทุน Japanese Speaker Forum 2018
18352/1480
ปกติ
20 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศธ04258/1505
ปกติ
20 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ศธ 04258/1501
ปกติ
20 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๑
ศธ 04258/1499
ปกติ
20 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ,ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 การสนับสนุนงานวิชาการโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
ศธ 04258/1478
ปกติ
19 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/ว1484
ด่วนที่สุด
19 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนกำแพง,โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร, โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล,โรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร,โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม แจ้งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ศธ 04258/1483
ปกติ
19 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561
ศธ04258/1479
ปกติ
19 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธ) การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2561
ศธ. 04258/1448
ด่วนที่สุด
19 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560
ศธ04258/1469
ปกติ
19 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผูัอำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1476
ด่วนที่สุด
19 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 แห่ง (รายชื่อตามแนบ) การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 (ระดับศึกษาธิการจังหวัดยโสธร)
ศธ 04258/1467
ปกติ
16 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
ศธ 04258/1473
ปกติ
16 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1471
ด่วนที่สุด
16 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำ นักเรียนอาเซียน (Asean Youth Leader – AYL)
ศธ 04258/1457
ด่วนที่สุด
16 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
04258/ว1463
ปกติ
16 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มอบอำนาจการจัดที่พักและการกำหนดวิธีปฎิบัติในการจัดข้าราชการเข้าที่พักอาศัยในที่พักของทางราชการ
ศธ04258/1450
ปกติ
16 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ขุขันธ์)
ศธ04258/1443
ด่วนที่สุด
16 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอยกเลิกหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2560(ทุกโรงเรียน)
ศธ 04258/1462
ด่วนที่สุด
16 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยกาณโรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
ศธ04258/1460
ปกติ
16 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ , ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ และผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ04258/1451
ปกติ
16 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อดังแนบ) การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ศธ 04258/1449
ปกติ
15 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการยุวชนประกันภัย ปี 2561
ศธ 04258/ว1452
ด่วนที่สุด
15 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม,โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนกันทรารมย์,โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร,โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม,โรงเรียนน้ำคำวิทยา,โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การประชุมวิทยากรเพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SGS
ศธ 04258/1447
ปกติ
15 มี.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา การโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ตามผลการสอบ
ศธ 04258/1444
ปกติ
15 มี.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม การโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ตามผลการสอบ
18323/1441
ปกติ
15 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/1439
ด่วนที่สุด
15 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com