หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/6131
ด่วนที่สุด
23 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง เชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ศธ 04258/6131
ด่วนที่สุด
23 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ศธ 04258/6131
ด่วนที่สุด
23 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ศธ 04258/ว6027
ปกติ
23 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการเบิกถอนประกันสัญญากรณีพันภาระผูกพัน
ศสศ.2561/007
ปกติ
23 พ.ย. 2561 ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3
ศสศ.2561/010
ปกติ
23 พ.ย. 2561 ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ขอเชิญเข้าร่วม "กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี ประจำปีพุทธศักราช 2561"
ศธ 04258/ว6121
ปกติ
22 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประกวดงานเขียน "ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศธ 04258/6075
ปกติ
22 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ที่มีรายชื่อดังแนบ) จัดทำเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันคีตะมวยไทย ในการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/6056
ปกติ
22 พ.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2562 (งบดำเนินงาน)รายการค่าเช่าอินเตอร์เน็ต
ศธ 04258/ว6076
ปกติ
22 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
ศธ 04258/6056
ปกติ
22 พ.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2562 (งบดำเนินงาน) รายการเช่าอินเตอร์เน็ต
ศธ 04258/ว6026
ปกติ
22 พ.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 รายงานการโอนเงินอุดหนุนคืนสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/6010
ปกติ
22 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
ศธ 04258/6062
ปกติ
22 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ขอยืมตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศธ 04258/6060
ปกติ
22 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุ เป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครู
ศธ04258/5991
ด่วนที่สุด
22 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดทุกโรงเรียน (ใหม่)นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
ศธ 04258/6067
ปกติ
22 พ.ย. 2561 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ข้าราชการครูขอเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗)
04258/6039
ปกติ
21 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6038
ปกติ
21 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจาก ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560
ศธ 04258/6046
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์, ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายพิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร, ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม และผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ส่งบันทึกข้อตกลง และส่งบันทึกข้อตกลงไม่ครบถ้วน
ศธ 04258/6047
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์, ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม การมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/ว6040
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
ศธ 04258/ว6035
ปกติ
21 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
04258/6019
ปกติ
21 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/6018
ปกติ
21 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/6028
ปกติ
21 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ
ศธ 04258/ว6025
ปกติ
21 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดงาน "วันรวมน้ำใจสู่ชาวศรีสะเกษ"
ศธ 04258/6024
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความต้องการที่นอนยางพาราในห้องพยาบาล
ศธ 04258/ว6011
ปกติ
21 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/ว6011
ปกติ
21 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/ว6011
ปกติ
21 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/6013
ปกติ
21 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/6012
ปกติ
21 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/6015
ปกติ
21 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561
ศธ 04258/6020
ปกติ
21 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
ศธ 04258/6016
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ประธานสหวิทยาเขต และเลขานุการสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/6017
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัดยโสธรและเลขานุการเครือข่ายฯ ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/6017
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัดศรีสะเกษและเลขานุการเครือข่ายฯ ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/6017
ด่วนที่สุด
21 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน และเลขานุการศูนย์จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ทุกศูนย์จัดการแข่งขันทั้งจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/ว5957
ปกติ
21 พ.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งใบเสร็จเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นพื่นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561 (70%)
ศธ 04258/6002
ปกติ
20 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/6003
ด่วนที่สุด
20 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ
20704/2561
ปกติ
20 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมการให้ได้มาซึ่งผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
04258/5984
ปกติ
20 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาลูกจ้างประจำส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางและภาคตะวันออก
04258/5987
ปกติ
20 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/5964
ปกติ
20 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร อนุมัติใหข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว5997
ปกติ
20 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ศรีรัตนะวิทยา,บึงมะลูวิทยา,กระแชงวิทยา,กันทรลักษ์วิทยาคม,ภูมิซรอลวิทยา,มัธยมบักดองวิทยา,เบญจลักษ์พิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตพระวิหาร
ศธ 04258/ว5969
ปกติ
20 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/ว5969
ปกติ
20 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/ว5969
ปกติ
20 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com