หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/1419
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจาก ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/1418
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย กรณีได้รับแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ04258/1417
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1409
ปกติ
14 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ04258/1416
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ, สิริเกศน้อมเกล้า, กันทรลักษ์วิทยา, บึงบูรพ์, ยโสธรพิทยาคม, มหาชนะชัยวิทยาคม, เมืองกลางประชานุกูล, ป่าติ้ววิทยา, ศรีสะเกษวิทยาลัย, กันทรารมณ์, ลมศักดิ์วิทยาคม, ส้มป่อยพิทยาคม, กำแพง, ห้วยทับทันวิทยาคม, ค้อวังวิทยาคม, บุ่งค้าวิทยาคม, คูซอดประชาสรรค์, ไกรภักดีวิทยาคม, ยางชุมน้อยพิทยาคม, ละทายวิทยา, ขุขันธ์, สัมป่อยพิทยาคม, จตุรภูมิพิทยาคาร, ทุ่งสิมวิทยาคม, ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์, เบญจลักษ์พิทยา, สิงห์สามัคคีวิทยา, ห้องแซงวิทยาคม, คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ. 04258/1413
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความต้องการบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่ขาดและมีครูสอนไม่ครบตามวิชาเอก
ศธ.04258/1412
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน เชิญประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตราข้าราชการครู (ตำแหน่งว่าง) สายงานการสอนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดไปกำหนดใหม่ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
14 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสที่มีประสบการณ์สอนไม่เกิน 5 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาฝรั่งเศสรุ่นใหม่
ศธ04258/1368
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย)
ศธ. 04258/1397
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,กระแชงวิทยา,นครศรีลำดวนวิทยา,ปรางค์กู่,ขุขันธ์,ละลมวิทยา,เบญจลักษ์พิทยา,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา,ห้วยทับทันวิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ, การประเมินด้านที่ 1 ด้านี่ 2 และด้านี่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ. 04258/1396
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา,สตรีสิริเกศ,โนนเพ็กวิทยาคม,ผักไหมวิทยานุกูล,วรคุณอุปถัมภ์,ศรีตระกูลวิทยา,ศรีรัตนวิทยา การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาี่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1388
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1391
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียยนโนนค้อวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1402
ปกติ
14 มี.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกัทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1367
ด่วนที่สุด
13 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/ว1400
ปกติ
13 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/1361
ปกติ
13 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/1364
ปกติ
13 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 2 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศธ 04258/1378
ปกติ
13 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค
ศธ 04258/1375
ปกติ
13 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิกนกทา ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/1385
ปกติ
13 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ผลการคัดเลือกผลงานนักเรียนจากการทดสอบการแสดง (Audition) ด้านทัศนศิลป์ รุ่นที่ 4
ศธ 04258/1382
ปกติ
13 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง (จำนวน 11 โรงเรียน) ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/1383
ปกติ
13 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( KTB Corporate Online)
ศธ04258/1316
ปกติ
13 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายพิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
ศธ04258/1315
ปกติ
13 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ศธ 04258/1372
ปกติ
13 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศธ 04258/1357
ด่วนที่สุด
13 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศธ 04258/1365
ปกติ
13 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมงาน Innovative School Summit 2018
ศธ 04258/1370
ด่วนที่สุด
12 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา , โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม และโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561
ศธ 04258/1369
ด่วนที่สุด
12 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 17 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) แจ้งผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล moe awards ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/1370
ด่วนที่สุด
12 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 แห่ง การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/1362
ปกติ
12 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ขออนุญาตให้ข้าราชการครูในสังกัดเป็นวิทยากรกระบวนการ
ศธ 04258/1358
ปกติ
12 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
18269/2561
ปกติ
12 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโร เรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/1356
ด่วนที่สุด
12 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลการจัดการศึกษาโรงเรียนที่จัดการศึกษาเสริมทักษะอาชีพ
ศธ 04258/1355
ด่วนที่สุด
12 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)
ศธ 04258/1364
ปกติ
9 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) ขออนุญาตให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทืมจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" ณ จังหวัดน่าน
ศธ 04258/1339
ปกติ
9 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2561
ศธ๐๔๒๕๘/๑๓๕๔
ปกติ
9 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)
ศธ 04258/1338
ปกติ
9 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษามาตรฐานสากลยุคไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
ศธ 04258/1348
ปกติ
9 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1329
ปกติ
9 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1345
ปกติ
9 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูล, คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์, สอนแก้วว่องไววิทยา และกันทรลักษ์วิทยา การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค(Boot Camp) รุ่นที่ 15
ศธ 04258/1335/1334/1333/1332/1331/1330/1337/1336
ปกติ
9 มี.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม, สตรีสิริเกศ,กำแพง,เมืองกลางประชานุกูล,มหาชนะชัย,ศรีตระกูลวิทยา,สิริเกศน้อมเกล้า,กุดชุมวิทยาคม เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1327
ปกติ
9 มี.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา, ศรีตระกูลวิทยา ข้าราชการครูขอช่วยราชการ (กรณีพิเศษ)
ศธ 04258/1325
ปกติ
9 มี.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เรื่อง ข้าราชการครูขอช่วยราชการ
ศธ 04258/1309
ปกติ
9 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด
ศธ 04258/1310
ปกติ
9 มี.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชินชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยุวชนประกันภัย ปี ๒๕๖๑
ศธ04258/1317
ปกติ
9 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com