รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/54
ปกติ
5 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กันทรารมณ์, ขุขันธ์ เรื่อง ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก
ศธ 04258/56
ปกติ
5 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ข้าราชการครูช่วยงานราชการ (ต่อเนื่อง)
ศธ 04258/55
ปกติ
5 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ เรื่อง ข้าราชการครูช่วยงานราชการ (ต่อเนื่อง)
ศธ 04258/53
ปกติ
5 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา เรื่อง ชะลอการส่งตัวย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/52
ปกติ
5 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา เรื่อง ชะลอการส่งตัวย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/43
ด่วนที่สุด
4 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ
04258/57
ปกติ
4 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18
ศธ 04258/042
ปกติ
4 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษ ที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/039
ปกติ
4 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดยโสธร
ศธ04258/0046
ปกติ
4 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
ศธ04258/0038
ปกติ
4 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ศธ04258/0049
ปกติ
4 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการบำบัดฟื้นฟู (จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา)
ศธ04258/0040
ด่วนที่สุด
4 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561
ศธ 04258/ว44
ปกติ
4 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำแบบ ภ.ง.ด. 1 ก พิเศษ ประจำปี 2560
ศธ 04258/41
ปกติ
4 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระบบ NISPA)
ศธ 04258/8352
ปกติ
4 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา และโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ขอความอนุเคราะห์นักเรียนเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี 2561
ศธ 04258/34
ปกติ
4 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล, ประสานมิตรวิทยา, ลิ้นฟ้าวิทยาคม, กระแซงวิทยาคม, ศรีรัตนวิทยา เรื่อง การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/36
ปกติ
4 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา, พอกพิทยาคมฯ, ศรีตระกูลวิทยา, กัทรารมณ์, ห้วยทับทันวิทยาคม,ศรีสะเกษวิทยาลัย, ทุ่งไชยพิทยาฯ, นครศรีลำดวนวิทยา, เบญจลักษ์พิทยา, ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์, ลิ้นฟ้าพิทยาคม, กันทราลักษ์วิทยาคม เรื่อง การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/0021
ปกติ
4 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และทัศนศึกษานอกสถานที่
ศธ 04258/10
ปกติ
4 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม , โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ , โรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ , โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม , โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ , โรงเรียนกู่จานวิทยาคม การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)
ศธ 04258/007
ด่วนที่สุด
4 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๘
ศธ 04258/026
ปกติ
4 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้ข้าราชการครูไปเลือกตั้ง
ศธ 04258/031
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานสหวิทยาเขต โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ “เพชร สพม.28” ประจำปี 2560
ศธ 04258/030
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ “เพชร สพม.28” ประจำปี 2560
ศธ 04258/028
ด่วนที่สุด
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/027
ด่วนที่สุด
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561
ศธ 04258/25
ปกติ
3 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด
ศธ 04258/25
ปกติ
3 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด
ศธ 04258/004
ปกติ
3 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ประชาสัมพันธ์โครงการ Startup Club ในโรงเรียน
ศธ 04258/003
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) โครงการประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ"
ศธ 04258/0020
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ขออนุญาตพานักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน
ศธ 04258/24
ปกติ
3 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/22
ปกติ
3 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับการเรียนการสอน
ศธ04258/0019
ปกติ
3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโรงเรีียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี2561
ศธ04258/0018
ปกติ
3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนใสังกัด โครงการช้างเผือก รุ่นทีี่ 10
ศธ04258/0017
ด่วนที่สุด
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า
ศธ04258/9324
ด่วนที่สุด
3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ศธ04258/001
ด่วนที่สุด
3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา การอบรมสัมนาวิชาการการสร้างสรรค์กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนอย่างครบวงจรและพิธีมอบโล่ให้กับต้นแบบสหกรณณ์โรงเรีียน ระดับประเทศ (รุ่นที่ 2 ) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560
ศธ04258/002
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ศธ04258/005
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจและประกันภัย พ.ร.บ.
ศธ 04258/9358
ด่วนที่สุด
3 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)รุ่นที่5
ศธ 04258/9385
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ขออนุญาตนำนักเรียนไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ศธ 04258/9348
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)
ศธ 04258/3949
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
ศธ 04258/9350
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2561
ที่ ศธ 04258/9392
ปกติ
29 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โรงเรียนกู่จานวิทยาคม โรงเรียนป่าติ้ววิทยา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/9357
ปกติ
29 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,ภูมิซรอลวิทยา,ห้วยทับทันวิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา,ยโสธรพิทยาคม แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค(BootCamp)รุ่นที่ 13
ศธ 04258/9353
ปกติ
29 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินความสามารถด้าน วิทยาศาสตร์ สำหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 28560
ศธ 04258/9378
ปกติ
29 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/9379
ปกติ
29 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แก้ไขข้อความในประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com