หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/ว2307
ปกติ
8 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายบุญมี พุ่มจันทร์ การแสดงวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/ว2307
ปกติ
8 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสมเกียรติ เภานาง การแสดงวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/ว2307
ปกติ
8 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายจงมิตร ศรีไชย การแสดงวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/2298
ปกติ
8 พ.ค 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา, โพนงามพิทยาคาร, เลิงนกทา เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/ว2292
ปกติ
8 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 28 จังหวัดยโสธร การประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/ว2292
ปกติ
8 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 29 จังหวัดศรีสะเกษ การประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/ว2292
ปกติ
8 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/2289
ปกติ
8 พ.ค 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2288
ปกติ
8 พ.ค 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2290
ปกติ
8 พ.ค 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอส่งประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ศธ 04258/2287
ปกติ
8 พ.ค 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ04258/2223
ปกติ
7 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) จังหวัดศรีสะเกษ (1,17,18,23,28,29,39,44,45,47,55)
ศธ 04258/2280
ปกติ
7 พ.ค 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ศธ 04258/2259
ปกติ
7 พ.ค 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2278
ปกติ
4 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างวิเคราะห์โอนย้ายประมวลผลฐานข้อมูลนักเรียน และงานการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบจัดเก็บผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ศธ 04258/2271
ปกติ
4 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 16
ศธ 04258/2279
ปกติ
4 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561
ศธ 04258/2277
ปกติ
4 พ.ค 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง การจัดสรรงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสิตดในสถานศึกษา ประจำปี 2561
ศธ 04258/2270
ปกติ
4 พ.ค 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจวุฒิทางการลูกเสือ ประจำปี 2561
ศธ 04258/2266
ปกติ
4 พ.ค 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ขอเชิญร่วมโครงการสานใจวัยฝัน
ศธ 04258/2266
ปกติ
4 พ.ค 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ขอเชิญร่วมโครงการสานใจวัยฝัน
ศธ 04258/ว2265
ด่วนที่สุด
4 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/2262
ปกติ
4 พ.ค 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉีย
ศธ 04258/2213
ปกติ
3 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/2214
ปกติ
3 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/2238
ปกติ
2 พ.ค 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร,มหาชนะชัยวิทยาคม,โพนทันเจริญวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณประจำปี 2561 (ค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า)
ศธ 04258/2246
ปกติ
2 พ.ค 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/ว2247
ปกติ
2 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ศธ 04258/ว2241
ปกติ
2 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานตามแบบติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ04258/2239
ปกติ
2 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเครือข่ายครูแกนนำเยาวชนคนทำดีศรีโสธร
ศธ04258/2184
ปกติ
2 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ป่าติ้ววิทยา)
ศธ04258/2182
ปกติ
2 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ฯ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.สมเด็จพระญาณสังวร ฯ)
ศธ04258/2181
ปกติ
2 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ห้วยทับทันวิทยาคม)
ศธ 04258/2202
ปกติ
2 พ.ค 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม, โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์, โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร, โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม, โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล, โรงเรียนเบญจ- ประชาสรรค์, โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร และโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชิญครูในโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูในการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/2227
ปกติ
2 พ.ค 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้
ศธ 04258/2215
ปกติ
2 พ.ค 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2207
ปกติ
2 พ.ค 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 38
18695/2561
ปกติ
1 พ.ค 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี และด้านทัศนศิลป์ รุ่น 4
ศธ 04258/2218
ปกติ
1 พ.ค 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศธ 04258/2212
ปกติ
1 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2561
ศธ 04258/ว2205
ปกติ
1 พ.ค 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ,ผักไหมวิทยานุกูล,บุ่งค้าวิทยาคม,โพนงามพิทยาคาร การสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก รอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/2153
ปกติ
1 พ.ค 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เรื่อง แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/2167
ปกติ
1 พ.ค 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
ศธ 04258/2192
ปกติ
1 พ.ค 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา,คลีกลิ้งพัฒนาทร, บึงมะลูวิทยา, ตูมพิทยานุสรณ,บึงบูรพ์,ภูมิซรอลวิทยา, ศรีตระกูลวิทยา เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/2198
ด่วนที่สุด
30 เม.ย. 2561 สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลในแนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/2185
ปกติ
30 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศธ 04258/2179
ปกติ
30 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/2195
ปกติ
30 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร ประธานและเลขานุการสหวิทยาเขต คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/2161
ปกติ
30 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล, กุดชุมวิทยาคม, มัธยมบักดองวิทยา, กำแพง, ศิลาทองพิทยาสรรค์ และสวงษ์วิทยาคม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศธ 04258/2162
ปกติ
30 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2561
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com