หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1194
ปกติ
28 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม บึงมะลูวิทยา แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ04258/1192
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/1191
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/1190
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/1199
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ศธ04258/1195
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ศธ04258/1196
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
ศธ04258/1197
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ04258/1198
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/ว1181
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ขอเชิญประชมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/ว1181
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต เลขานุการสหวิทยาเข ทุกแห่ง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/1183
ด่วนที่สุด
27 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม
ศธ 04258/1193
ปกติ
27 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเว้นการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/1188
ปกติ
27 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโณงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที 37
ศธ04258/1159
ปกติ
27 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ04258/1173
ปกติ
27 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1177
ปกติ
26 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ประกาศผลการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย จังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช 2561
ศธ 04258/ว1136
ปกติ
23 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 46 โรงเรียน ประชุมรับฟังคำชี้แจงระบบ DLIT
ที่ ศธ 04258/ว1171
ปกติ
26 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
ศธ 04258/ว1180
ด่วนที่สุด
26 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครโรงเรียนในการใช้งานระบบบริหารจัดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online (QAMS)
ศธ 04258/ว1079
ด่วนที่สุด
26 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/1154
ปกติ
26 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561
ศธ04258/1147
ปกติ
26 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้อำนวยการกันทรลักษ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ และผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา การประชุมชี้แจง และฝึกทบทวน เตรียมการรับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศธ 04258/1157
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา , กันทรลักษ์วิทยา เรื่อง คำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/1164
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยารโรงเรียนกระแซงวิทยา เรื่อง คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งการคัดเลือก
ศธ 04258/1163
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561
ศธ 04258/1152
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อดังแนบ (จังหวัดยโสธร) การติดตามผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ซื่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
ศธ 04258/1155
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561
ศธ 04258/1143
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/1141,1142
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ 04258/1156
ปกติ
23 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ฯ,ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเเพง,ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ผลการคัดเลือกผลงานนักเรียนจากแฟ้มสะสมงาน (portfolio) ด้านทัศนศิลป์ รุ่นที่ ๔
ศธ 04258/1028
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ เรื่อง ข้าราชการครูขอลาป่วย
ศธ๐๔๒๕๘/๑๑๕๓
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมระลึกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)
ศธ04258/1150
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ซักซัอมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2561 (1 เมษายน 2561)
ศธ 04258/1151
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของกิจกรรมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียน
ศธ๐๔๒๕๘/๑๑๔๘
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/1107,1108
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/1126
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขออนุญาตไปราชการและพักค้างแรม
ศธ 04258/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1121/1122/1123/1124/1125
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชินูปถัมภ์, ห้องแซงวิทยาคม, ยโสธรวิทยาคม, กู่จานวิทยาคม, โพนงามวิทยาคาร, ตระกูลประเทืองวิทยาคม, เลิงนกทา, บุ่งค้าวิทยาคม, กุดชุมวิทยาคม,น้ำคำวิทยาคม,ตำเตยวิทยา, การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/1134
ด่วนที่สุด
23 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/1133
ด่วนที่สุด
23 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนดนตรี
ศธ 04258/1111
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ศธ 04258/1110
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1094
ปกติ
23 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1129
ปกติ
22 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ศธ 04258/1128
ปกติ
22 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การประชุมปฏิบัติการวิพากษ์และจัดทำรูปแบบเอกสารสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (ภาคเรียนที่ 1)
ศธ 04258/1121
ปกติ
22 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (Asean Youth Leader - AYL)
ศธ 04258/1120
ปกติ
22 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร ยืนยันเข้ารับการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค รุ่นที่ 25
ศธ 04258/1086
ปกติ
22 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล และโอนเงินงบประมาณ
ศธ 04258/1066
ปกติ
22 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com