หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2177
ปกติ
30 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 9 - 13/2561
ศธ. 04258/2187
ปกติ
30 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ,ปรางค์กู่,ขุขันธ์,ละลมวิทยา,เบญจลักษ์พิทยา,สวายพิทยาคม,เขื่อนช้างวิทยาคาร,ศรีรัตนวิทยา การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ. 04258/2188
ปกติ
30 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา,กำแพง,เบญจประชาสรรค์,ศรีรัตนวิทยา,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ปรางค์กู่ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
18679/2561
ปกติ
30 เม.ย. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต 8,180 อัตรา ครั้งที่ 2
ศธ. 04258/2164
ปกติ
30 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ศธ 04258/2154
ปกติ
27 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
ศธ 04258/2156
ปกติ
27 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่อง ข้าราชการครูช่วยราชการต่อเนื่อง
ศธ 04258/2157
ปกติ
27 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง ข้าราชการครูช่วยราชการ (ต่อเนื่อง)
ศธ 04258/2152
ปกติ
27 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก
ศธ 04258/2131
ปกติ
27 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา, พยุห์วิทยา, ภูมิซรอล, วิทยาศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า,ส้มป่อยพิทยาคม และกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จ. ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561
ศธ 04258/2127
ปกติ
27 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2128
ปกติ
27 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2126
ปกติ
27 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ04258/2132
ปกติ
27 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ยางชุมน้อยพิทยาคม)
ศธ 04258/2137
ปกติ
27 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่เเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/2149
ปกติ
27 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ศธ 04258/2140
ปกติ
27 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่อง การนำเสนอวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ (ผู้บริหารสถานศึกษา)
ศธ 04258/2141
ปกติ
26 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดองค์กร " ดูแล ห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน " ปี 2561
ศธ 04258/2138
ปกติ
26 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี
ศธ 04258/ว2135
ด่วนที่สุด
26 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2561
18661/2561
ปกติ
26 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ 04258/2104
ปกติ
26 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสักัดทุกโรเรียน เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
ศธ 04258/พิเศษ
ด่วนที่สุด
26 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับรางวัลคนดีศรี สพฐ. (HERO OBEC)
ศธ 04258/2066
ปกติ
25 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/2017
ปกติ
25 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, ศรีสะเกษวิทยาลัย, ยโสธรพิทยาคม และเลิงนกทา การอบรมวิทยากรครูแกนนำโครงการค่ายพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนสีเขียว ประจำจี 2561
ศธ 04258/2084
ปกติ
25 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2098
ปกติ
25 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2102
ปกติ
25 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT และ DLTV สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ศธ 04258/2110
ปกติ
25 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/2114
ปกติ
25 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา เชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT และ DLTV สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ศธ 04258/2099
ปกติ
25 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีศิริเกศ, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ, นครศรีลำดวนวิทยา, บัวน้อยวิทยา และกันทรารมณ์ กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการวางแผนการเงิน”ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2561
ศธ 04258/2093
ปกติ
25 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/ว2106
ปกติ
25 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา,กันทรลักษ์วิทยา, สตรีสิริเกศ,ศรีสะเกษวิทยาลัย, มหาชนะชัยวิทยาคม,ละทายวิทยา,จตุรภูมิพิทยาคาร,ยโสธรพิทยาสรรค์,มัธยมบักดองวิทยา,กู่จานวิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/ว2106
ปกติ
25 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ผักไหมวิทยานุกูล บุ่งค้าวิทยาคม ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เบญจประชาสรรค์ นาโปร่งประชาสรรค์ บัวน้อยวิทยา ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/ว2097
ปกติ
24 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งวันสอบธรรมศึกษา และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ศธ 04258/ว2096
ปกติ
24 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการโรงเรียนคุณธรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
ศธ 04258/2087
ปกติ
24 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/2077
ปกติ
24 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2063
ปกติ
24 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/2056
ปกติ
23 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เรื่อง ส่งคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/2039
ปกติ
23 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล, โรงเรียนเบญจประชาสรรค์, โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร และโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชิญร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
ศธ 04258/1900
ปกติ
9 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี2561 (ส่งเสริมสุขภาพ การจัดการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ)
ศธ04258/2018
ปกติ
23 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.โนนเพ็กวิทยาคม)
ศธ04258/2017
ปกติ
23 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.สอนแก้วว่องไววิทยา)
ศธ04258/2014
ปกติ
23 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.สิริเกศน้อมเกล้า)
ศธ04258/2012
ปกติ
23 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ลิ้นฟ้าพิทยาคม)
ศธ04258/1997
ปกติ
23 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา (รร.บึงบูรพ์)
ศธ04258/1993
ปกติ
23 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนในโครงการ Education Hub ปีงบประมาณ 2561(รร.กันทรลักษ์วิทยา)
ศธ 04258/2039
ปกติ
23 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “กิจกรรมศิลปะชี้ทางศิลป์ แด่ครู สู่เยาวชนภาคอีสาน”
ศธ 04258/2040
ปกติ
23 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com