รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/9381
ปกติ
29 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมผ่านระบบ video conference การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/9363
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/9355
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/9369
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ศธ04258/ว9344
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีจัดสรร) การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ04258/9345
ด่วนที่สุด
28 ธ.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย (ประสานมิตรวิทยา)
ศธ04258/9347
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/9346
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/9321
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน แนวทางปฏิบัติการลดการบ้านนักเรียน
ศธ 04258/9352
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
ศธ 04258/9333
ด่วนที่สุด
27 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงาน ดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/9338
ปกติ
27 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ศธ 04258/9296
ด่วนที่สุด
27 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/8780
ปกติ
27 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา แจ้งกำหนดการนิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการพัฒนา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/9310
ปกติ
27 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/9328
ปกติ
27 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
ศธ04258/9327
ปกติ
27 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน และข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ในระบบ DMC
ศธ 04258/9293
ปกติ
27 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ)รุ่นที่5
ศธ 04258/9308
ปกติ
27 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ศธ 04258/9325
ปกติ
26 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/9311
ปกติ
26 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่มสิมวิทยาคม เรื่อง อนุมัติการเดินทางไปราชการ
17570/2560
ปกติ
26 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเศ เรื่อง อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/9317
ปกติ
26 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน นางสาวเพ็ญพัชรี พลาแก้ว นางสาวสาลินี สันดร นางสาวดลนภา กุลแก้ว เรื่อง เรียกรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโคงการคืนครูให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กรณีขอใช้บัญชี)
ศธ 04258/9320
ปกติ
26 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
ศธ 04258/9305
ปกติ
26 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/9283
ปกติ
26 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
ศธ 04258/9323
ด่วนที่สุด
26 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประเมินPre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/9295
ด่วนที่สุด
26 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/9292
ปกติ
25 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ( ครั้งที่ 47 )
ศธ 04258/9294
ด่วนที่สุด
25 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร เปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/9294
ด่วนที่สุด
25 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต และเลขานุการสหวิทยาเขต เปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/9294
ด่วนที่สุด
25 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/9289
ด่วนมาก
25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม , โรงเรียนบัวน้อยวิทยา , โรงเรียนละทายวิทยา , โรงเรียนพยุห์วิทยา , โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การมอบทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/9284
ด่วนที่สุด
25 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สำรวจสถานการณ์/รูปแบบการใช้ยาเสพติดแบบสลับตัวยาและผสมผสาน
ศธ 04258/9287
ปกติ
25 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสังกัดยโสธร การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media)
ศธ 04258/9275
ปกติ
25 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ให้ข้าราชการที่ไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติราชการ
ศธ04258/2988
ปกติ
25 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดศรีสะเกษ การประสานงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเข้าสู่"ประเทศไทย 4.0" ภายใต้โครงการความร่วมมือประชารัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น
ศธ 04258/9277
ปกติ
25 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เรื่อง อนุมัติการเดินทางปราชการ
ศธ 04258/9278
ด่วนที่สุด
25 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยกาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิญประชุมทางไกล (Conference)
ศธ๐๔๒๕๘/๙๒๘๑
ปกติ
25 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(ในจังหวัดยโสธร) กองทุนสงเคราะห์และช่วยเหลือเด็กนักเรียนในครอบครัวยากจนหรือด้อยโอกาสในจังหวัดยโสธร
ศธ๐๔๒๕๘/๙๒๘๐
ปกติ
25 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอขอบคุณ
17546/2560
ปกติ
22 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ศธ 04258/9273
ด่วนที่สุด
22 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน สำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ศธ 04258/9267
ปกติ
22 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เรื่อง ข้าราชการครูขอเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติและ ก.พ.7
ศธ 04258/9240
ปกติ
21 ธ.ค. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย
ศธ 04258/9081
ด่วนที่สุด
22 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/9260
ปกติ
22 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา,โรงเรียนเลิงนกทา,โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา,โรงเรียนขุขันธ์ เรื่องขออนุญาติบุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมการตรวจสอบข้อสอบอัตนัย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
ศธ 04258/9251
ด่วนที่สุด
22 ธ.ค. 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ศธ04258/9238
ด่วนที่สุด
22 ธ.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560
ศธ 04258/9257
ปกติ
22 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เรื่อง ชะลอการส่งตัวย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com