หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2042
ด่วนที่สุด
23 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม, ตระกูลประเทืองวิทยาคม, ละทายวิทยา, มหาชนะชัยวิทยาคม และภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ แจ้งเลื่อนกำหนดการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 16
ศธ 04258/ว2054
ด่วนที่สุด
20 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/2057
ปกติ
20 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561
ศธ 04258/2055
ปกติ
20 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 04258/2049
ปกติ
20 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ เรื่อง การรับครูเกาหลีมาสอนในโรงเรียน ปี 2561
ศธ 04258/2053
ด่วนที่สุด
20 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานสหวิทยาเขต ทั้ง 11 สหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมวางแผนจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ การบริหาร กองทุน " ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย เจ็บป่วย และเสียชีวิต "
ศธ 04258/2048
ปกติ
20 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน
ศธ 04258/ว2051
ปกติ
20 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/2044
ปกติ
20 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท “ขลุ่ย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ศธ04258/2008
ปกติ
19 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2561 (70%) [ทุกโรงเรียน]
ศธ 04258/2001
ปกติ
19 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/2023
ปกติ
19 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/2022
ปกติ
19 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ04258/2015
ปกติ
19 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา, ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ แจ้งผลการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ศธ04258/2016
ด่วนที่สุด
19 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ และผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม โครงการพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ ๔
ศธ 04258/2011
ด่วนที่สุด
19 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ กันทรารมณ์ ขุขันธ์ กันทรลักษ์วิทยา ยโสธรพิทยาคม และคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอให้รายงานผลการรับนักเรียน
ศธ 04258/1978
ปกติ
18 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรม “โครงการให้ความรู้ทางการเงิน( Financial Literacy)” ประจำปี 2561
ศธ 04258/1980
ปกติ
18 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1986
ปกติ
18 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1988
ปกติ
18 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 สำหรับการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ04258/1987
ปกติ
18 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/1991
ปกติ
18 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ขอเชิญร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
ศธ 04258/1981
ด่วนที่สุด
18 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1884
ปกติ
18 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญร่วมงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
ศธ04258/1985
ปกติ
17 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน "สพฐ. - โมโน แชมเปี้ยนคัพ ๒๐๑๘"
ศธ04258/1976
ปกติ
17 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ04258/1977
ปกติ
17 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/1944
ปกติ
17 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์, โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, โรงเรียนหัวยทับทันวิทยาคม และโรงเรียนปรางค์กู่ การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาส วันเยาวชนแห่งชาติ
ศธ 04258/1956
ปกติ
17 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ 04258/1955
ปกติ
17 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ปี 2561
ศธ 04258/1967
ปกติ
17 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาเอก
ศธ 04258/1968
ปกติ
17 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม เรื่อง ข้าราชการครูขอช่วยงานต่อเนื่อง
ศธ 04258/1966
ปกติ
17 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/1947
ปกติ
17 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ศรีฐานกระจายศึกษา,ค้อวังวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ตระกูลประเทืองวิทยาคมและโพนทันเจริญวิทย์ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1945
ปกติ
17 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ศธ 04258/1952
ด่วนที่สุด
17 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ , โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม , โรงเรียนทรายมูลวิทยา , โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา , โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ การคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/1951
ด่วนที่สุด
17 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ และโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ การคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/1958
ปกติ
17 เม.ย. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณ” แบบออนไลน์
ศธ 04258/1940
ปกติ
11 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา, ผักไหมวิทยานุกูล, ภูมิซรอลวิทยา, สวงษ์วิทยาคม, บัวน้อยวิทยา เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/1939
ปกติ
11 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม เรื่อง การแต่งตั้งครูู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ04258/1899
ปกติ
11 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.เบญจลักษ์พิทยา)
ศธ04258/1897
ปกติ
11 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.คำเตยวิทยา)
ศธ04258/1895
ปกติ
11 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ไกรภักดีวิทยาคม)
ศธ 04258/1953
ปกติ
11 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ศรีสะเกษวิทยาลัย, บึงละมูวิทยา, กระแชงวิทยา, นครศรีลำดวนวิทยา, ทุ่งไชยพิทยาฯ, กันทรารมณ์, ไผ่งามพิทยาคม, เบญจลักษ์วิทยา, ละทายวิทยา, ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า เรื่อง พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศธ04258/1876
ปกติ
11 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ยโสธรพิทยาสรรค์)
ศธ 04258/1928
ปกติ
11 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศธ 04258/1932
ปกติ
11 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561
ศธ 04258/1910
ปกติ
10 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถเพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้ที่สอนที่่โรงเรียนวังไกลกังวล
ศธ04258/1814 (ฉบับแก้ไข)
ปกติ
10 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ค้อวังวิทยาคม ฉบับแก้ไข)
ศธ 04258/1924
ปกติ
10 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุนชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com