หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1845
ปกติ
5 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้
ศธ 04258/1844
ปกติ
5 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้
ศธ 04258/1860
ปกติ
5 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้
ศธ04258/1854
ปกติ
5 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร, ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์, และผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญประชุมถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สุรา TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ศธ04258/1853
ปกติ
5 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์
ศธ 04258/1862
ด่วนที่สุด
5 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา , โรงเรียนค้อวังวิทยาคม , โรงเรียนเลิงนกทา , โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม , โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม , โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ , โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ , โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ , โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ปี 2561 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/1864
ปกติ
5 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/1851
ปกติ
5 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศธ04258/1821
ปกติ
5 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การจัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด (รร.สตรีสิริเกศ)
ศธ04258/1814
ปกติ
5 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ค้อวังวิทยาคม)
ศธ04258/1798
ปกติ
5 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ทรายมูลวิทยา)
ศธ04258/1785
ปกติ
5 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.น้ำเกลี้ยงวิทยา)
ศธ04258/1778
ปกติ
5 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์)
ศธ 04258/1847
ปกติ
5 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 04258/1846
ปกติ
5 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ที่ ศธ 04258/ว1831
ด่วนที่สุด
5 เม.ย. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดทำข้อมูลรายละเอียดและยอดรวมการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ
18533/2561
ปกติ
4 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ศธ 04258/ว1840
ด่วนที่สุด
4 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ,มัธยมบักดอกวิทยา,สตรีสิริเกศ,กำแพง,เขื่อนช้างวิทยาคาร,มหาชนะชัยวิทยาคม,ผักไหมวิทยานุกูล,ยโสธรพิทยาคม,จตุรภูมิพิทยาคาร,ทุ่งสิมวิทยาคม แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ ระยะที่ 2
ศธ 04258/ว1840
ปกติ
4 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ห้องแซงวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,โคกหล่ามวิทยา,ดงมะไฟพิทยาคม,ป่าติ้ววิทยา,ขุขันธ์,ทรายมูลวิทยา,สะเดาใหญ่ประชาสรรค์,ประสานมิตรวิทยา,ยโสธรพิทยาสรรค์,ห้วยทับทันวิทยาคม แจ้งกำหนดเปิดระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน (ระบบ QAMS : Quality Assurance Management System
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
4 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์ และการทำวิจัย R2R
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
4 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล"
ศธ 04258/1837
ปกติ
4 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนเลิงนกทา , โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา , โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การอบรมเพื่อนำนักเรียนและครู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว1835
ปกติ
4 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์,โรงเรียนสตรีสริเกศ,โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม,โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ศธ 04258/1833
ปกติ
4 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล
ศธ 04258/1834
ปกติ
4 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที 18 ประจำปี 2561
ศธ 04258/1787
ปกติ
4 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1826
ปกติ
4 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ผลการตัดสินโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/1799
ปกติ
4 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/1818
ปกติ
4 เม.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศธ 04258/1819
ปกติ
4 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/1813
ปกติ
4 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1820
ปกติ
4 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/1815
ปกติ
4 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/1811
ปกติ
3 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญร่วมงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
ศธ 04258/1810
ปกติ
3 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร “วิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)”
ศธ 04258/1776
ปกติ
3 เม.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์,กันทรารมณ์, นครศรีลำดวนวิทยา และโรงเรียนบัวน้อยวิทยา กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการวางแผนการเงิน” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว1812
ด่วนที่สุด
3 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SGS
18511/2561
ปกติ
3 เม.ย. 2561 กลุ่มนิเทศฯ ทุกโรงเรียนในสังกัด คู่มือการประเมินคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศธ 04258/1791
ปกติ
3 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้
ศธ 04258/1801
ปกติ
3 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุุกโรงเรียนในสังกัด เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561
ศธ04258 /1767
ปกติ
2 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขตในสังกัด เรื่อง เชิญประชุมกรั่นกรองพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 1/2561
ศธ๐๔๒๕๘/๑๗๘๑
ปกติ
2 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูที่บ้านได้รับความเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อน
ศธ 04258/1780
ด่วนที่สุด
2 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) โครงการรางวัลลูกเสือโลก
ศธ 04258/1779
ด่วนที่สุด
2 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขอเชิญร่วมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2561
ศธ 04258/1674
ปกติ
2 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning เพิ่มเติม
ศธ 04258/1777
ปกติ
2 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561
ศธ 04258/1766
ปกติ
2 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/1772
ปกติ
2 เม.ย. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/ว1774
ด่วนที่สุด
2 เม.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์,กันทรลักษ์วิทยา,ยางชุมน้อยพิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,โนนค้อวิทยาคม,น้ำเกลี้ยงวิทยา,เขื่อนช้างวิทยาคาร,ภูมิซรอลวิทยา,ผักไหมวิทยานุกูล,พยุห์วิทยา,ห้วยทับทันวิทยาคม,บุ่งค้าวิทยาคม,สอนแก้วว่องไววิทยา,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,เบญจประชาสรรค์,นาโปร่งประชาสรรค์,ประสานมิตรวิทยา,ละลมวิทยา,มัธยมโพนค้อ,บัวน้อยวิทยา,สวายพิทยาคม การประชุมปฏิบัติการจัดทำทำคู่มือการมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศธ04258/1672
ปกติ
2 เม.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.กันทรลักษ์วิทยา)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   |  378   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com