รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4062 13 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้้างวิทยาคาร , น้ำเกลี้ยงวิทยา , มัธยมบักดอง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อจัดกิจกรรมค่ายโครงการแกนนำต้นแบบยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม
ศธ 04258/4061 13 มิ.ย. 2560 สพม.28 ผอ.รร.ที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แจ้งกำหนดการจัดค่ายแกนนำต้นแบบยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม
ศธ 04258/4185 13 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2
ศธ 04258/4149 13 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ , ละทายวิทยา , บึงมะลูวิทยา ,ผักไหมวิทยานุกูล,น้ำเกลี้ยงวิทยา,กันทรลักษ์วิทยาคม, สะเดาใหญ่ประชาสรรค์, ไกรภักดีวิทยาคม , ปรางค์กู่ , มัธยมบักดองวิทยา ,ส้มป่อยพิทยาคม , ตูมพิทยานุสรณ์, โพนทันเจริญวิทย์ , สมเด็จพระญาณสังวรในสังฆราชูปถัมภ์ และโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/4110 13 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน)
ศธ 04258/4108 13 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2560
ศธ 04258/4140 13 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ศธ 04258/4136 13 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศธ 04258/4144 13 มิ.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
ศธ04258/4127 13 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
ศธ04258/4129 13 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การแข่งขันอากาศยานปีกหมุนและถ่ายทอดสดรายการ"ศึกษาหมุนประลองทักษะ"Mini Drone ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 10 ประจำปี 2560
ศธ04258/403 13 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสุนัขและแมวในสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ศธ04258/4104 13 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/ว4096 12 มิ.ย. 2560 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 14 โรงเรียน ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/4073 12 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การดำเนินการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน
ศธ 04258/4070 12 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร "สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 7"
ศธ 04258/4063 12 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโรงเรียนคุณธรรม
ศธ 04258/4062 12 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางกู้ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อจัดกิจกรรมค่ายโครงการแกนนำต้นแบบยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม
ศธ 04258/4062 12 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร,โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา และโรงเรียนมัธยมบักดอง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อจัดกิจกรรมค่ายโครงการแกนนำต้นแบบยุวชนคนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม
ศธ 04258/3915,3916,3917 12 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/4060 12 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/4059 12 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/4059 12 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/4067 10 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมและร่วมแถลงข่าวโครงการ OSOTSPA ROAD TO UNIVERSITY 2017
ศธ 04258/4057 9 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความร่วมอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม OSOTSPA Road to University 2017 สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ศธ 04258/4057 9 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม OSOTSPA Road to University 2017 สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ศธ 04258/4057 9 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกด ขอความร่วมอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม OSOTSPA Road to University 2017 สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ศธ 04258/4057 9 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอความร่วมอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม OSOTSPA Road to University 2017 สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ศธ 04258/4050 9 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์,คำเตยวิทยา,บัวเจริญวิทยา,กุดชุมวิทยาคม,ตูมพิทยานุสรณ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้
ศธ04258/4043 9 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ระดับ Level 2
ศธ04258/4046 9 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16
ศธ 04258/3936 9 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 10
ศธ 04258/3893 9 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3981 9 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3892 9 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3921 9 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3894 9 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3905 9 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3904 9 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3902,3903 9 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/3919,3920,3898,3899 9 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราการ
ศธ 04258/4051 9 มิ.ย. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง เปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560
ศธ 04258/4027 9 มิ.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
ที่ศธ04258/4047 9 มิ.ย. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต 28 ขอเชิญประชุมครูภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ Boot camp
ที่ ศธ04258/4035 9 มิ.ย. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง เรื่อง การอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ศธ04258/4033 8 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรง เรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี
ศธ 04258/ว2397 8 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การจัดกิจกรรม OSOTSPA Road to University 2017 สานฝันเยาวชนไทย สู้รั้วมหาวิทยาลัย
ศธ04258/4014 8 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ปฏิทินและแนวทางการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2560
ศธ04258/4014 8 มิ.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยกาณโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดและเผ่ยแพร่คลิปวีดีโอ "ศาสตร์พระราชา"
ศธ 04258/ว2395 7 มิ.ย. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ประธานเครือข่ายฯ,ประธานสหวิทยาเขตฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการติวเข้ม OSOTSPA Road to University 2017 สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com