หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/ว 7382
ด่วนที่สุด
13 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13
ศธ 04258/7343
ปกติ
13 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งเอกสารการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มี คุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม
ศธ 04258/7362
ด่วนที่สุด
13 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, กันทรลักษ์วิทยา, และไกรภักดีวิทยา เชิญประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี)
ศธ04258/7380
ด่วนที่สุด
13 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขอเชิญจัดนิทรรศการกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ในการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ศธ04258/7380
ด่วนที่สุด
13 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอเชิญจัดนิทรรศการกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ในการอบบรมภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ศธ04258/7377
ด่วนที่สุด
13 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อแนบท้าย) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ศธ04258/7376
ปกติ
12 ก.ย. 2560 ผอ.สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ในสังกัด การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเขมร)
ศธ 04258/7332
ปกติ
12 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560
ศธ04258/7356
ปกติ
12 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบดูแลช่วยเหลือนักเรีียน ประจำปี 2560
ศธ04258/7338
ปกติ
12 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC
ศธ04258/3744
ปกติ
12 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อแนบท้าย) โครงการท้องไม่พร้อมป้องกันได้ในสถานศึกษา ประจำปี 2560
ศธ 04258/7354
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 34 มรภ.อุบลราชธานี
ศธ 04258/7049
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์, มหาชนะชัยวิทยาคม, ผักไหมวิทยานุกูล, บุ่งค้าวิทยาคม,ยางชุมน้อยพิทยาคม,สิริเกศน้อมเกล้า,ยโสธรพิทยาคม และทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลังภิเษก ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ
ศธ 04258/7047
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2560
ศธ 04258/7351
ปกติ
12 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ปรางค์กู่,กันทรลักษ์วิทยา,ศรีสะเกษวิทยาลัย,และห้วยทับทันวิทยาคม แจ้งผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 23
ศธ 04258/7350
ปกติ
12 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/7349
ด่วนที่สุด
12 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ประกาศรายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 และการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560
ศธ04258/7318
ปกติ
11 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕60 (๑ ตุลาคม ๒๕60)
ศธ 04258/7287
ด่วนที่สุด
11 ก.ย. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560
ศธ 04258/7326
ปกติ
11 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/7282
ปกติ
11 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา การระงับย้ายข้าราชการครู
ศธ 04258/7280
ปกติ
11 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การระงับย้ายข้าราชการครู
ศธ 04258/7279
ปกติ
11 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม การระงับย้ายข้าราชการครู
ศธ04258/5166
ปกติ
11 ก.ย. 2560 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2560
ศธ04258/7324
ปกติ
11 ก.ย. 2560 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิ ( Boot Camp ) รุ่นที่ 11-20
ศธ 04258/7322
ปกติ
11 ก.ย. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือในการจัด "โครวการอ่านสาสน์สันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๐" (ทุกวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐)
ศธ 04258/7278
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสุกัญญา สารเศวก เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/7302
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6881
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6281
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5724
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม(แก้ไขเพิ่มเติม) การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6809,6226,7265
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/7296
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ไกรภักดิวิทยาคม,โนนเพ็กวิทยาคม,สตรีสิริเกศ,ยางชุมน้อยพิทยาคม,สิริเกศน้อมเกล้า,กันทรารมณ์,น้ำเกลี้ยงวิทยา,บัวน้อยวิทยา,ห้วยทับทันวิทยาคม,โคกหล่ามวิทยา,ทุ่งสิมวิทยาคม,คลีกลิ้งพัฒนาทร,ขุขันธ์,ลมศักดิ์วิทยาคม,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,กันทรลักษ์วิทยา,กระแชงวิทยา,บึงมะลูวิทยา,ป่าติ้ววิทยา,สอนแก้วว่องไววิทยา,ค้อวังวิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ตระกูลประเทืองวิทยาคม,บุ่งค้าวิทยาคม,นาโปร่งประชาสรรค์,โพนงามพิทยาคาร,เบญจลักษ์พิทยา,น้ำคำวิทยา,ลิ้นฟ้าพิทยาคม,กำแพง,คูซอดประชาสรรค์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ(Integrity&Transparency Assessment:ITA)ปีงบประมาณ 2559 ระดับสถานศึกษา
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๗๒๙๖
ด่วนที่สุด
8 ก.ย. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนตามคำสั่งที่แนบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับสถานศึกษา
ศธ 04258/7292
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/7289
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/7288
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/7284
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/7284
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/7235,7236,7237,7238,7239
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา,บุุ่งค้าวิทยาคม,ดงมะไฟพิทยาคม.สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และศรีแก้วประชาสรรค์ การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/5940
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5919
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6372
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6281
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6866
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5929
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5947
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5904
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/6781
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ การขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/5907
ปกติ
8 ก.ย. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา การขออนุญาตไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com