หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/743
ปกติ
6 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งครูสอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมการสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอม ประจำปี 2561
ศธ 04258/747
ปกติ
6 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานระดับชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/741
ปกติ
6 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/755
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัด
ศธ 04258/ว754
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขยายระยะเวลารายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
ศธ 04258/722
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวีดิโอ หรือออกแบบภาพฉากหลัง เพื่อออกอากาศในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ศธ 04258/ว751
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 5th International Conference on Education (ICE 2018) “Advancing Innovation and Research Excellence for Transforming Education”
ศธ ๐๔๒๕๘/๗๔๙
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/0715
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ขออนุญาตอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/0714
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ขออนุญาตจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ภายในโรงเรียน
ศธ 04258/0699
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/0692
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/724
ด่วนที่สุด
6 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ , ศิลาทองพิทยาสรรค์ , ทุ่งสิมวิทยาคม, ละทายวิทยา และโรงเรียนบัวเจริญวิทยา ขอส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/738
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561
ศธ04258/736
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ04258/0709
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับชาติ
ศธ 04258/730
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ทุน 2019 Teaching Excellence and Achiecvement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2562
ศธ04258/0685
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ04258/733
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๑
ศธ04258/0700
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ศธ04258/0707
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
ศธ 04258/732
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 6
ศธ 04258/728
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม.28 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/726
ปกติ
6 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำนวนห้องเรียนละ 40 คนต่อห้อง และไม่ขยายจำนวนห้องเรียน
ศธ 04258/725
ด่วนที่สุด
6 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจำนวน 45 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) แจ้งแผนผังการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
ศธ04258/723
ปกติ
5 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจาก ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ปฏิบัติงานด้านยา
ศธ 04258/831
ปกติ
5 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา (เรื่องเดิม)
17955/2561
ปกติ
5 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ศธ 04258/703
ด่วนที่สุด
2 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของกิจกรรม การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียน
ศธ 04258/702
ด่วนที่สุด
2 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของกิจกรรม การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียน
ศธ 04258/698
ปกติ
2 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ แจ้งอนุมัติจากศูนย์สอบเพื่อให้นักเรียน ม.3 เข้าสอบ O-NET กรณีพิเศษ
ศธ 04258/694
ด่วนที่สุด
2 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 12 ปีการศึกษา 2560 (ระดับประเทศ
ศธ 04258/693
ด่วนที่สุด
2 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 12 ปีการศึกษา 2560 (ระดับประเทศ)
ศธ 04258/697
ปกติ
2 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม แจ้งอนุมัติจากศูนย์สอบเพื่อให้นักเรียน ม.3 เข้าสอบ O-NET
ศธ 04258/696
ปกติ
2 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา แจ้งอนุญาตรายชื่อนักเรียน walk in เข้าสอบ O-NET กรณีพิเศษ
ศธ 04258/688
ปกติ
2 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
ศธ 04258/687
ปกติ
2 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ศธ 04258/ว691
ด่วนที่สุด
2 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน
ศธ 04258/668
ปกติ
2 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๓๖ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/681
ปกติ
2 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) โครงการจัดเทศน์การกุศล “๗๗ จังหวัด รวมใจ...เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย” จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/643
ปกติ
2 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร เรื่อง แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/640
ปกติ
2 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบังดองวิทยา เรื่องแก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/649
ปกติ
1 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ศธ04258/679
ด่วนที่สุด
1 ก.พ. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561
ศธ 04258/678
ปกติ
1 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/ว677
ปกติ
1 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสนับสนุนและดูแลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ศธ ๐๔๒๕๘/๖๗๓
ปกติ
1 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ ส่งมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ศธ 04258/ว671
ปกติ
1 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ส่งหนังสือคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ศธ 04258/653
ปกติ
1 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/652
ปกติ
1 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com