หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
04258/1608
ปกติ
26 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทือง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1609
ปกติ
26 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1607
ปกติ
26 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1571,1572
ปกติ
26 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/1569
ปกติ
26 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2561
ศธ04258/1517
ปกติ
26 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ฯ)
18406/1596
ด่วนที่สุด
24 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/1573
ปกติ
23 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว1593
ด่วนที่สุด
23 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ศธ 04258/ว1592
ด่วนที่สุด
23 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม,โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนกันทรารมย์,โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม,โรงเรียนน้ำคำวิทยา,โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคค่ลด้วยระบบ SGS
ศธ 04258/ว1591
ด่วนที่สุด
23 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จำนวน 59 โรงเรียน) การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SGS
ศธ 04258/1590
ปกติ
23 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/ว1589
ปกติ
23 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1588
ปกติ
23 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1582
ปกติ
23 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความร่วมมือคัดเลือกครู เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรม การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา
ศธ 04258/1482
ปกติ
23 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความร่วมมือคัดเลือกครู เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรม การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา
ศธ 04258/1540
ปกติ
23 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม การเข้าร่วมงานชุมุนมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ศธ ๐๔๒๕๘/๑๕๗๙
ปกติ
23 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
ศธ 04258/1549
ปกติ
22 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1554
ปกติ
22 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ04258/1557
ด่วนที่สุด
22 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓
ศธ 04258/1556
ปกติ
22 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
18388/1560
ปกติ
22 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
ศธ 04258/1558
ปกติ
22 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,มหาชนะชัยวิทยาคม,ค้องวังวิทยาคม,กุดชุมวิทยาคม,โพนงามพิทยาคาร,ป่าติ้ววิทยา,เลิงนกทา,เมืองกลางประชานุกูล เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ04258/1555
ด่วนที่สุด
22 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๑ และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ04258/1552
ด่วนที่สุด
22 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อดังแนบ) การจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ศธ04258/1551
ปกติ
22 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๑ และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/1550
ปกติ
22 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ
ศธ 04258/1546
ปกติ
22 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ศธ 04258/1542
ปกติ
21 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาต่อ
ศธ 04258/1503
ปกติ
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียน ผู้อำนยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/1502
ปกติ
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ส่งคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/1544
ปกติ
21 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561
ศธ 04258/1475
ปกติ
21 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศธ 04258/1474
ปกติ
21 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศธ 04258/1532
ปกติ
21 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1533
ปกติ
21 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/1539
ด่วนที่สุด
21 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่ ศธ 04258/1538
ด่วนที่สุด
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต ขอจัดสรรโควตาเพิ่มเติม ตามเกรณ์เพื่อประเมินเพื่อพิจารณาจัดสรรโควตา การเลื่อนขั้นเงินเดือน 1/2561 (1 เมษายน2561)
ศธ 04258/1537
ปกติ
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยาฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/1536
ปกติ
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา, ค้อวังวิทยาคม, ทรายมูลวิทยา, เลิงนกทา ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเฉพราะราย เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
18369/2561
ปกติ
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ , คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์, ทรายมูลวิทยา, เลิงนกทา เรื่อง ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1528
ด่วนที่สุด
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เกียรติบัตรการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ04258/1455
ปกติ
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, มัธยมโพนนค้อ, กันทรารมณ์, บัวน้อยวิทยา, เขื่อนช้างวิทยาคาร, น้ำเกลี้ยงวิทยา, บัวเจริญวิทยา, ยางชุมน้อยพิทยาคม, กำแพง, ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก, ทุ่งสิมวิทยาคม, โคกหล่ามวิทยา, ไผ่งามพิทยาคม, บึงบูรพ์, วรคุณอุปถัมภ์, ขุขันธ์, ปรางค์กู่, ตูมพิทยานุสรณ์, กันทรลักษ์วิทยา, บึงละมู, เบญจลักษ์พิทยา, ศรีรัตนวิทยา, ละลมวิทยา เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/1527
ด่วนที่สุด
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนเลิงนกทา ขอความร่วมมือคัดเลือกครู เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรม การดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา
ศธ 04258/1518
ปกติ
21 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561
ศธ 04258/1522
ปกติ
21 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว1525
ด่วนที่สุด
20 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ศธ 04258/1514
ปกติ
20 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอเชิญส่งภาพสัญลักษณ์ มาสคอต และเพลงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563)และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564)ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/พิเศษ
ปกติ
20 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประชาสัมพันธ์โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com