หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/5948
ปกติ
16 พ.ย. 2561 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม แจ้งผลการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ และการตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ
ศธ 04258/5875
ปกติ
16 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ,น้ำคำวิทยา,โนนเพ็กวิทยาคม,ประสานมิตรวิทยา,ลิ้นฟ้าพิทยาคม,กำแพง,ทุ่งสิมวิทยาคม,โคกหล่ามวิทยา,เบญจประชาสรรค์,คลีกลิ้งพัฒนาทร,ตูมพิทยานุสรณ์,โพนทันเจริญวิทย์,นาโปร่งประชาสรรค์,กำแมดขันติธรรมวิทยาคม,โพนงามวิทยาคาร,น้ำคำวิทยาคม,คำเตยวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2562 (งบดำเนินงาน) รายการค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ
ศธ 04258/5946
ปกติ
16 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เอกสารแนบ ที่ ศธ 04258/5946
04258/5908
ปกติ
16 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2562
04258/5906
ปกติ
16 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผูอำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
04258/5906
ปกติ
16 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
04258/5927
ปกติ
16 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขออนุญาตให้ครูผู้ดูแลศูนย์เครือข่ายในเขตพื้นที่เข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2562
04258/5882
ปกติ
16 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ04258/5844
ปกติ
16 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทุกโรงเรียน)
ศธ 04258/ว5931
ปกติ
15 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
ศธ 04258/ว5779
ปกติ
15 พ.ย. 2561 สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ศธ 04258/5909
ปกติ
15 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กันทรลักษ์วิทยา, เลิงนกทา, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ แจ้งต่อสัญญาเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการิทยาศาสตร์ (Lab boy) และครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
ศธ 04258/5910
ปกติ
15 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,ยโสธรพิทยาคม การสรรหาเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
ศธ 04258/5922
ปกติ
15 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ข้าราชการครูช่วยราชการ (ต่อเนื่อง)
ศธ 04258/5918
ด่วนที่สุด
15 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
04258/5883
ปกติ
15 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/5893
ปกติ
15 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินร์ ศรีสะเกษ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/5894
ปกติ
15 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผูอำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/5915
ปกติ
15 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอส่งประกาศจังหวัดศรีสะเกษ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ศธ 04258/5916
ปกติ
15 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอชี้แจงการแอบอ้างเป็นบุคลากรสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ศธ 04258/5899
ด่วนที่สุด
14 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมรับฟังนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน
ศธ 04258/5869
ปกติ
14 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/5905
ด่วนที่สุด
14 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา , โรงเรียนปรางค์กู่ , โรงเรียนกำแพง , โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ,โรงเรียนกันทรารมณ์ , โรงเรียนหนองคูวิทยา , โรงเรียนสวายพิทยาคม ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/5902
ปกติ
14 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561
ศธ 04258/5895
ปกติ
14 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562
ศธ 04258/5822
ปกติ
14 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ศธ 04258/5832
ปกติ
14 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ รายการงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563
ศธ 04258/5832
ปกติ
14 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ รายการงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563
ศธ 04258/5832
ปกติ
14 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ การประชุมซักซ้อมและสร้างความเข้าใจการจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ รายการงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563
ศธ 04258/5870
ปกติ
14 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,สตรีสิริเกศ,กระแชง, พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก, ยางชุมน้อยพิทยาคม, ส้มป่อยพิทยาคม การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
04258/5864
ปกติ
14 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/5865
ปกติ
14 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
04258/5839
ปกติ
14 พ.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว5877
ปกติ
14 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ระยะที่ 2
ศธ 04258/5876
ปกติ
13 พ.ย. 2561 ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/5874
ด่วนที่สุด
13 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การโอนเงินทุนการศึกษากองทุนการศึกษารักดี สพฐ. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/5873
ด่วนที่สุด
13 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ , โรงเรียนละลมวิทยา , โรงเรียนประสานมิตรวิทยา , โรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนคำเตยวิทยา ทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2
ที่ ศธ 04258/ว5872
ด่วนที่สุด
13 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/5866
ด่วนที่สุด
13 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งต่อสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ที่ ศธ 04258/ว5620
ปกติ
13 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (จังหวัดยโสธร) การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ฉบับ ลงวันที่ 31 ต.ค.2561)
ศธ 04258/5831
ปกติ
13 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ศธ 04258/ว5863
ปกติ
13 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ศธ 04258/ว5863
ปกติ
13 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ศธ 04258/ว5863
ปกติ
13 พ.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ศธ 04258/ว5862
ปกติ
13 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ. 2562
ที่ ศธ 04258/ว5860
ปกติ
13 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562
ที่ ศธ 04258/ว5857
ปกติ
13 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
ที่ ศธ 04258/ว5858
ปกติ
13 พ.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
ศธ04258/5856
ปกติ
13 พ.ย. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดพื้นที่จังหวัดยโสธร การคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา สพฐ เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561
ศธ04258/5842
ปกติ
13 พ.ย. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามบาสเกตบอล
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com