หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/4992
ปกติ
24 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศธ 04258/4991
ปกติ
24 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ที่ ศธ 04258/5007
ปกติ
24 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนจำนวน 84 แห่ง
ศธ04258/4988
ปกติ
24 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 รายการค่าหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 เพิ่มเติม (ทุกโรงเรียน)
ศธ 04258/5016
ปกติ
24 ก.ย. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ข้าราชการครูขอเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗)
ที่ ศธ 04258/ว5014
ด่วนที่สุด
24 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ/ มัธยมโพนค้อ/ ไผ่งามพิทยาคม/ ห้วยทับทันวิทยาคม/ ลิ้นฟ้าพิทยาคม แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาศักยภาพครูในการใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning Tools) สำหรับผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21
ที่ ศธ 04258/ว5013
ด่วนที่สุด
24 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาศักยภาพครูในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning Tools) สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
ศธ 04258/5008
ด่วนที่สุด
24 ก.ย. 2561 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศฯ ศูนย์ประสานงานยโสธร ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ศธ 04258/5003
ปกติ
21 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ศธ 04258/5003
ปกติ
21 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ศธ 04258/5003
ปกติ
21 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ศธ 04258/5003
ปกติ
21 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ศธ 04258/5003
ปกติ
21 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ศธ 04258/4998
ด่วนที่สุด
21 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/4998
ด่วนที่สุด
21 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/4998
ด่วนที่สุด
21 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/4989
ปกติ
21 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ การพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/4996
ด่วนที่สุด
21 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน
ศธ 04258/4995
ด่วนที่สุด
21 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ศธ04258/ว4994
ปกติ
21 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมบ้านพักครู) [ขุขันธ์, เลิงนกทา, สตรีสิริเกศ, ศรีรัตนวิทยา, ปรางค์กู่, ตระกูลประเทืองวิทยาคม]
ศธ 04258/4986
ปกติ
21 ก.ย. 2561 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา
ศธ 04258/4936
ปกติ
21 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 /2561 (1 ตุลาคม 2561)
ศธ 04258.01/ว1597
ปกติ
21 ก.ย. 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขตในจังหวัดศรีสะเกษ ออกนิเทศติดตามระบบบริหารสารสนเทศ สำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย (SESA)
ศธ 04258/4975
ปกติ
20 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/4967
ด่วนที่สุด
20 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2561
ศธ 04258/4941
ปกติ
20 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรี่ยนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/4965
ปกติ
20 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ศธ 04258/4974
ปกติ
20 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การดำเนินกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561
ที่ ศธ 04258/ว4972
ด่วนที่สุด
20 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, กันทรลักษ์วิทยา, ขุขันธ์, กันทรารมณ์, กำแพง, ปรางค์กู่, และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ Thailand ๔.๐
ศธ 04258/4968
ปกติ
20 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561
ศธ 04258/4969
ปกติ
20 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
04258/4954
ปกติ
20 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/4962
ปกติ
20 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนวและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ สำหรับครูมัธยม
ศธ 04258/4961
ปกติ
20 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อดังแนบ) การดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน
20188/2561
ปกติ
19 ก.ย. 2561 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
04258/4831
ปกติ
19 ก.ย. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ ศธ 04258/ว4960
ด่วนที่สุด
19 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, จตุรภูมิพิทยาคาร, มัธยมโพนค้อ, สตรีสิริเกศ และโรงเรียนกู่จานวิทยาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ศธ04258/4958
ปกติ
19 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อย อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยธรรมชาติ (รร.ส้มป่อยพิทยาคม)
ศธ 04258/4953
ปกติ
19 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอบภูมิภาค ประจำปี 2561
ศธ 04258/4949
ด่วนที่สุด
19 ก.ย. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
ศธ 04258/ว4945
ปกติ
19 ก.ย. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดพื้นที่จังหวัดยโสธร การจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
ศธ 04258/4944
ด่วนที่สุด
19 ก.ย. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561" (ทุกวันที่ 21 กันยายน 2561 ของทุกปี)
ศธ 04258/4938
ปกติ
19 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/4937
ปกติ
19 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/4935
ปกติ
19 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/4940
ปกติ
18 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา,เมืองกลางประชานุกูล,กุดชุมวิทยาคม การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/4939
ปกติ
18 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่,กระแชงวิทยา,บึงมะลูวิทยา,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/4934
ด่วนที่สุด
18 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ศธ 04258/4930
ปกติ
18 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ขออนุญาตให้ครูในสังกัดเข้ารับการอบรมติดตามประเมินผล (Follow on) รุ่นที่ 19
ศธ 04258/4930
ปกติ
18 ก.ย. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา ขออนุญาตให้ครูในสังกัดเข้ารับการอบรมติดตามประเมินผล (Follow on) รุ่นที่ 19
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com