รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ04258/2350 5 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา
ศธ 04258/2401 4 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน) การแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2556 \" สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3\"
ศธ04258/2407 4 มิ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/2368 4 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ ) แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร\"การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้\" (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ)
ศธ 04258/2349 4 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แบบกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ศธ 04258/2200 4 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทุกโรงเรียน) การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์แบบทดสอบตามแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พิเศษ 3 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2324 31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขเอกสารค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2556
ศธ 04258/2322 31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2556
ศธ 04258/2326 31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนพฤษภาคม 2556 (ครูขาดแคลน)
ศธ 04258/2317 31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์, ศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, คำเขื่อนแก้วชนุูปถัมภ์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556(โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง)
ศธ 04258/2316 31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ, ศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, กำแพง, ขุขันธ์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556(ให้โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1)
ศธ 04258/2343 31 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ประชุมการดำเนินการแนวปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบคำสั่งที่มีผลจากการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง โดยให้ส่งตัวแทนสหวิทยาเขตละ ๒ท่าน ร่วมประชุม วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สพม.๒๘ โดยขอให้ดาว์โหลดเอกสารเพื่อศึกษาก่อนวันประชุมได้จากระบบ e-office
ศธ 04258/2342 31 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ส้มป่อยพิทยาคม,บึงบูรพ์และปรางค์กู่ ประชุทคณะทำงานวางแผนกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบคำสั่งที่มีผลจากการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ศธ 04258/2332 31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gift For Mom ปีที่ 11
ศธ 04258/2331 31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โครงการ \"ทำความดี จิตอาสา สู่สากล\"
ศธ 04258/2310 31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือในการรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3733/2556 31 พ.ค 2556 สพม.25(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ 10 โรงเรียน แจ้งเลื่อนการประชุมปฏิบัติการโปรแกรม Inspiring Science เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ศธ 04258/2309 31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู่อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งเสริม สนับสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศธ 04258/2292 30 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/2291 30 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู่อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ04258/2197 29 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/2197 29 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/2235 29 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
ศธ 04258/2274 29 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/2263 29 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนพฤษภาคม 2556
ศธ 04258/2262 28 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนพฤษภาคม 2556
พิเศษ 28 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมปฏิบัติการพัมนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ คศ.3 คศ.4
ศธ 04258/2267 28 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การส่งโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการ\"มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9\"
ศธ 04258/2266 28 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ระดับภาค
ศธ 04258/2246 28 พ.ค 2556 สมพ.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ศธ 04258/2254 28 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์,ศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ไกรภักดีวิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม,ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง เชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ศธ 04258/2243 28 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูฯผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2253 28 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ศธ04258/2255 28 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ 04258/2550 28 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน รายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2556
ศธ 04258/2221 27 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ\"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย\"ประจำปี 2556
ศธ 04258/2174 27 พ.ค 2556 สพม.28กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ ประจำปี 2556
ศธ 04258/2161 27 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู
04258/2111 27 พ.ค 2556 ที่ ศธ 04258//2111 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำชับ กรณีนักเรียนติดอยู่ในรถรับ - ส่งนักเรียน
ศธ 04258/2229 27 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้ที่ต้องนำส่งเอกสารเพิ่มในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ศธ 04258/2227 27 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556
ศธ 04258/2225 27 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๒๑๑๔ 26 พ.ค 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์อาเซียนศึกษา สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบศูนย์อาเซียนฯ
ศธ ๐๔๒๕๘/๒๒๐๗ 23 พ.ค 2556 ผู้อำนวยการ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน กำแพง/ห้วยทับทันวิทยาคม/โคกหล่ามวิทยา/จตุรภูมิพิทยาคาร/คลีกลิ้งพัฒนาทร/ เบญจประชาสรรค์/ส้มป่อยพิทยาคม/ไผ่งามพิทยาคม/ผักไหมวิทยานุกูล/วรคุณอุปถัมภ์/บึงบูรพ์/ ทุ่งสิมวิทยาคม / ทุงไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน
ศธ 04258/2200 23 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์แบบทดสอบตามแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ศธ04258/2191 23 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(จังหวัดศรีสะเกษและมีรายชื่อดังแนบ) ขอเชิญร่วมประชุมฯ
ศธ 04258/2160 23 พ.ค 2556 สพม.28 ผอ.โรงเรียนทุกโรง ในสังกัด การสำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการ
ศธ 04258/2196 23 พ.ค 2556 สพม.(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประชุมปฏิบัติการหลักสูตร \"การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้\"
ศธ 04258/2189 23 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (21 โรงเรียน) การทำพิธีอันเชิญหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน เล่มท่ี 37 มอบให้โรงเรียน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น