รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ 04258/1357 26 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ศธ 04258/1297 25 มี.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินอุดหนุนปี 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (70%)
ศธ 04258/1345 25 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
04258/1342 25 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ขอเชิญสมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ศธ04258/1279 22 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจสภาพห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/1330 22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีน นานมี ชิงถ้วยพระราชทาน
ศธ 04258/1331 22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการสอบนักเรียนเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศธ04258/1322 22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคม,โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา,โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร,โรงเรียนละลมวิทยา,โรงเรียนปรางค์กู่,โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร,โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระัดับอุดมศึกษา
ศธ04258/1321 22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,กระแชงวิทยา,บึงมะลูวิทยา ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
3451/2556 22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/1317 22 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/1291 21 มี.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน ทบทวนการลงข้อมูลจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)
พิเศษ/2556 21 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตรวสอบข้อมูลปรับเพิ่มวุฒิเพิ่มเติมโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ได้ตรวจสอบดำเนินการออกคำสั่งตามแนวปฏิบัติที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้ ในส่วนการแก้ไขคำสั่งให้ลงข้อมูลตามไฟล์ที่ส่ง ณ วันที่ 15 มี.ค.56 ก่อน เพื่อนำเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแก้ไขคำสั่งและการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่กำหนดการประชุมในวันที่ 22 มีนาคม 56 ต่อไป
ศธ04258/1107 20 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ศธ 04258/1278 20 มี.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556
ศธ04258/1277 20 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,โรงเรียนเลิงนกทา ติดตามเอกสารนักเรียนทุนเก่า ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/1283 19 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ศธ 04258/1276 19 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การจัดสรรงบประมาณงบลงทุนค่าก่อสร้างเรียน ปี 2556 สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
3442/2556 19 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปข้อมูลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (วันที่ 14-18 มีนาคม 2556)
ศธ 04258/1267 19 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนทั่วประเทศไทย\"TOA U18 Basketball All Thailand Championship 2013\" รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
พิเศษ/2556 19 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบการปรับเพิ่มตามวุฒิและเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกท่าน กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตรวสอบข้อมูลปรับเพิ่มวุฒิเพิ่มเติมสหวิทยาเขตขอความอนุเคราะห์ได้ตรวจสอบดำเนินการออกคำสั่งตามแนวปฏิบัติที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้ ในส่วนการแก้ไขคำสั่งให้ลงข้อมูลตามไฟล์ที่ส่ง ณ วันที่ 15 มี.ค.56 ก่อน เพื่อนำเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแก้ไขคำสั่งและการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่กำหนดการประชุมในวันที่ 22 มีนาคม 56 ต่อไป
ศธ 04258/1262 18 มี.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ศธ04258/1261 18 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน แนวดำเนินการก่อนเข้าประชุมปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ04258/1258 18 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา,ยางชุมน้อยพิทยาคม,สตรีสิริเกศ,ปรางค์กู่,โนนเพ็กวิทยาคม,กันทรารมณ์,ผักไหมวิทยานุกูล,เขื่อนช้างวิทยาคาร,ศรีรัตนวิทยา,กำแพง การรายงานผลการเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พิเศษ/2556 15 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบการปรับเพิ่มตามวุฒิและเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกท่าน ตามที่ได้กำหนดตรวจสอบการปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2556 นั้น ขอส่งรายละเอียด คำชี้แจงการดำเนินการพร้อมตัวอย่างเอกสาร และข้อมูลซึ่งต้องนำมาในวันประชุมมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ทราบ ในการนี้ สพม.28 ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารในส่วนที่รับผิดชอบเตรียมไว้ให้ท่านในวันประชุม แล้ว กรณีมีข้อสงสัย ขอได้รวบรวมและนำมาในวันประชุมเพื่อความชัดเจนในการดำเนินการต่อไป(ขออภัยที่ได้แจ้งล่าช้า เนื่องจากมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการในรายการแก้ไขจำนวนมาก)
ศธ04258/1244 15 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเฉพาะโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ) การอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
3433/2556 15 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังเอกสารแนบ) การกรอกข้อมูลการรับนักเรียนผ่านเว็บไซต์ฯ
ศธ04258/1189 15 มี.ค. 2556 สพม.28 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำอำเภอ (ในฝัน)รุ่นที่ 3
ศธ 04258/1128 14 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ \"คุรุสดุดี\" ประจำปี 2556 (ต่อ)
ศธ 04258/1128 14 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ \"คุรุสดุดี\" ประจำปี 2556
ศธ04258/1061 14 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ \"คำพ่อสอน\"
ศธ 04258/1212 14 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1226 14 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง การใช้ผล o-net ในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปี กศ.2556
ศธ 04258/1220 13 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ ) การรายงานการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556
3424/2556 13 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนรายวัน
ศธ 04258/1205 13 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา จัดสรรงบประมาณปี 2556 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ฯ(Lab Boy) คร้ังที่ 2
ศธ 04258/1210 13 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ(สำหรับผู้ที่เคยส่งผลงานทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญไม่ผ่าน)
ศธ04258/1187 13 มี.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมในสังกัดทุกแห่ง โครงการประกวดภาพยนต์สารคดี\"โลกใสในจอสวย\"ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/1199 12 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 4 ปี 2556
3419/2556 12 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกรอกข้อมูลการรับนักเรียนผ่านเว็บไซต์
ศธ 04258/1190 12 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร ทุกโรงเรียน การรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ศธ 04258/1175(5) 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงเรียน เงินอุดหนุน (ต่อ)
ศธ 04258/1175(4) 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงเรียน เงินอุดหนุน (ต่อ)
ศธ 04258/1175(3) 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงเรียน เงินอุดหนุน (ต่อ)
ศธ 04258/1175(2) 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงเรียน เงินอุดหนุน (ต่อ)
ศธ 04258/1175 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2556/1
ศธ 04258/1170 11 มี.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/1163 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
1180/2556 11 มี.ค. 2556 สพม.28 ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างรับเงินที่ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีไม่ได้
ศธ04258/1162 11 มี.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดสอบแข่งขันและคณะกรรมการคุมสอบ เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนรุ่นที่๔
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น