รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ 04258/พิเศษ 30 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผอ.สพม. ผอ.สพป.ทุกเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูสายผู้สอน)ตำแหน่งคืนเกษียณ ปี 2558 มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพม.28 ครั้งที่ 16/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ไปดำรงตำแหน่งใหม่ สังกัด สพม.28
ศธ 04258/พิเศษ 30 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.รร.ทุกโรงเรียนในสังกัด ผอ.สพม.ผอ.สพป.ทุกเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูสายผู้สอน)ตำแหน่งคืนเกษียณ ปี 2557 มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สพม.28 ครั้งที่ 16/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ไปดำรงตำแหน่งใหม่ สังกัด สพม.28
ศธ 04258/6127 30 ธ.ค. 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขุขันธ์ กำแพง กันทรลักษ์วิทยา เลิงนกทา ยโสธรพิทยาคม การเข้าค่ายพัฒนาภาาาอังกฤษเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปี 58
ศธ 04258/6130 30 ธ.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ใน ม.อุบล โควตาเด็กดีมีที่เรียน ปี 59
ศธ04258/2527 30 ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ( กลุ่มเป้าหมาย ) การเข้าค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/6120 30 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีแนบ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (รร.โพนทันเจริญวิทย์, รร.สอนแก้วว่องไววิทยา, รร.กุดชุมวิทยาคม)
ศธ 04258.36/1374 30 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปรับวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7ในรอบเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
ศธ 04258/6119 30 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการ โรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ศธ 04258/6077 29 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่าK)
ศธ 04258/6076 29 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง
ศธ 04258/6062 29 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ,ไกรภักดีวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559 รายการสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนา
ศธ 04258/6064 29 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม, เขื่อนช้างวิทยาคาร, นครศรีลำดวนวิทยา, บัวเจริญวิทยา ,มัธยมบักดองวิทยา ,วรคุณอุปถัมภ์, และสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559 รายการค่าวัสดุการพัฒนากระบวนการสนับสนุน ส่งเสริมการฝึกทักษะประสบการณ์งานอาชีพตามแนวทางการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/6063 29 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ, ศรีสะเกษวิทยาลัย, กำแพง,ขุขันธ์,สตรีสิริเกศ,มหาชนะชัยวิทยาคม,และคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2559 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04258/6065 29 ธ.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียนทรายมูลวิทยา เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2559
ศธ 04258/6035 28 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูทัศนศิลป์ ครูดนตรี และครูนาฏศิลป์ โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของรัฐบาล
ศธ04258/6079 28 ธ.ค. 2558 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ค้อวังวิทยาคม ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษวิทยาลัย คูซอดประชาสรรค์ เฉลิมพระเกียรติฯ สอนแก้วว่องไววิทยา ห้วยทับทันวิทยาคม กันทรลักษ์วิทยา สตรีสิริเกศ การสมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาาาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Boost Camp )Teacher Training )
ศธ 04258/6060 28 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ศธ 04258/6008 25 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2559
ศธ 04258/6007 25 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2558
ศธ 04258/6006 25 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งผลงานวิจัยและนวัฒกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559
ศธ 04258/6034 25 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญาณครู" ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559
ศธ 04258/6035 25 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กำแพง และ จตุรภูมิพิทยาคาร แจ้งกำหนดการพัฒนาครูศิลปะ ครูดนตรี และครูนาฏศิลป์ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ศธ 04258/6005 25 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558
ศธ 04258/6040 25 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม,ขุขันธ์,โพนงามพิทยาคาร,จตุรภูมิพิทยาคาร,บัวเจริญวิทยา,ยโสธรพิทยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ศรีสะเกษวิทยาลัย แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 1 ตุลาคม 2558)
ศธ 04258/6012 25 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/6039 25 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2559
ศธ 04258/5656 25 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงสู่สถานศึกษา (ใบตอบรับ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา)
ศธ04258/6059 25 ธ.ค. 2558 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ด้วยข้อสอบ Pre O-NET
ศธ04258/6058 25 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สถานศึกษาป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด้น โล่รางวัลเสมา ปปส. ปาีการศึกษา 2557
ศธ 04258/6052 25 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ศธ 04258/6029,6030 25 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ เขื่อนช้างวิทยาคาร กันทรารมณ์ และบึงมะลูวิทยา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ศธ04258/6001 25 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 4 เรื่อง
ศธ04258/6015 25 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี"ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2559"
ศธ04258/5996 25 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษา "ประวัติรุ่งเรือง"
ศธ 04258/พิเศษ 24 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ (ในการประชุมครั้งที่ 15/2558 ลงวันที่ 24 ธ.ค.58)
ศธ04258/6014 24 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนหญิง กรมพลศึกษา TOA CUP 2015
ศธ 04258/6017 24 ธ.ค. 2558 ผอ.สพม.28 ประธานสหการทุกเขตทุกท่าน ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
ศธ04258/5982 24 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(จังกวัดศรีสะเกษ) การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ าสาธารณรัฐฟินแลนด์
ศธ 04258/พิเศษ อ้างถึงหนังสือ ศธ 04258/5338 ลงวันที่ 18 พ.ย.2558 24 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กำแพง ยางชุมน้อยพิทยาคม สอนแก้วว่องไววิทยา ตูมพิทยานุสรณ์ โพนทันเจริญวิทย์ จตุรภูมิพิทยาคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และศรีสะเกษวิทยาลัย การพัฒนาครูพลศึกษา โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ศธ 04258/6010 24 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
ศธ04258/6004 24 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งการถอดถอนป้ายสื่อประชาสัมพันธ์แบบเดิมของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมในโรงเรียน
ศธ04258/6003 24 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานด่าวด้าวสัญชาติเวียดนามจังหวัดศรีสะเกษ
พิเศษ 24 ธ.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งรายงานผลการศึกษา สถานภาพการผลิดและพัฒนาครูในประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ศธ04258/5963 23 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาววิชาการระดับชาติ"ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 3"
ศธ04258/5986 23 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
9170/2558 23 ธ.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศธ04258/5959 23 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ศธ04258/5960 23 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ส.ท - สพฐ ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย 2559
ศธ04258/5961 23 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ศธ04258/5962 23 ธ.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการทุนเซ็นทรัล
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น