รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
พิเศษ/2556 2 ก.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งไฟล์เอกสารประกอบการประชุมซ้อมความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (1 ตุลาคม 2556) โดยโรงเรียนสังกัดจังหวัดยโสธรสามารถดาว์โหลดและดำเนินการตามที่ได้ซักซ้อมความเข้าใจฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ในส่วนโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ สามารถดาว์โหลด์ไฟล์เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมในวันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมชมพู-ขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ (ฝั่งสนามกีฬา) จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/4085 30 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ขอความอุปถัมภ์แจ้งให้สถานศึกษาอำนวยความสะดวกการจัดสอบธรรมสนามหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
ศธ 04258/4063 30 ส.ค. 2556 สพม.28 (ส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประชุมเชิงปฏิบัติการ \",มาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐาน ฯ \"
ศธ 04258/4067 30 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, บึงมะลูวิทยา , กันทรารมณ์ , ขุขันธ์ , ปรางค์กู่ , สตรีสิริเกศ , ศรีสะเกษวิทยาลัย , ยางชุมน้อยพิทยาคม , ศรีรัตนวิทยา , ห้วยทับทันวิทยาคม และโรงเรียนกำแพง ขอความร่วมมือในการดำเนิโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ภายใต้มาตรา ๘๐ แห่งพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ศธ04258/4050 30 ส.ค. 2556 สพม.28 ผ้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนโครงการสร้างบ้าน ปันน้ำใจ บรรเทาทุกข์อัคคีภัย
ศธ 04258/4052 30 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ \"ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต\" รุ่นที่ 16/2557 (มูลนิธิดำรงชัยธรรม)
ศธ04258/4026 30 ส.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญร่วมอนุโทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556
ศธ 04258/3988 29 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนสิงหาคม2556
ศธ 04258/3987 29 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนสิงหาคม2556
ศธ 04258/3900 29 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกพนง.ราชการ (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/4038 29 ส.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการหนึ่งใจ...ติวให้น้อง
ศธ 04258/4028 29 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
ศธ 04258/4037 29 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร ปีที่ 5 (My Little Farm ปี 5)
ศธ 04258/4021 29 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/4013 29 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อดังแนบ) ประกาศรายชื่อข้าราชการครูกลุ่มสูงที่มีสิทธิได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ศธ 04258/4010 29 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเข้าประชุมสัมมนา
ศธ 04258/4017 29 ส.ค. 2556 สพม.28(กล่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ จัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Inspiring science 15 โรงเรียน การเก็บข้อมูลการวิจัยประเมินโครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรีรยนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ศธ 04258/4023 29 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม
ศธ 04258/4024 28 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประชุมซ้อมความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน (1ตุลาคม 2556)
ศธ 04258/4018 28 ส.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างท่ีปรึกษา
ศธ 04258/4001 27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมนักบินน้อย)
ศธ 04258/4001 27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมภาษาอังกฤษ)
ศธ 04258/4001 27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมการศึกษาพิเศษ)
ศธ 04258/4001 27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ศธ 04258/4001 27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมภาษาฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น)
ศธ 04258/4001 27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมการงานและคอมพิวเตอร์)
ศธ 04258/4001 27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมดนตรีไทย)
ศธ 04258/4001 27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมทัศนศิลป์)
ศธ 04258/4001 27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมสุขศึกษาฯ)
ศธ 04258/4001 27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมสังคมศึกษาฯ)
ศธ 04258/4001 27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมดนตรีท้องถิ่น)
ศธ 04258/4001 27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมคณิตศาสตร์)
ศธ 04258/4001 27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมภาษาไทย)
ศธ 04258/4001 27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมนาฏศิลป์)
ศธ 04258/4001 27 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖(กิจกรรมวิทยาศาสตร์)
ศธ04258/4003 27 ส.ค. 2556 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(นักเรียนติด G)
ศธ 04258/4000 26 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/3998 26 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/3992 26 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับภาคสงฆ์๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/3993 26 ส.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2554
4241/2556 26 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.
ศธ 04258/3991 26 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์,ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา การเข้าประกวดนวัตกรรมผู้บริหาร,ศึกษานิเทศก์และครู ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน ระดับภูมิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/3961 26 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน โครงการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (2 ท่อน)
ศธ 04258/3967 23 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556
ศธ 04258/3963 23 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2556
ศธ04258/3960 23 ส.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการโรงเรียนในฝัน การจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค(อีสานตอนล่าง)
ศธ 04258/3964 23 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2556 (ทุนการศึกษานานมี)
ศธ 04258/3966 23 ส.ค. 2556 สพม.28(นิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร การนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
ศธ 04258/3943 23 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้นวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
ศธ 04258/3942 23 ส.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น