รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ 04258/2955 9 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (จังหวัดยโสธร) การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557
ศธ 04258/3122 9 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย การตรวจสอบคำสั่งที่มีผลการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ศธ 04258/3122 9 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย การตรวจสอบคำสั่งที่มีผลการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ศธ๐๔๒๕๘/๓๐๔๘ 8 ก.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ทุกโรงเรียน ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ศธ๐๔๒๕๘/๓๐๔๗ 8 ก.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง สังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงฯปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ศธ 04258/3122 8 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย การตรวจสอบคำสั่งที่มีผลการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ศธ 04258/3122 8 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบคำสั่งที่มีผลการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ศธ 04258/3121 8 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
ศธ 04258/3119 8 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,คูซอดประชาสรรค์,ไกรภักดีวิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3064 8 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน
ศธ04258/3110 5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556
ศธ 04258/3093 5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3/2556
ศธ 04258/3100 5 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3088 5 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3089,3090 5 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโร งเรียนศรีตระกูลวิทยาและโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/3102 5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (คณะกรรมการ) ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมครูโครงการนำร่องรูปแบบ EIS
ศธ 04258/3084 5 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/3086 5 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้าราชการเข้าร่วมประชุมนานาชาติ
0428.01/0718 5 ก.ค. 2556 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศักษามัธยมศึกษาจัวหวัดศรีสะเกษ ผูู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.28 ในจังหวัดศรีสะเกษ เชิญผู้บริหารเข้ารับการอบรม
ศธ 04258/3070 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุุกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/3065 5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายดูแลสุขภาพวัยเรียนและการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ศธ04258/3065 5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายดูแลสุขภาพวัยเรียนและการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ศธ04258/3066 5 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การชำระเงินคืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ศธ 04258/2980 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายสุวรรณ ศรีใส) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2556
ศธ 04258/2982 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/2979 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2556
ศธ 04258/2978 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู่อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/2977 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/2976 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/2975 5 ก.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กรกฎาคม 2556
ศธ 04258/3060 ,3061 4 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ กา่รดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ศธ04258/3044 4 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ04258/3045 4 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล จัดส่งข้อมูลนักเรียนทุนโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา
ศธ04258/3046 4 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2556
ศธ 04258/3055 4 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ศธ 04258/2725 3 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งโครงการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์แบบทดสอบตามแนวทางสถาบันทดสอบทางการศึกาาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ศธ 04258/3038 3 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2556 \"สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3\"
ศธ 04258/3027 3 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตอครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/2913 3 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การอบรมครูโครงการนำร่องรูปแบบ EIS เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน
ศธ 04258/3026 3 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/3010 3 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การสมัครเข้ารับการทดสอบสมารรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 4/2556
ศธ 04258/3003 3 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ O-NET ประจำปีการศึกาา 2556
พิเศษ/2556 3 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงเรียน แนวทางการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ศธ 04258/3031 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ,โรงเรียนกันทรารมณ์ ,โรงเรียนพอกพิทยาคม ฯ ,โรงเรียนหนองคูวิทยา และกันทรลักษ์วิทยาคม การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/3011 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศธ 04258/3016 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการกำแมดขันติธรรมวิทยาคมและผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การคัดกรองนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
พิเศษ/2556 2 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงเรียน อุดหนุน 30 % เพื่มเติม 12 โรงเรียน
ศธ 04258/3012 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการรณรงค์และกวดขันมิให้มีการจำหน่ายสินค้าอันตรายบริเวณหน้าโรงเรียน
ศธ 04258/3009 2 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30 %)
ศธ 04258/3000 2 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น