รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ04258/1954 10 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษา เขต 28 การสำรวจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษประจำปี 2556
ศธ 04258/1946 10 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครููดี ประจำปี พ.ศ.2556
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๑๙๔๗ 9 พ.ค 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนยโสธรพิทยาคมและโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เสนอรายชื่อสถานคึกษา Good Practice
ศธ 04258/1944 9 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดยโสธร 27 โรงเรียน การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน
ศธ 04258/1942 9 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร การจัดสรรงบประมาณ
ศธ 04258/1911 8 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ลูกจ้างชั่วคราวเรียกร้องสิทธิ์
ศธ 04258/1915 7 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ04258/1890 (ต่อ) 7 พ.ค 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การจัดทำคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น (ต่อ)
ศธ 04258/1890 7 พ.ค 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การจัดทำคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
ศธ.04258/1909 7 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคะแนนในตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชาติ (ม.3และม.6) ปีการศึกษา 2555
ศธ.04258/1880 7 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนในฝัน การเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/1861 7 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2556
ศธ 04258/1860 7 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1859 7 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1858 7 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/1857 7 พ.ค 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2556
ศธ 04258/1907 7 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด (รายชื่อตามบัญชีจัดสรร 19 โรงเรียน) แจ้งจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การศึกษา
ศธ 04258/1906 3 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งแก้ไขเอกสารค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรในสังกัด เดือนเมษายน 2556
ศธ 04258/1823 3 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนเมษายน 2556 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/1905 3 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ , ลมศักดิ์วิทยาคม , สะเดาใหญ่ประชาสรรค์และผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม การรายงานการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษษ ปี 2556
ศธ 04258/1904 3 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 14 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/1848 3 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ
ศธ04258/1848 3 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ
ศธ04258/1848 3 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ
ศธ04258/1849 3 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2556
ศธ 04258/1892 3 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนละทายวิทยา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเตรียมการรับเสด็จฯ
ศธ 04258/1888 2 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะเขตจังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)และผู้แทนสมาชิกในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
ศธ04258/1880 2 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนในฝัน การเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการโรงเรียนในฝัน
ศธ04258/1879 2 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดทำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ศธ.04258/1638 2 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญ) จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร การพัฒนาครูตามโครงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ.04258/1834 1 พ.ค 2556 สพม. 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (คณะกรรมการโครงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28) ส่งคำสั่งโครงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1767 1 พ.ค 2556 สพม.28 ผุู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขออพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์
ศธ04258/1768 1 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการรองรับภาวะวิกฤตด้วยพลังงานไฟฟ้าและมาตรการประหยัดพลังงาน
ศธ04258/1766 1 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คำจำกัดความ\"ผู้แทนพระองค์\"
ศธ04258/1831 1 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การประดับธงตรงสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี
ศธ 04258/1836 1 พ.ค 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศธ 04258/1784 30 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรในสังกัด เดือนเมษายน 2556
ศธ04258/1829 30 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลงานนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ04258/1828 30 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในการเดินทางเข้าแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ 04258/1846 30 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร ชี้แจงแนวทางการใช้สัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ศธ04258/1811 30 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ส่งคำสั่งประชุมสัมมนาการมอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
พิเศษ/2556 30 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี2556 (ให้ส่งผลงานมายังกลุ่มส่่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.28 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เพื่อทำการพิจารณาคัดเลือกต่อไป) รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ศธ04258/1758 29 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ
ศธ 04258/1779 26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนเมษายน 2556
ศธ 04258/1781 26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนเมษายน 2556
ศธ 04258/1787 26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร การป้องกันและปราบปรามการเล่นพนันบั้งไฟ
ศธ 04258/1786 26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน พระราชดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชสุดา สิริวัฒนาพรรณวดี
ศธ 04258/1762 26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,คำเตยวิทยา , ทรายมูลวิทยา , น้ำคำวิทยาคม, มหาชนะชัยวิทยาคม , นาโปร่งประชาสรรค์ , ดงมะไฟวิทยาคม , และผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ 2556
ศธ04258/1777 26 เม.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายพระกฐินพระราชทาน
ศธ 04258/1743 26 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน... โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น