รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ04258/4838 13 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือร่วมโครงการประกวดนิทานคุณธรรมฯ
ศธ 04258/4837 13 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา และโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา ส่งรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/4822 13 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การส่งฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) 5 ภาคเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555
ศธ04258/4821 13 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบออนไลน์
ศธ04258/4826 12 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียนนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง แจ้งเปลี่ยนแปลงและขอเชิญประชุมครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมนักบินน้อยและหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/4817 12 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 งบลงทุน
ศธ 04258/4819 12 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งนักเรียนสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี2556(ทุนระดับมัธยมศึกษา)
ศธ04258/4816 12 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน(ที่สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 เดิม) กำหนดให้งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นงานในภารกิจ
ศธ04258/4816 12 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียน(ที่สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 เดิม) กำหนดให้งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นงานในภารกิจ
ศธ 04258/4808 12 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกังกัด ซ้อมความเข้าใจ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/4811 12 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 50 โรงเรียน(รายชื่อโรงเรียนดังแนบ) การจัดส่งข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ศธ 04258/4810 11 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนห้วยทับทันฯ และโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ อนุมัติการจัดสรรงบประมาณปี 2555 ค่าครุภัณฑ์คลังทฤษฏีความรุ้
ศธ 04258/4801 11 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนตามรายชื่อ 10 โรงเรียน กรอบการดำเนินการของการจัดสรรงบประมาณฯ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 8 กลุ่มสาระ
ศธ 04258/4792 11 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การส่งฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/4800 11 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์
ศธ 04258/4790 11 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ ฯ
ศธ 04258/4793 11 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด การประชุมสัมมนาทางวิชาการ (Focus Group) ระดับภูมิภาค จุดที่ 5
ศธ 04258/4786 11 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.
ศธ 04258/4756 11 ก.ย. 2555 สพม.28(นโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด สำรวจความต้องการหลอดไฟฟ้า
ที่ศธ ๐๔๒๕๘/๔๗๓๔ 10 ก.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน การประชุมปฏิบัติการการสอนโครงงานขั้นก้าวหน้า
ที่ศธ ๐๔๒๕๘/๔๖๔๔ 10 ก.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการการสอนโครงงานขั้นก้าวหน้า
ศธ 04258/4769 10 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 มอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ศธ 04258/4781 10 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด(โรงเรียนในฝัน 36 โรงเรียน) จัดสรรโอนงบประมาณปี 2555 ตามกลยุทธ์โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/4701 10 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงงเรียน และ ราชประชานุเคราะห์ 28, 29 เปลี่ยนแปลงสถานที่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ \"การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ด้านภัยพิบัติ
ศธ 04258/4700 10 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกระแชงวิทยา จัดสรรงบประมาณฯ
ศธ 04258/4777 10 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขอเลื่อนวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2555
ศธ 04258/4776 10 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเลื่อนวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2555
ศธ 04258/4768 10 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(1 ตุลาคม 2555)
ศธ 04258/4766 10 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/4726 8 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ แจ้ง สรุปแนวปฏิบัติการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาว์โหลดผ่านระบบ e-office ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ศธ 04258/4726 7 ก.ย. 2555 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2555
ศธ 04258/4699 7 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร 15 โรงเรียน) แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมทางไกล (ETV) หลักสูตร 2
ศธ 04258/4715 7 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การอบรมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศธ 04258/4707 7 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางแนะแนวเข้าร่วมสัมมนา
ที่ศธ ๐๔๒๕๘/๔๕๙๒ 6 ก.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเขตพื้นที่ทุกโรงเรียน ทบทวนแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ
ศธ 04258/4690 6 ก.ย. 2555 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน \"สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕\"
ศธ04258/4665 6 ก.ย. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ขุขันธ์,นครศรีลำดวนวิทยา,คำเขื่อนแก้วชนูชนูปถัมถ์,มหาชนะชัยวิทยา,และยโสธรพิทยาสรรค์ การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2555 ไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลา
ศธ 04258/4686 6 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,โรงเรียนป่าติ้ววิทยาและโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถวลูกเสือ
ศธ 04258/4657 5 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความประสงค์ในการเข้ารับการอบรมวุฒิบัตรครูการศึกษาพิเศษ
ศธ 04258/4642 5 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน 7โรงเรียนในสังกัด (รายชื่อโรงเรียนดังแนบ) เชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก กสจ.
4593/2555 5 ก.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนรับการนิเทศกำกับ ติดตาม ตรวจสอบฯ คณะที่ ๓ ปรับเปลี่ยนปฏิทินการนิเทศ กำกับติดตามฯ
ที่ ศธ 04258/4670 5 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4669 5 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/ 5 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ได้แนบไฟล์ในหนังสือที่อ้างถึงเพื่อดำเนินการก่อนหน้าแล้ว สามารถดาว์โหลด และดำเนินการได้ หากขัดข้องประการใด ขอได้แจ้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 045613372 หรือ 0837965875
ศธ 04258/4681 5 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
พิเศษ/2555 5 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ไฟล์ที่แนบคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนด (เพิ่มเติม) ขอได้ช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ศธ 04258/4666 5 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืนฐานสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (30%)
ศธ 04258/4640 5 ก.ย. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์พิจารณาช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษา
ศธ 04258/4471 5 ก.ย. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
2548/2555 5 ก.ย. 2555 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมาตรฐานสากลและ โรงเรียนEIS การประชุมสัมมนาฯพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น