รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
พิเศษ 16 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตอบรับรายชื่อเข้าร่วมโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและป้ายศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) กลุ่มเพิ่มเติม สพม.28 ได้ตอบรับรายชื่อเข้าร่วมงานไปที่ผู้จัดงานเรียบร้อยแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือสอบถามรายละเอียดให้ประสานโดยตรงไปที่ผู้จัดงาน
8635/2558 16 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ศธ 04258/4325 15 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 5 เรื่อง
ศธ 04258/4337 14 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดตั้งชุมนุม/ชมรมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04008/ว808 14 ก.ย. 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี 2558
ศธ04258/4298 14 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการดำเนินการตามคำสั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมติคณะรัฐมาตรี
ศธ04258/4331 14 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์สำรวจร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ศธ04258/4313 11 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558
ศธ 04258/พิเศษ 11 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ยโสธรพิทยาคม,กำแพง,มหาชนะชัยวิทยาคม,ตูมพิทยานุสรณ์,ทรายมูลวิทยา,มัธยมโพนค้อ,ศิลาทองพิทยาสรรค์ การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
พิเศษ 11 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ครูผู้ช่วยทุกโรงเรียนในสังกัด แบบฝึกปฏิบัติอบรมครูผู้ช่วย
พิเศษ/2558 11 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบเปล่า ปร.4 - ปร.6
ศธ04258/4316 10 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ04258/4312 10 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีแนบ) แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค(รายการค่าไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2558 (22 โรงเรียน)
ศธ 04258/4297 10 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,มัธยมบักดองวิทยาคม,บัวเจริญวิทยา,ยโสธรพิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/4297 10 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการสหวิทยาเขต ทุกท่าน ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/4297 10 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,มัธยมบักดองวิทยา,กำแพง,สิริเกศน้อมเกล้า,มหาชนะชัยวิทยาคม,ค้อวังวิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/5301 10 ก.ย. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. เขต ๒๘ โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน กรอกข้อมูล O-Line จำนวนนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ GPA ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ศธ 04258/2498 9 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 49
ศธ 04258/4295 9 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รับสมัครแข่งขันเพิ่มเติมกลุ่มกิจกรรมดนตรีท้องถิ่นประเภทเดี่ยวโหวด เดี่ยวแคน เดี่ยวพิณ และเดี่ยวโปงลาง
ศธ 04258/4276 9 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษา 15 โรงเรียน ประชุมปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะโค้ชครั้งที่ 2
ศธ 04258/4284 9 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,เฉลิมพระเกียรติฯ สตรีสิริเกศ,กำแพง,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรารมณ์,ปรางค์กู่,ยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา,มหาชนะชัยวิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษนักเรียน
พิเศษ 8 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อตอบรับโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ 04258/4235,4236 8 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 (แก้ไข)
ศธ04258/4259 8 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ซักซ้อมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ตุลาคม 2558
ศธ 04258/4214 8 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, มัธยมบักดองวิทยา, ยโสธรพิทยาคม และสมเด็จพระญาณสังวรฯ เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาการติดตามและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
ศธ 04258/4257 7 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานพิทยาคาร การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/4256 7 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานพิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/4255 7 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงานพิทยาคาร ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/4254 7 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2558
ศธ 04258/4203 7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะทำงานการอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา (SGS : Secondary Grading system)
ศธ04258/4086 7 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การจัดกิจกรรม "สร้างความเข้มแข่งองค์กรสภานักเรียน หลักสูตรผู้นำสันทนาการ"
ศธ 04258/4266 7 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานศูนย์จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ทุกศูนย์ ขอเชิญประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รวบรวมผลและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน) การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกศูนย์
ศธ 04258/4201 7 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/4200 7 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการและผลงาน Project Based
ศธ 04258/4235,4236 7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/4253,4252,4250,4258 7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา บัวน้อยวิทยา กระแชงวิทยาและโรงเรียนบึงบูรพ์ การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/4267 7 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/4263 7 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เฉพาะจังฟวัดศรีสะเกษ อบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library Automation System
ศธ 04258/4245 7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในการสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง "ครึ่งทางศตวรรษก้าวต่อไปกับการจัดการที่เข้มแข็ง"(Next steps : The second Half of Decade of Action For Road safety 2015 - 2020)
ศธ 04258/4246 7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่ ศธ 04258/4204 7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานและเลขากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัด เชิญประชุมสัมมนาติดตามและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
ศธ04258/4244 7 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผ้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ขุขันธ์,ปรางค์กู่,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,ทุ่งไชยวิทยาฯ,และโรงเรียนกำแพง ขอแจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินผลการดำเนินงานและกิจกรรมโรงการทรูปลูกปัญญาประจำปีการศึกษา 2558
ศธ04258/4241 7 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อตกลง Obec Line สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขค 28
ศธ 04258/4243 7 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเตรียมการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการครูฯที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับคำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556-วันที่ 30 กันยายน 2557
ศธ 04258/4239 6 ก.ย. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก (ที่ยังไม่รายงาน) รายงานผล GPA ปี2557 โรงเรียนขนาดเล้กที่ยังไม่รายงาน
ศธ04258/4232 4 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพ
ศธ 5400/5217 4 ก.ย. 2558 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา และโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่งานชุมนุมยุวกาชาดอาเซียน ปี 2558
ศธ04258/4231 4 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกำรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เ)ลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี
ศธ 04258/พิเศษ 4 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค.58 - 4 ก.ย.58)
ศธ04258/4228 4 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น