รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ 04258/4231 1 ก.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2557
ศธ 04258/4230 1 ก.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/4229 1 ก.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายสุวรรณ ศรีใส) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2557
ศธ 04258/4228 1 ก.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/4227 1 ก.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/4226 1 ก.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/4225 1 ก.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2557
ศธ 04258/4270 1 ก.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียน
ศธ 04258/4217 29 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน สิงหาคม 2557
ศธ 04258/4219 29 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน สิงหาคม 2557
ศธ 04258/4420 28 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ , ศิลาทองพิทยาสรรค์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ 04258/4421 28 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ 04258/4222 28 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ "หนึ่งใจ...ติวให้น้อง" Osotspa Road to University 2014
ศธ 04258.23/710 28 ส.ค. 2557 โรงเรียนกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) เชิญประชุม
ศธ04258/4202 28 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะ ประจำปี 2557
ศธ04258/4201 28 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"โครงการประกวดรางวัล STl Thailand Award 2015"
ศธ04258/4213 28 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
ศธ 04258/พิเศษ 28 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการครูฯตามรายชื่อท้ายนี้ ส่งวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพื่อประกอบการออกคำสั่งแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/4045 27 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประเมินผลการจัดการศึกาา ภาคเรียนที่ 1/2557
ศธ 04258/4208 28 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม โรงเรียนศรีรัตนวิทยา และโรงเรียนคำเตยวิทยา ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (สพฐ.) ปีการศึกษา 2557
ศธ04258/4211 28 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ป่าติ้ววิทยา,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเทคนิคการจัดอาหารตามมาตรฐานโภชนาการสำหรับภาวะอ้วน เตี้ย ผอมในเด็กนักเรียน
ศธ 04258/4209 28 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C)
ศธ 04258/4206 28 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2557)
ศธ04258/4210 28 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสถานศึกษา
ศธ 04258/4175 27 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนสิงหาคม 2557
ศธ 04258/4176 27 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนสิงหาคม 2557
ศธ04258/4199 27 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่านิยม 12 ประการ
ศธ04258/4200 27 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์การแข่งขันคิดเลขเร้วบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/4191 27 ส.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ศธ04258/4197 27 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครรับทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2558
ศธ 04258/4194 27 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประเมินความพร้อมโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program)
ศธ 04258/4188 27 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม,โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมและนายบุญชวน วงศ์ชา แจ้งรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชันสายสะพาย
ศธ04258/4192 27 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
ศธ 04258/4190 27 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายภูมิวิทย์ ศาลารัตน์ เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ04258/4193 27 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,ลิ้นฟ้าพิทยาคม,และศรีตระกูลวิทยา การจัดสรรและอนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์สารคีดสั้นเพื่อความเข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อม"โลกสวยในจอใส"
ศธ04258/4187 27 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
พิเศษ/2557 26 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบรายงานข้อมูลความสำเร็จดำเนินการลงรายการใน ก.พ.7 เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 5 ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2557
ศธ 04258/4184 26 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง,โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ,โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
พิเศษ/2557 26 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ,ตระกูลประเทืองวิทยาคม รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556
ศธ 4258 /4163 26 ส.ค. 2557 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง ส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/4126,4127,4128,4129 26 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายเจษฏาภรณ์ ทองยา,นายสมเจตน์ บุญปก,นายนวนิช จันเต็มและนายรัฐศาสตร์ การรัมย์ การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ 04258/4161 25 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด ขอความอนุเคราะห์สำราจข้อมุล รถรับ-ส่งนักเรียน
ศธ 04258/พิเศษ 25 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กรณีขอใช้บัญชี)
ศธ 04258/4116 25 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม แจ้งยกเลิกการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) กรณีพิเศษ
ศธ๐๔๒๕๘/๔๐๗๔ 25 ส.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน ขับเคลื่อนพัฒนาครูคณิตศาสตร์ไม่ตรงเอก
ศธ 04258/4083 25 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/4112 25 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ04258/4109 22 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กำหนดการจัดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษในที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ระดับภูมิภาค
ศธ 04258/4055,4056,4057 22 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายสุทัศน์ สาระขันธ์,นางสาวทิพวรรณ ทองไพฑูรย์,นายสมนึก ชาวสวน เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ศธ04258/4084 22 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลซอล อบจ.ศรีสะเกษโอเพ่น คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น