รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
4722/2556 1 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) แก้ไขประกาศผลการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ ปี 2556
ศธ 04258/5635 29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์และโรงเรียนกำแพง การเข้าร่วมโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ
ศธ 04258/5620 29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและโรงเรียนสตรีสิริเกศ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 53
ศธ04258/5630 29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความร่วมมือจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
04258/5614 29 พ.ย. 2556 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียน การเสนอชื่อครูเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบ O-NET และกรรมการดำเนินการสอบ
ศธ 04258/5611 29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ( 28 โรงเรียนดังแนบ) ขอเรียนเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/5618 29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/5627 29 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อตามคำสั่งดังแนบ) ขอเชิญประชุมจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5601 29 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนพฤศจิกายน 2556
ศธ 04258/5600 29 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนพฤศจิกายน 2556
ศธ 04258/5607 29 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโณงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/5595 28 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจในการไปต่างประเทศ
ศธ 04258/5598 28 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5597 28 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/5607 28 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/5582 28 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง, ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์, กันทรารมณ์ และกันทรลักษ์วิทยา แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555
ศธ 04258/5549 28 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้แบบทดสอบเพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
ศธ 04258/5550 28 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ศธ 04258/5545 28 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รายงานข้อมูลนัำเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และการอ่านการเขียนไม่คล่อง
พิเศษ 28 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 13
ศธ 04258/5593 28 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทึกแห่ง แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ \"การทดลองแบบย่อส่วนเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและการทดสอบทางเคมี\"
ศธ 04258/5523 22 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา, กำแพง และมหาชนะชัยวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 รายการผูกพัน
4699/2556 26 พ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพลังคิดสะกิดโลก
ศธ 04258/5562 26 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตลาออก
ศธ 04258/5563 26 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม อัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตขอลาออก
ศธ 04258/5573 26 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์รถตู้โรงเรียนพร้อมพนักงานขับรถยนต์
ศธ 04258/5571 26 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขอความอนุเคราะห์พนักงานขับรถยนต์
ศธ 04258/5564 26 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดยโสธร) พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2557
ศธ 04258/5565 26 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ \"ครูดีไม่มีอบายมุข\"เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557
04258/5557 26 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา การดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อนที่ปรึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/5561 26 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา , ศรีรัตนวิทยา ,น้ำเกลี้ยงวิทยา ,บึงบูรพ์ , วรคุณอุปถัมภ์ ,มัธยมบักดองวิทยา ,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลภิเษก ,จตุรภูมิพิทยาคาร และโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร การดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชเพื่อนที่ปรึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/5551 26 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม,ศรีแก้วประชาสรรค์,นาโปร่งประชาสรรค์,กำแมดขันติธรรมวิทยาคม,โพนงามพิทยาคาร,เมืองกลางประชานุกูล,บุ่งค้าวิทยาคม,ห้องแซงวิทยาคม,ป่าติ้ววิทยา,คำเตยวิทยา,กุดชุมวิทยาคม,ทรายมูลวิทยา,เลิงนกทา การจัดสรรจำนวนรายและวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม
ศธ 04258/5522 25 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2556
ศธ 04258/5528 25 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศธ04258/5521 22 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ยกเลิกใบเสร็จ
ศธ04258/5518 22 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์(Logo)
ศธ04258/5490 22 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีรายชื่อ 19 โรงเรียน) การจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน 5,290 อัตรา
ศธ 04258/5492 21 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สอนแก้วว่องไววิทยา,ศรีรัตนวิทยา,โนนเพ็กวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,เบญจลักษ์พิทยา การร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Scout Jamboree)
ศธ 04258/5472 21 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับฟังนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/5473 21 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) เชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการถือศีลปฏิบัติธรรมน้อมนำสันติสุขฯ
ศธ 04258/5491 21 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,โรงเรียนมัธยมโพนค้อ กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4(4th ASEAN Scout Jamboree)
ศธ04258/5486 21 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ศธ 04258/5463 20 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน สพม.28) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555
พิเศษ 20 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศธ 04258/5455 20 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 (จำนวน 22 โรงเรียน) การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/5456 20 พ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ , บึงมะ,ุวิทยา และโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่
ศธ 04258/5454 20 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ประธานสหวิทยาเขตเลิงนกทากุดชุมไทยเจริญ มอบหมายให้เตรียมทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมผู้บริหารโรงเรียน
ศธ 04258/5453 20 พ.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ประธานสหวิทยาเขตปรางค์กู่ มอบหมายให้เตรียมทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมผู้บริหารโรงเรียน
ศธ 04258/5444 20 พ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2557
ศธ04258/5397 20 พ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (70%)
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น