รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ04258/1412 28 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการทรายมูลวิทยา,โรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,โรงเรียนกันทรารมย์,โรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวดำเนินการและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Program/Mini English Program) ปีงบประมาณ 2557
ศธ 04258/พิเศษ 27 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 มีมติอนุมัติรับย้ายข้าราชการครูฯรับโอนข้าราชการครูต่างสังกัด ไปดำรงตำแหน่งใหม่(ตามรายละเอียดดังแนบ)
ศธ 04258/พิเศษ 27 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา) มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 มีมติอนุมัติรับย้ายฯไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ตามรายละเอียดดังแนบ)
ศธ 04258/1077 27 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด
ศธ 04258/1380 27 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เกียรติบัตรโครงการ"ครูดีไม่มีอบายมุข"เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557
ศธ 04258/1350 27 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนมีนาคม 2557
ศธ 04258/1351 27 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนมีนาคม 2557
ศธ04258/1384 27 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/1386 27 มี.ค. 2557 สพม.28(นโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/1385 27 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง อนุมัติเก็บบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/1375 27 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ศธ 04258/1373 27 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ศธ 04258/1374 27 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ , โรงเรียนบัวเจริญวิทยา , โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม , โรงเรียนศรีตระกูวิทยา , โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ , โรงเรียนละลมวิทยา การสรรหา เลือก และแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีพ้นจากตำแหน่ง วาระที่ 3 (พ.ศ.2557-2559) ตามกฎกระทรวง
ศธ04258/1372 27 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ศธ 04258/1366 26 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวนการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ศธ04258/1349 26 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด กำชับย้ำเตื่อนการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2557
ศธ 04258/1363 26 มี.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ04258/1258 26 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการดรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพระบายสีและคำขวัญ หัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก
ศธ04258/1319 26 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา,คลีกลิ้งพัฒนาทร,ประสานมิตรวิทยา,ลมศักดิ์วิทยาคม,สวายพิทยาคม เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/1317 26 มี.ค. 2557 สมพ.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง
5297/2557 25 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด วันสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ศธ 04258/1322 24 มี.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557
ศธ 04258/1342 24 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ชม เชียร์ และร่วมโหวต TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/1326 24 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/1320 24 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C)
5292/2557 24 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน รายชื่อดังแนบ โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการรับนักเรียนรายวัน
ศธ 04258/1290 24 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ศธ 04258/1315 24 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยา , โรงเรียนคำเขือนแก้วชนูปถัมภ์ , โรงเรียนป่าติ้ววิทยา , โรงเรียนเลิงนกทา , โรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ขอเชิญประชุมผู้บังคับบัญชากองลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
5289/2557 23 มี.ค. 2557 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพม 28 ทุกโรง การเข้าค่ายอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2557 ( จำนวนนร. และ ศูนย์จัดอบรม)
ศธ 04258 /1307 ศธ 04258 /1307 04258/1307 23 มี.ค. 2557 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง การเข้าค่ายอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ประจำปี 2557
ศธ 04258/1280 21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การเข้าค่ายอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับครู ประจำ 2557
ศธ 042581279 21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประชุมปฏิบัติการหลอมรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 6 ภาคเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/1294 21 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1228 21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือในการคัดเลือกเครือข่ายนันทนาการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี ๒๕๕๗ (การกำหนดจำนวนสาขาและจำนวนรางวัล)
ศธ๐๔๒๕๘/๑๑๔๔ 21 มี.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง
ศธ 04258/1228 21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือในการคัดเลือกเครือข่ายนันทนาการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศกรมพลศึกษา)
ศธ 04258/1296 21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center:DMC สิ้นปีการศึกษา
ศธ 04258/1261 21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (ใบสมัคร)
ศธ 04258/1261 21 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น)
ศธ 04258/1247 20 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/1246 20 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1259 20 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนกาศึกษา เด็กช่าง สร้างชาติ ปี ๒๕๕๗
ศธ 04258/1262 20 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
20 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ค่าตอบแทนจ้างพนง.ราชการและลูกจ้าง (ก.พ.57)
ศธ 04258/1251 19 มี.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน
ศธ 04258/1235 19 มี.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ซ้อมความเข้าใจในการหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ศธ 04258/1233 19 มี.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ศธ 04258/1232 19 มี.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 มอบอำนาจการอนุมัติการจัดประชุมของทางราชการ
ศธ 04258/1245 19 มี.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2558
ศธ 04258/1238 19 มี.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น