รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ 04258/1718 24 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการ Thai Youth Initiative Against Drugs
ศธ04258/1690 23 เม.ย. 2556 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน การกำหนดให้วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก(word Day of Remembrance for Road Traffic Victims)
ศธ04258/1709 23 เม.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การสรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น
ศธ 04258/1713 23 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง หนังสือร้องเรียน
ศธ 04285/1700 23 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่สากล (High performing Schools) ปีที่ 2
ศธ 04258/1701 23 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ 04258/0696 23 เม.ย. 2556 ผอ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,บึงมะลูวิทยา,กระแชงวิทยา,กันทลักษ์วิทยาคม,ภูมิซรอลวิทยา,มัธยมบักดองวิทยา,ศรีรัตนวิทยา,เบญจลักษ์พิทยา การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียน (ศุนย์ ERIC โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา )
3568/2556 23 เม.ย. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) โรงเรียนทุกโรง ข้อมูลผลการสอบ ONET ม 3 ม.6 ปี 56
ศธ 04258/1697 23 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , กันทรารมณ์ , ขุขันธ์ , ห้วยทับทันวิทยาคม , ส้มป่อยพิทยาคม , คลีกลิ้งพัฒนาทร , ยางชุมน้อยพิทยาคม , โนนค้อวิทยาคม , น้ำเกลี้ยงวิทยา , นครศรีลำดวนวิทยา , พยุห์วิทยา , กำแพง , ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ , ปรางค์กู่ , กันทรลักษ์วิทยา , เบญจลักษ์พิทยา , มัธยมบักดองวิทยา , วรคุณอุปถัมภ์ , ศรีรัตนวิทยา , บึงบูรพ์ , ยโสธรพิทยาคม , ค้อวังวิทยาคม , คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , มหาชนะชัยวิทยาคม , กุดชุมวิทยาคม , ทรายมูลวิทยา , คำเตยวิทยา , ป้าติ้ววิทยา ,และผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การจัดเตรียมผู้แทนโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอำเภอ
- 22 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ติดต่อขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (บัตรประกันสังคม)
ศธ 04258/1683 22 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 39 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04258/1682 22 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 แห่ง (รายชื่แนบท้าย) การรายงานการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/1681 19 เม.ย. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม แจ้งจัดสรรงบประมาณ
ศธ.04258/1638 19 เม.ย. 2556 สพม. 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การพัฒนาครูตามโครงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ.04258/1637 19 เม.ย. 2556 สพม. 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (15 โรงเรียน) การพัฒนาสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
ศธ 04258/1636 19 เม.ย. 2556 สพม. 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (19 โรงเรียน ) พัฒนางานการเงินและพัสดุโรงเรียนที่สมควรได้รับการกำกับ ดูแลและช่วยเหลือ
ศธ 04258/1677 19 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษษ ปี 2556 และการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- 19 เม.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศคณะกรรมการโครงการ1อำเภอ1ทุน (คณะกรรมการโครงการ1อำเภอ1ทุนได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ1อำเภอ1ทุนรุ่นที่ 4 แล้ว และ สพม.28 จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28)
ศธ.04258/1626 19 เม.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
ศธ.04258/1660 18 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุม,ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ04258/1640 18 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2556
พิเศษ/2556 17 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดการเลื่อนขั้นอีกครั้งหนึ่ง หากมีรายการแก้ไขขอได้โปรดแจ้งภายในวันที่ 19 เมษายน 2556 เพื่อเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไป ในส่วนของคำสั่งจะสำเนาจัดส่งให้ทุกโรงเรียนเพื่อเก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐานต่อไป โดยแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล 045613372 และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 083-7965875
ศธ04258/1605 17 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปี 2556
พิเศษ/2556 17 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนสวายพิทยาคม ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
3552/2556 17 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ04258/1567 11 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การให้กู้เงิน\"โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ 9\"
ศธ 04258/1594 11 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา
ศธ04258/1599 11 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์สำรวจส้วมในสถานศึกษา ประจำปี 2556
ศธ 04258/1457 11 เม.ย. 2556 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประชุมสัมมนาการมอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/1598 11 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/1597 11 เม.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556
คำสั่ง 116/2556 10 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ(1เมษายน 2556) หากตรวจสอบแล้วคลาดเคลื่อนประการใด โปรดแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล 045-613372 หรือ 083-7965875
3542/2556 10 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/1570,1571 10 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ04258/1565 10 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน
ศธ04258/1564 10 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรมรุ่นที่15/2556
ศธ04258/1563 10 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2556
ศธ 04258/1560 9 เม.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร
ศธ.04258/1517 9 เม.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ปรางค์กู่,กันทรลักษ์วิทยา,เฉลิมพระเกียรติฯ,ยโสธรพิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวร,มหาชนะชัยฯ,ขุขันธ์,ยางชุมน้อยฯ,และภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ แจ้งกำหนดการเข้าค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3533/2556 6 เม.ย. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง สรุปรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศธ04258/1516 5 เม.ย. 2556 สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ปรางกู่,กันทรลักษ์วิทยา,เฉลิมพระเกียรติฯ,ยโสธรพิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวร,มหาชนะชัยวิทยาคม,ขุขันธ์,ยางชุมน้อยพิทยาคม และภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ แจ้งกำหนดการเข้าค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศธ04258/1534 4 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
3522/2556 4 เม.ย. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กันทรารมณ์ กำแพง เบญจลักษ์พิทยา นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ ขุขันธ์ ปรางค์กู่ เลิงนกทา คำเขื่อนแก้ว ค้อวังวิทยาคม กุดชุมวิทยาคม ยโสธรพิทยาคม การส่งหลักฐานเบิกเงินจัดประชุมกรรมการคุมสอบ ONET ม. 3
ศธ 04258/1527 4 เม.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนกันทรารมณ์,ปรางค๋กู่,กันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม และ เลิงนกทา จัดสรรงบประมาณปี 2556 (คร้ังที่ 2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ(ตามกรอบ)
ศธ 04258/1481 4 เม.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายสุวรรณ ศรีใส) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2556
ศธ 04258/1480 4 เม.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1479 4 เม.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2556
ศธ 04258/1478 4 เม.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1477 4 เม.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/1476 4 เม.ย. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2556
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น