รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
พิเศษ 12 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2556
ศธ 04258/2552 12 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556
ศธ 04258/2545 12 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน กำแพง,ขุขันธ์,ยโสธรพิทยาคม และเลิงนกทา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร\"การสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ผ่านจอ\"
3782/2556 12 มิ.ย. 2556 ผอ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย/สตรีสิริเกศ/ขุขันธ์/กันทรลักษ์วิทยา/กันทรารมณ์/เฉลิมพระเกียรติฯ/กำแพง/ปรางค์กู่/ยางชุมน้อยพิทยาคม/ห้วยทับทันวิทยาคม/ศรีรัตนวิทยา/ศรีตระกูลวิทยา/ยโสธรพิทยาคม/เลิงนกทา/คำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์/มหาชนะชัยวิทยาคม/กุดชุมวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ครูเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu)และโต้วาที ( English Debate )
ศธ 04258/2559 12 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ประจำปี 2556
ศธ 04258/2560 12 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนในฝัน 32 โรงเรียน) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุน (งบประมาณเหลือจ่าย) กิจกรรมโรงเรียนในฝัน
ศธ 04258/2557 12 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
ศธ 04258/2537 11 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2518 11 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อ 19 โรงเรียน แจ้งยกเลิกจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ฯ และแจ้งจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ฯ
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๒๒๑๑ 10 มิ.ย. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน สรุปสถานศึกษาพอเพียง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ ศธ 04258/2510 7 มิ.ย. 2556 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ครั้งที่1-2 แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ศธ 04258/2373 7 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพรญาณสังวร,ยโสธรพิทยาสรรค์,ศรีแก้วประชาสรรค์,คำเตยวิทยา,มัธยมบักดองวิทยา,มหาชนะชัยวิทยาคม,คูซอดประชาสรรค์,กันทรารมณ์,สวงษ์วิทยาคม,โนนค้อวิทยาคม,ขุขันธ์,ศรีตระกูลวิทยา การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ศธ 04258/2336 7 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ\"ครูดีในดวงใจ\"ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557
ศธ 04258/2497,2498 7 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/2501 7 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ปี 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ศธ04258/2481 6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน
ศธ 04258/2464 6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โครงการ 2013 SEAMEO-Japan ESD Award ภายใต้หัวข้อ การศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสงค์
ศธ 04258/2480 6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย รอบที่ 2
ศธ 04258/2347 6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การแข่วงขันการพูด \"พาทีสร้างสรรค์\"
ศธ 04258/2345 6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน และจัดนิทรรศการภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
พิเศษ 6 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2451 6 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การคัดกรองนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ศธ 04258/2449 6 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 32 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/2442 5 มิ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556
ศธ.04258/2413 5 มิ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ2556
ศธ04258/2411 5 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลสัญญากู้ยืมและ/หรือแบบยืนยันที่สถานศึกษายังไม่ได้นำส่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2554
ศธ04258/2384 5 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556
ศธ04258/2293 5 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ
ศธ04258/2350 5 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา
ศธ 04258/2401 4 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน) การแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2556 \" สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3\"
ศธ04258/2407 4 มิ.ย. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/2368 4 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ ) แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร\"การพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้\" (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ)
ศธ 04258/2349 4 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แบบกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ศธ 04258/2200 4 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทุกโรงเรียน) การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์แบบทดสอบตามแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พิเศษ 3 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2324 31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขเอกสารค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2556
ศธ 04258/2322 31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2556
ศธ 04258/2326 31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนพฤษภาคม 2556 (ครูขาดแคลน)
ศธ 04258/2317 31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์, ศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, คำเขื่อนแก้วชนุูปถัมภ์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556(โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง)
ศธ 04258/2316 31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ, ศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, กำแพง, ขุขันธ์ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556(ให้โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1)
ศธ 04258/2343 31 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ประชุมการดำเนินการแนวปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบคำสั่งที่มีผลจากการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง โดยให้ส่งตัวแทนสหวิทยาเขตละ ๒ท่าน ร่วมประชุม วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สพม.๒๘ โดยขอให้ดาว์โหลดเอกสารเพื่อศึกษาก่อนวันประชุมได้จากระบบ e-office
ศธ 04258/2342 31 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ส้มป่อยพิทยาคม,บึงบูรพ์และปรางค์กู่ ประชุทคณะทำงานวางแผนกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบคำสั่งที่มีผลจากการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ศธ 04258/2332 31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gift For Mom ปีที่ 11
ศธ 04258/2331 31 พ.ค 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โครงการ \"ทำความดี จิตอาสา สู่สากล\"
ศธ 04258/2310 31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือในการรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3733/2556 31 พ.ค 2556 สพม.25(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ 10 โรงเรียน แจ้งเลื่อนการประชุมปฏิบัติการโปรแกรม Inspiring Science เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ศธ 04258/2309 31 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู่อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งเสริม สนับสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศธ 04258/2292 30 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/2291 30 พ.ค 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู่อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ04258/2197 29 พ.ค 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น