รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ04258/3045 4 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล จัดส่งข้อมูลนักเรียนทุนโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา
ศธ04258/3046 4 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2556
ศธ 04258/3055 4 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ศธ 04258/2725 3 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งโครงการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์แบบทดสอบตามแนวทางสถาบันทดสอบทางการศึกาาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ศธ 04258/3038 3 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2556 \"สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3\"
ศธ 04258/3027 3 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตอครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/2913 3 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การอบรมครูโครงการนำร่องรูปแบบ EIS เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน
ศธ 04258/3026 3 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/3010 3 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การสมัครเข้ารับการทดสอบสมารรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 4/2556
ศธ 04258/3003 3 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ O-NET ประจำปีการศึกาา 2556
พิเศษ/2556 3 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงเรียน แนวทางการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ศธ 04258/3031 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ,โรงเรียนกันทรารมณ์ ,โรงเรียนพอกพิทยาคม ฯ ,โรงเรียนหนองคูวิทยา และกันทรลักษ์วิทยาคม การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/3011 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศธ 04258/3016 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการกำแมดขันติธรรมวิทยาคมและผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา การคัดกรองนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
พิเศษ/2556 2 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ทุกโรงเรียน อุดหนุน 30 % เพื่มเติม 12 โรงเรียน
ศธ 04258/3012 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการรณรงค์และกวดขันมิให้มีการจำหน่ายสินค้าอันตรายบริเวณหน้าโรงเรียน
ศธ 04258/3009 2 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30 %)
ศธ 04258/3000 2 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ศธ04258/2999 2 ก.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2556
ศธ 04258/2993 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต,ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า,ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม และผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ประจำปี 2556 \"สพม.๒๘ เกมส์ ครั้งที่ ๓\"
ศธ 04258/2993 2 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2556 \"สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3\"
ศธ 04258/2995 2 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมผู้บริหาร,ศึกษานิเทศก์และครู ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน
3929/2556 1 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลงานวิชาการ คุณครู ปราโมทย์ แหวนเงิน
3927/2556 1 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/2942 28 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มิถุนายน 2556
ศธ 04258/2944 28 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขเอกสารค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มิถุนายน 2556
ศธ 04258/2954 28 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษ, กันทรลักษ์วิทยา และขุขันธ์ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๕๖ ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/2961 28 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.2556 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ 04258/2869 28 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา/เบญจลักษ์พิทยา การประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive schools)
ศธ 04258/2940 28 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าประกวดในโครงการ\"จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 7\"
ศธ 04258/2938 27 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงการ \"ธนชาติ ริเร่ิม ...เตฺิมเต็ม เอกลักษณ์ไทย\"
ศธ 04258/2937 27 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
ศธ 04258/2936 27 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญส่งนักเรรียนเข้าแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556
ศธ 04258/2923 27 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา่เสพติดและอบายมุข
ศธ 04258/2921 27 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) การดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ศธ 04258/2928 27 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์,โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม,โรงเรียนละทายวิทยา การจัดสรรงบประมาณปี 2556 ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน)
ศธ 04258/2920 27 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน (ตามรายชื่อแนบ) อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน
3908/2556 27 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/2918 27 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
ศธ 04258/2917 27 มิ.ย. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556
ศธ 04258/2899 27 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สามารถดาวโหลดบัญชีรายชื่อได้ที่หน้าเว็บไซต์ สพม.28 www.mskyt28.info/)
ศธ04258/2911 27 มิ.ย. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2556
3901/2556 26 มิ.ย. 2556 ผอ สพม 28 (กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน สรุปบัญชีรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ( English Debate ) และแข่งขันการพูด ( Impromptu Speech ) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2556
3900/2556 26 มิ.ย. 2556 สพม. 28 (กลุ่มงานวัดผลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน43 โรงเรียน ( ดังเอกสารที่แนบ ) ติดตามการส่งข้อมูลต้นปี ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียน ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน43 โรงเรียน
3898/2556 26 มิ.ย. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ติดตามการส่งข้อมูลต้นปี ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียน ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน43 โรงเรียน
ศธ ๐๔๒๕๘/๒๘๙๔ 26 มิ.ย. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม. ๒๘ ทุกโรงเรียน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด\"การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑\"
ศธ 04258/2885 26 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนเลิงนกทา,โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา,โรงเรียนพยุห์วิทยา,ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง (รองผู้บริหารสถานศึกษา)
ศธ 04258/2896 26 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง
ศธ 04258/2898 26 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ศธ 04258/2892 26 มิ.ย. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจ้างครูอัตราจ้างตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น