รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ 04258/3535 22 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะเขตจังหวัดยโสธร) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/3535 22 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ศธ04258/3518 22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ผลการประกวดโครงงานนักเรียน มุลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ04258/3542 22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ชนูปถัมภ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมชินีนาถ พ.ศ. 2557 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ04258/3517 22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกษ,คูซอดประชาสรรค์,ไกรภัคดีวิทยาคม,สิริเกศน้อมเกล้า,น้ำคำวิทยา,เฉลิมพระเกียรติฯ,มัธยมโพนค้อ,ศรีสะเกษวิทยาลฃัย 2 ห้วยคล้า,ราชประชานุเคราะห์ 29 ขอความร่วมมือประสานให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม
ศธ 04258/3529 22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน(ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) สมัครคัดเลือกครูโครงการเข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศธ04258/3514 22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร(ดังแนบ) จัดสรรและอุนุมัติเงินงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/หนังสือห้องสมุด
ศธ 04258/3520 22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้่ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผุู้กำกับลูกเสือ
ศธ0425/3519 22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน
ศธ04258/3513 22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,นครศรีลำดวนวิทยา แจ้งรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานฯ นักเรียนดีเด่น เพื่อเตรียมเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3504 22 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ศธ04258/3503 22 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โครงการสัมนาบุคลากรทางการลูกเสือ
ศธ04258/3403 21 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่ ชมของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2557 สนับสนุนงานเทศกาลเงาะ และของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2557
ศธ 04258/3497 21 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประกาศผลการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)
ที่ ศธ 04258/3437 21 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่งในสังกัด แจ้งรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯและเหรียญจักรพรรดิลา
6002/2557 21 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประกาศผลการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการเตียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ศธ04258/3398 21 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสรางสรรค์สิ่งประเดิษฐ์ขากวัสดุุเหลือใช้ปี 2557
ศธ04258/3496 21 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การนำเสนอสื่อการเรียนการสอน
ศธ04258/3487 21 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พ.ศ 2557
ศธ 04258/3454,3455 21 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) ปี 2557
ศธ 04258/3452 21 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2557
ศธ 04258/3435 20 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร(ดังแนบ) แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ศธ 04258/3459 18 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รายงานผลการแข่งขันกีฬา"สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 4 " ประจำปี 2557
ศธ 04258/9070 18 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดยโสธร) ผลการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ตุณสูลานนท์ ประเภทมัธยมศึกษา ระดับจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/3458 18 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/3463 18 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกครูวิทย์ - คณิต ตั้งแต่ 1 - 31 ตุลาคม 2555 ครั้งที่ 2
ศธ 04258/3465 18 ก.ค. 2557 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 คู่มือผู้ซื้อผู้รับใบอนุญาต มอก.1494-2541 : โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 : เก้าอี้เรียน
ศธ 04258/3462 18 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การสำรวจจำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ที่ได้รับจัดสรร
ศธ 04258/3443 18 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา,ปรางค์กู่,ยางชุมน้อยพิทยาคม,โคกหล่ามวิทยา,ค้อวังวิทยาคม และศรีสะเกษวิทยาลัย การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3436 18 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนในและต่างประเทศ
ศธ 04258/3425 18 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ยโสธรพิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกาาตอนต้น
ศธ 04258/3430 18 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ตรวจสอบข้อมูลรายงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกาา ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/3409 17 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 12 โรงเรียน ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ศธ 04158.41/458 17 ก.ค. 2557 โรงเรียนปรางค์กู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้พั้ืนฐานภาษาจีน
ศธ04258/3362 17 ก.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน ร่วมกิจกรรมงานอาเซียน
ศธ 04258/3404 16 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ
ศธ 04258/3401 16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ แจ้งโอนเงินตามโครงการห้องเรียนอุ่นใจ ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
ศธ 04258/3402 16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม แจ้งโอนเงินตามโครงการห้องเรียนอุ่นใจ ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
ศธ04258/3383 16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรงบประมาณโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรีรยนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1
ศธ04258/3384 16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557(30%)
ศธ04258/3396 16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ร่วมโหวดยอด กศน. เพื่อรับประกาศเกียรติคุณบัตร
ศธ04258/3395 16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์โครงการค่ายเยาวชนคณิตศาสตร์สิ่งแวดล้อม(Power Green Camp)รุ่นที่ 9
ศธ 04258/3394 16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๗
5974/2557 16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,มัธยมบักดองวิทยา,ยโสธรพิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3391 16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานและเลขานุการสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ขอเชิยประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
5972/2557 16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3391 16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,มัธยมบักดองวิทยา,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศธ 04258/3390 16 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง , สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
ศธ 04258/3269 15 ก.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 28 ทุกโรงเรียน แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานอาเซียน
ศธ 04258/3378 15 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น