รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
3290/2556 12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3289/2556 12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3288/2556 12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์วิทยา แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3287/2556 12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3286/2556 12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3285/2556 12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3284/2556 12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3283/2556 12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
3282/2556 12 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ แจ้งการส่งหลักฐานเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ O-NET ม. 3
ศธ 04258/0721 12 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ศธ 04258/0688 12 ก.พ. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ขอแจ้งแก้ไขรหัสแหล่งของเงิน
3279/2556 11 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/0705 11 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/0704 11 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ศธ04258/0701 11 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ศธ04258/0663 11 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ศธ04258/0686 11 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการปรัชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและเตรียมความพร้อมสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ศธ 04258/0696 11 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรี ,ศรีสะเกษวิทยาลัย , กันทรารมณ์ , ยางชุมน้อยพิทยาคม , พยุห์วิทยา , นครศรีลำดวนวิทยา, น้ำเกลี้ยงวิทยา , เขื่อนช้างวิทยาคาร , โนนค้อวิทยาคม , กำแพง , ส้มป่อยพิทยาคม , คลิกลิ้งพัฒนาทร , ห้วยทับทันวิทยาคม , วรคุณอุปถัมภ์ , ขุขันธ์ , ปรางค์กู่ , กันทรลักษ์วิทยา , กันทรลักษ์วิทยาคม , ศรีรัตนวิทยา , เบญจลักษ์พิทยา และโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551
ศธ 04258/0684 8 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอเชิญประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนการดำเนินงานในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร
ศธ04258/0679 8 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูเพื่อสอนภาษาลาวในสถานศึกษา
ศธ 04258/0673 8 ก.พ. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (30%)
ศธ 04258/0672 8 ก.พ. 2556 สพม.28 (การเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2556 เงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2555
ศธ 04258/641 8 ก.พ. 2556 ผอ.สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2556
ศธ 04258/0858 8 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการไปต่างประเทศ(เพิ่มเติม)
ศธ 04258/0659 8 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556
ศธ 04258/0660 8 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาไทย \"คนดีศรีเมืองยศ\" ประจำปี 2556
ศธ04258/0663 8 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครูที่ประสบอัคคีภัย
04258/0496 8 ก.พ. 2556 กลุ่มนิเทศฯ สถานศึกษารับการประเมิน ปศพพ.ภาคเรียนืที่ 2/55 ประเมินสถานศึกาาพอเพียง ปีงบประมาณ 2556
3261/2556 7 ก.พ. 2556 ผู้อำนวยการ สพม 28 โรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม 28 สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
ศธ 04258/0662 7 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง,ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาธุรกิจอาเซียน
ศธ 04258/0670 7 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา การอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทยทำดีถวาย ในหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับประเทศ : สุดยอดผู้นำเยาวชนไทย ก้าวไกลด้วยปัญญาสู่ อาเซียน
ศธ 04258/0655 7 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานการรับนักเรียนผ่านเว็บไซต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ 04258/0555 7 ก.พ. 2556 สพม.28 อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
ศธ 04258/0554 7 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/0552 7 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/0551 7 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/0550 7 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
ศธ 04258/0617 6 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การประกวดโครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556
ศก 0027/ว2356 6 ก.พ. 2556 จังหวัดศรีสะเกษ (สสจ.ศรีสะเกษ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญร่วมบริจาคทูลเก้ลาถวายเงินเข้าโครงการ To Be Number One ในทูลเก้ลากระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ศธ 04258/0635 6 ก.พ. 2556 สพม. 28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ พ.ศ.2556
ศธ04258/0619 6 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2556
ศธ 04258/0613 6 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.28
ศธ04258/0630 6 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อนวยการโรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษสถานศึกษา
ศธ 04258/0611 6 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ศธ 04258/0612 6 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/0592 5 ก.พ. 2556 สพม.28 ผอ.ร.ร.ยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ศธ 04258/570 5 ก.พ. 2556 สพม.28(อำนวยการ) ผอ.ทุกโรงเรียนในสั งกัด ประกาศเตือน \"หมากฝรั่ง....ไฟช๊อต\" ระบาดหนักหน้าโรงเรียนอันตรายถึงตายได้
ศธ 04258/571 5 ก.พ. 2556 สพม.28(อำนวยการ) ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน
ศธ 04258/569 5 ก.พ. 2556 สพม.28(อำนวยการ) ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด นักเรียนรับประทานเมล็ดสบู่ดำ
ศธ 04258/0589 5 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง การเตรียมการเพื่อให้เกิดความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น