หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/1266
ปกติ
9 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไปทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศธ04258/1265
ปกติ
9 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไปทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศธ 04258/1302
ปกติ
8 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา, โพนทันเจริญวิทย์, มหาชนะชัยวิทยาคม, เลิงนกทา, ศรีฐานกระจายศึกษา, สอนแก้วว่องไววิทยา และศิลาทองพิทยาสรรค์ ขอเชิญร่วมสัมมนา
ศธ. 04258/1307
ปกติ
8 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ. 04258/1308
ปกติ
8 มี.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,ค้อวังวิทยาคม,ทรายมูลวิทยา,เลิงนกทา การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1306
ปกติ
8 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน
ศธ 04258/1300
ปกติ
8 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1272
ด่วนที่สุด
8 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวนเยาวชนแห่งชาติ
ศธ 04258/ว1283
ปกติ
7 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ศธ 04258/1282
ด่วนที่สุด
7 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา,ห้วยทับทันวิทยาคม,กำแพง,ผักไหมวิทยานุกูล,ปรางค์กู่,ประสานมิตรวิทยา,น้ำคำวิทยาคม,คูซอดประชาสรรค์,มหาชนะชัยวิทยาคม ส่งคำสั่งประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/1280
ปกติ
7 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูล ครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อจัดทำทะเบียนวิทยากรฝึกอบรมอาชีพโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/1275
ปกติ
6 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสมทบทุนช่วยเหลือนักเรีียน
ศธ 04258/1242
ปกติ
5 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล, นาโปร่งประชาสรรค์, คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์, ขุขันธ์ การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ศธ 04258/1237
ปกติ
5 มี.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ศธ 04258/1269
ปกติ
5 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง แนวคิดและการสร้างสรรค์นาฎศิลป์ไทยร่วมสมัย
ศธ 04258/1261
ปกติ
5 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
ศธ 04258/1267
ด่วนที่สุด
5 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย
ศธ 04258/1262
ปกติ
5 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรม
ศธ04258/1233
ปกติ
5 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ศธ04258/1240
ปกติ
5 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
18229/1239
ปกติ
5 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/1258
ปกติ
5 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ศธ 04258/1232
ปกติ
5 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1231
ปกติ
5 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1230
ปกติ
5 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1247
ปกติ
5 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตร ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18222/2561
ด่วนที่สุด
5 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หนังสือรับรอง
ศธ 04258/1248
ด่วนที่สุด
2 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function)และนโยบาย (Agenda)
ศธ 04258/1229
ด่วนที่สุด
2 มี.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์จัดทำผลงานสื่อนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ในรายการ “พุธเช้า”ข่าว สพฐ.
ศธ 04258/ว1228
ปกติ
2 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา,โพนทันเจริญวิทย์,ตระกูลประเทืองวิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม, บุ่งค้าวิทยาคม,สิริเกศน้อมเกล้า,ห้วยทับทันวิทยาคม,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ศรีสะเกษวิทยาลัย,ปรางค์กู่ โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561
ศธ04258/1204
ปกติ
2 มี.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.พยุห์วิทยา)
ศธ 04258/ว1223
ด่วนที่สุด
2 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/ว1225
ปกติ
2 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว1224
ปกติ
2 มี.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า"ครั้งที่ 37
ศธ 04258/1216
ปกติ
2 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการเบิกถอนประกันสัญญากรณีพ้นภาระผูกพัน
ศธ 04258/1215
ปกติ
2 มี.ค. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งคืนสมุดคู่ฝากประกันสัญญา
ศธ04258/1212
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
18211/2561
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แนวทางการสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับโรงเรียนที่ประสบวาตภัย
ศธ 04258/1207
ด่วนที่สุด
28 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสรีสิริเกศ ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
ศธ 04258/1206
ปกติ
28 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้าและโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ศธ04258/1202
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/1201
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/ว1181
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม อเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)
ศธ 04258/ว1181
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ อเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)
ศธ 04258/76
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน
ศธ 04258/ว1181
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)
ศธ 04258/ว1181
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)
ศธ 04258/ว1181
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)
ศธ 04258/1194
ปกติ
28 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม บึงมะลูวิทยา แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ04258/1192
ปกติ
28 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com