หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ๐๔๒๕๘/๑๑๔๘
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ 04258/1107,1108
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/1126
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขออนุญาตไปราชการและพักค้างแรม
ศธ 04258/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1121/1122/1123/1124/1125
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชินูปถัมภ์, ห้องแซงวิทยาคม, ยโสธรวิทยาคม, กู่จานวิทยาคม, โพนงามวิทยาคาร, ตระกูลประเทืองวิทยาคม, เลิงนกทา, บุ่งค้าวิทยาคม, กุดชุมวิทยาคม,น้ำคำวิทยาคม,ตำเตยวิทยา, การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/1134
ด่วนที่สุด
23 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/1133
ด่วนที่สุด
23 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนดนตรี
ศธ 04258/1111
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ศธ 04258/1110
ปกติ
23 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1094
ปกติ
23 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1129
ปกติ
22 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ศธ 04258/1128
ปกติ
22 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การประชุมปฏิบัติการวิพากษ์และจัดทำรูปแบบเอกสารสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (ภาคเรียนที่ 1)
ศธ 04258/1121
ปกติ
22 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (Asean Youth Leader - AYL)
ศธ 04258/1120
ปกติ
22 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร ยืนยันเข้ารับการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค รุ่นที่ 25
ศธ 04258/1086
ปกติ
22 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล และโอนเงินงบประมาณ
ศธ 04258/1066
ปกติ
22 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1064
ปกติ
22 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/1106
ปกติ
22 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย/ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ/ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า โครงการจัดเทศน์การกุศล “๗๗ จังหวัด รวมใจ ... เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย” จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/ว953
ด่วนที่สุด
22 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,กำแพง,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,ปรางค์กู่,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ป่าติ้ววิทยา,ตระกูลประเทืองวิทยาคม,กุดชุมวิทยาคม,สตรีสิริเกศ,ศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์
ศธ 04258/1105
ปกติ
22 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ศธ 04258/ว1103
ด่วนที่สุด
22 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงประกาศฯ และปฏิทินกำหนดการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/1090
ปกติ
22 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
ศธ. 04258/1091
ปกติ
22 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์,เมืองกลางประชานุกูล,ทรายมูลวิทยา,ยโสธรพิทยาคม การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ. 04258/1093
ปกติ
22 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/1080
ปกติ
22 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม, กันทรลักษ์วิทยา, ภูมิซรอลวิทยา, ห้วยทับทันวิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา และยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับการอบรมติดตามประเมินผล(Follow on) รุ่นที่ 13
ศธ 04258/1089
ปกติ
22 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชาการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ ศธ 04258/1087
ด่วนที่สุด
21 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
ศธ. 04258/ว1074
ปกติ
21 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจกคู่มือผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม
ศธ. 04258/1083
ปกติ
21 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดยโสธรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การแต่งตั้งกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3)ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/1075
ปกติ
21 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/1076
ปกติ
21 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/891
ปกติ
21 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) โรงเรียนในสังกัด 24 โรงเรียน พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 41
ศธ 04258/1070
ปกติ
21 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ศธ 04258/1036
ปกติ
21 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/1033
ปกติ
21 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนไปจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
ศธ 04258/1034
ปกติ
21 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา ขออนุญาตนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2560
ศธ 04258/1065
ปกติ
21 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม , โรงเรียนป่าติ้ววิทยา โครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ศธ 04258/978/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/10
ปกติ
21 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม, ส้มป่อยพิทยาคม,ไผ่งามพิทยาคม,สะเดาใหญ่ประชาสรรค์, ตูมพิทยานุกูล, ยางชุมน้อยพิทยาคม, กันทรารมณ์, ลมศักดิ์วิทยาคม, ปรางค์กู่, กันทรลักษ์วิทยาคม, บัวเจริญวิทยา, โนนเพ็กวิทยา, ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก, ห้วยทับทันวิทยาคม, คลีกลิ้งพัฒนาทร, ขุขันธ์,ศรีตระกูลวิทยา,มัธยมบักดอง, ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์, คูซอดประชาสรรค์ การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/1060
ด่วนที่สุด
21 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ศธ 04258/1058
ด่วนที่สุด
20 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 54 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด ประจำปีฝบประมาณ 2561 (ระบบ nispa)
ศธ 04258/882
ปกติ
20 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผูัอำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/881
ปกติ
20 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/880
ปกติ
20 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ 04258/879
ปกติ
20 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ
ศธ04258/1029
ปกติ
20 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ศธ04258/1032
ปกติ
20 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๗"
ศธ04258/1030
ปกติ
20 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศธ04258/1031
ด่วนที่สุด
20 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม การติดตามการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และการพระราชทานความช่วยเหลือสถานศึกษาและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะที่ ๑
ศธ 04258/1025
ปกติ
20 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 39 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอส่งเกียรติบัตรผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/997
ปกติ
20 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/996
ปกติ
20 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com