หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/1027
ด่วนที่สุด
20 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 33 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) การขอรับเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว ระดับดีเด่นตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/990
ปกติ
20 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว1021
ด่วนที่สุด
19 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
ศธ04258/1015
ด่วนที่สุด
19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจความต้องการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ทุกโรงเรียน)
ศธ04258/1000
ปกติ
19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขออนุญาตไปราชการและพักค้างแรม
ศธ04258/1001
ปกติ
19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ 04258/1013
ปกติ
19 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ04258/1002
ปกติ
19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ขออนุญาตนำคณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานเปรียบเทียบนอกสถานที่
ศธ04258/1003
ด่วนที่สุด
19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การติดตามการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และการพระราชทานความช่วยเหลือสถานศึกษาและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระยะที่ ๑
ศธ 04258/1014
ปกติ
19 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/1010
ปกติ
19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา
ศธ ๐๔๒๕๘.๖๙/ว0149
ปกติ
19 ก.พ. 2561 โรงเรียนเลิงนกทา ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดยโสธร) เชิญเป็นเกียรติร่วมงาน“มหกรรมวิชาการเปิดบ้านภูดิน”และพิธีเปิดอาคารหลังใหม่โรงเรียนเลิงนกทา
ศธ 04258/981
ด่วนที่สุด
19 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย) การสำรวจครุุภัณฑ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Uninet)
ศธ 04258/993
ปกติ
19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560
ศธ 04258/994
ปกติ
19 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/964
ปกติ
19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2560
ศธ04258/0980
ปกติ
19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมอาสาสมัครกีฬาด้านผู้ฝึกสอน (กีฬาเซปักตะกร้อ และกรีฑา)
ที่ ศธ 04258/ว979
ปกติ
19 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดส่งคู่มือค่าเช่าบ้านนข้าราชการ
ศธ04258/0941
ปกติ
19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/939
ปกติ
19 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมโครงการศึกษาดูงาน
ศธ 04258/946
ปกติ
19 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และสตรีสิริเกศ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมิน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
ศธ04258/833
ปกติ
19 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รร.ยโสธรพิทยาคม)
ศธ 04258/948
ปกติ
19 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน
ศธ 04258/955
ปกติ
19 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ที่ ศก 04258/956
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหาฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ศธ 04258/972
ปกติ
15 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม, ประสานมิตรวิทยา ,ปรางค์กู่, เลิงนกทา และสตรีสิริเกศ แจ้งรายชื่อครูที่ต้องการให้เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 2
ศธ 04258/949
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2560
ศธ 04258/928
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/924
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสมัครเข้ารับการพัฒนาการจัดทำภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2
ศธ 04258/ว930
ปกติ
14 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การเชื่อโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.procurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
ศธ 04258/ว929
ปกติ
14 ก.พ. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ปรับปุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
ศธ04258.962
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการค่ายฝึกมวลชนสัมพันธ์
ศธ04258/963
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญนักเรียนและบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมงาน Open House 2018
ศธ 04258/927
ปกติ
15 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำหนดการอบรมและการติดตามผล (Follow on)การอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ 04258/926
ปกติ
15 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว952
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต และเลขานุการสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/ว951
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งปฏิทินกำหนดการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04006/655-656
ด่วนที่สุด
15 ก.พ. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ กันทรารมณ์ กันทรลักษ์วิทยา ขุขันธ์ ยโสธรพิทยาคม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ การประชุมสัมมนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/0933
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ขออนุญาตจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ศธ 04258/0890
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขออนุญาตจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมชมรมและนักศึกษาวิชาทหาร
ศธ 04258/0934
ปกติ
15 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและพักค้างคืน
ศธ 04258/936
ปกติ
14 ก.พ. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และนาฏศิลป์ รุ่น 4
ศธ 04258/918
ปกติ
14 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา เรื่อง แก้ไขคำสั่ง
ศธ04258/920
ปกติ
14 ก.พ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เรื่อง แก้ไขคำสั่ง
ศธ 04258/0915
ปกติ
14 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
ศธ 04258/0914
ปกติ
14 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี และการสอบวิชาพิเศษ
ศธ 04258/0910,0911
ปกติ
14 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/0912
ปกติ
14 ก.พ. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขออนุญาตนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2560
ศธ 04258/913
ปกติ
13 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/896
ด่วนที่สุด
13 ก.พ. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com