หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/007
ด่วนที่สุด
4 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๘
ศธ 04258/026
ปกติ
4 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้ข้าราชการครูไปเลือกตั้ง
ศธ 04258/031
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานสหวิทยาเขต โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ “เพชร สพม.28” ประจำปี 2560
ศธ 04258/030
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ “เพชร สพม.28” ประจำปี 2560
ศธ 04258/028
ด่วนที่สุด
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/027
ด่วนที่สุด
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561
ศธ 04258/25
ปกติ
3 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด
ศธ 04258/25
ปกติ
3 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด
ศธ 04258/004
ปกติ
3 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ประชาสัมพันธ์โครงการ Startup Club ในโรงเรียน
ศธ 04258/003
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) โครงการประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ"
ศธ 04258/0020
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ขออนุญาตพานักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน
ศธ 04258/24
ปกติ
3 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ 04258/22
ปกติ
3 ม.ค. 2561 กลุ่มอำนวยการ สพม.๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับการเรียนการสอน
ศธ04258/0019
ปกติ
3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโรงเรีียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี2561
ศธ04258/0018
ปกติ
3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนใสังกัด โครงการช้างเผือก รุ่นทีี่ 10
ศธ04258/0017
ด่วนที่สุด
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า
ศธ04258/9324
ด่วนที่สุด
3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การขอเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ศธ04258/001
ด่วนที่สุด
3 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา การอบรมสัมนาวิชาการการสร้างสรรค์กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนอย่างครบวงจรและพิธีมอบโล่ให้กับต้นแบบสหกรณณ์โรงเรีียน ระดับประเทศ (รุ่นที่ 2 ) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560
ศธ04258/002
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ศธ04258/005
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจและประกันภัย พ.ร.บ.
ศธ 04258/9358
ด่วนที่สุด
3 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)รุ่นที่5
ศธ 04258/9385
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ขออนุญาตนำนักเรียนไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ศธ 04258/9348
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)
ศธ 04258/3949
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
ศธ 04258/9350
ปกติ
3 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2561
ที่ ศธ 04258/9392
ปกติ
29 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โรงเรียนกู่จานวิทยาคม โรงเรียนป่าติ้ววิทยา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/9357
ปกติ
29 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา,ภูมิซรอลวิทยา,ห้วยทับทันวิทยาคม,ศรีรัตนวิทยา,ยโสธรพิทยาคม แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค(BootCamp)รุ่นที่ 13
ศธ 04258/9353
ปกติ
29 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์เพื่อประเมินความสามารถด้าน วิทยาศาสตร์ สำหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 28560
ศธ 04258/9378
ปกติ
29 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/9379
ปกติ
29 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แก้ไขข้อความในประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/9381
ปกติ
29 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมผ่านระบบ video conference การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/9363
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/9355
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560
ศธ 04258/9369
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ศธ04258/ว9344
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีจัดสรร) การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ04258/9345
ด่วนที่สุด
28 ธ.ค. 2560 สพม.เขต 28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย (ประสานมิตรวิทยา)
ศธ04258/9347
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/9346
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/9321
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน แนวทางปฏิบัติการลดการบ้านนักเรียน
ศธ 04258/9352
ปกติ
28 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
ศธ 04258/9333
ด่วนที่สุด
27 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงาน ดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/9338
ปกติ
27 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ศธ 04258/9296
ด่วนที่สุด
27 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศธ 04258/8780
ปกติ
27 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา แจ้งกำหนดการนิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการพัฒนา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/9310
ปกติ
27 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/9328
ปกติ
27 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
ศธ04258/9327
ปกติ
27 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน และข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ในระบบ DMC
ศธ 04258/9293
ปกติ
27 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ)รุ่นที่5
ศธ 04258/9308
ปกติ
27 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ศธ 04258/9325
ปกติ
26 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com